ניו יאָרק סיטי אויטאָריטעטן האָבן געוואָרנט אַז האָריקעין אייזעיעס ווערט ערנסטער און באַקומט פרישע שטאַרקע ווינטן און שנעלקייט, יעצט ווען עס רוקט זיך אין ריכטונג פון די סיטי. 


דיען קריסוועל, וועלכע איז ניו יאָרק סיטי'ס עמורדזשענסי מענעדזשמענט קאָמישאָנער, זאָגט אַז דער שטורעם ווערט שטאַרקער יעדע שטונדע, און די געגנטער נעבן די וואַסער וועלן די שטאַרקסטע באַטראָפן ווערן. 

 

מעיאָר דעבלאַזיאָ און אַנדערע וואָרענען אַז איינוואוינער זאָלן נישט נעמען דעם שטורעם פאַר לייכט, און זאָלן זיין גרייט פאַר ווינטן ביז 60 מייל א שעה און 6 אינטשעס רעגן און פאַרפלייצונגען אין לויף פון דינסטאָג איבער'ן טאָג.


סיטי ערווארט האריקעין איסאאיאס


דורך לוח הציבור 

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל