עס איז יעצט 43 אין שטאט און אביסל מילדער אפסטעיט.

ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ⛅️ טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 60.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ נעפּלעך נאך איינס ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
פרייטאָג בייטאָג: ⛈ א מעגליכקייט פאר רעגן פאר עלף צופרי, נאכדעם קומט רעגן מיט מעגליכע שטורעמס פון 11 פאַרמיטאָג ביז צוויי נאָכמיטאָג, דאן קומט שויערס נאך צוויי אזייגער. נעפּלעך דא און דארט. די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧 ווארשיינליכע שויערס, בעיקר פאר עלף ביינאַכט, ווי אויך נעפּל צושטאנדן. הייבט זין אן פאַרוואָלקענט, און וועט זיך שטייטליך אויסקלאהרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
מאָנטאָג בייטאָג: ☀️ מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.

מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ⛅️ אביסל זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55-56.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ א צוואנציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס נאך דריי פאַרטאָגס, מיט נעפּל צושטאנדן נאך איינס אזייגער. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
פרייטאָג בייטאָג: ⛈ א מעגליכקייט פאר רעגן און שטורעמס פאר עלף פאַרמיטאָג, נאכדעם קומט רעגן מיט מעגליכע שטורעמס פון 11 פאַרמיטאָג ביז צוויי נאָכמיטאָג, דאן קומט שויערס נאך צוויי אזייגער. נעפּל צושטאנדן דא און דארט. די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 62.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧 שויערס ווארשיינליך, בעיקר פאר אכט אזייגער אין ק"י און עלף אין מאנסי. הייבט זין אן פאַרוואָלקענט, און וועט זיך שטייטליך אויסקלאהרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40-41.
שב"ק בייטאָג: ☀️ מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47-49.
מוצש"ק: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29-30.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43-44.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 26-28.
מאנטאָג בייטאָג: ☀️ מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24-25.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 26-28.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.

זעהט אויך: א קליינע היץ כוואַליע


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל