די סי-איי-עי האָט צום ערשטן מאָל זיך געוואָנדן אָנליין, מיט'ן ציהל צו זוכן פרישע אַגענטן וועלכע זענען גרייט זיך איינצושרייבן אַלס שפיאָנען פאַר אַמעריקע. די אַגענטור אינאיינעם מיט אַנדערע אַמעריקאַנער שפיאָנאַזש אַגענטורן האָבן געשפילט א הויּפט ראָלע אין שאַפן דעם אינטערנעט אַלס א רעאַליטעט, און יעצט האָט די סי- איי-עי עס אָנגעהויבן נוצן אַלס א רעקרוטירונג געצייג. די סי-איי-עי האָט אָנגעהויבן אַרויסשטעלן אַדווערטייזמענטס אָנליין, וואו זיי ציהלן יוגענטליכע אַמעריקאַנער אין די יאָרגענג צווישן 18 יאָר און 35 יאָר אַלט, פאַרשפרעכנדיג גוט באַצאָלט פאַר סערוויס פאַר'ן לאַנד.

סי-איי-עי זוכט אנליין פאר שפיאנען


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל