עס איז יעצט אביסל פארוואלקענט אין די שטאט און מער אפסטעיט.

ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31.
מיטוואָך בייטאָג: ווערט מער פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
מיטוואָך ביינאַכט: מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
דאָנערשטאָג בייטאָג: טיילווייז פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס נאך צוועלף ביינאַכט, מיט נעפלעך דא און דארט. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
פרייטאָג בייטאָג: א מעגליכקייט פאר רעגן און שטורעמס, נאכדעם קומט ווארשיינליכע רעגן מיט מעגליכע שטורעמס נאָכמיטאָג. נעפלעך דא און דארט פאַרמיטאָג. פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64.
פרייטאָג צונאַכטס: א פערציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס פאר פיר פאַרטאָגס, מיט נעפל צושטאנדן פאַרנאַכטס. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
שב"ק בייטאָג: מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
מוצש"ק: א מערסטענס קלאהרע הימל. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
זונטאָג בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
זונטאָג ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
מאָנטאָג בייטאָג: מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.

מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 21-23.
מיטוואָך בייטאָג: ווערט מער פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42-44 וואס קען זיך שפירן 25-35 מיט די ווינטן.
מיטוואָך ביינאַכט: מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31-33.
דאָנערשטאָג בייטאָג: אביסל זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס נאך צוועלף ביינאַכט, מיט ק"י האבענדיג א גרעסע מעגליכקייט. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42-43.
פרייטאָג בייטאָג: א מעגליכקייט פאר רעגן און שטורעמס, נאכדעם קומט ווארשיינליכע רעגן מיט מעגליכע שטורעמס, נאָך צען אין ק"י און נאָכמיטאָג אין מאנסי. פארוואלקענט מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 62. עס וועט זיין נעפל צושטאנדן אין מאנסי אין די פריע מארגן
פרייטאָג צונאַכטס: א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס, ערשט אין ק"י פאר 12:00 ביינאַכט און דאן אין מאנסי פאר צוויי אזייגער. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39-40. מעגליכע נעפל צושטאנדן אין מאנסי פאַרנאַכטס.
שב"ק בייטאָג: אביסל זוניג אין ק"י און מערסטענס זוניג אין מאנסי, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
מוצש"ק: א מערסטענס קלאהרע הימל. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 25.
זונטאָג בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42-43.
זונטאָג ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24-26.
מאנטאָג בייטאָג: טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 40-42.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל