מ'מוז אָנקומען צו אַכצן טויזנט קעמפער צו שאַפן דעם גאַנצן דריי מיליאָן! געדענקט: מיר קענען נישט שטיין גלייכגילטיג ווען די חי-לייפליין אחים-ביחד סערוויסעס ביים היימישן עולם איז ליידער אין די לעצטע יאָר געשטיגן מיט פופצען פּראָצענט!

מאָביליזירט אייך יעצט אינעם קאַמף פאר בלויז $36: http://enlistbyachad.org אדער רופט: 732-943-1900

יעדע דאָלער און יעדע שטיצער וועט צייגן פאַר די נישט געזונטע קינדערלעך אַז זיי זענען נישט אַליינס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל