א שטייטע פראָנטאַל סיסטעם דרום און מערב פון אונזער געגנט וועט שטייטליך אָנהייבן זיך ארויפצוריקן צו צפון היינט דאנערשטאג. דעם וועט ברענגן מער וואלקענס און א געלעגנהייט פון לייכטע רעגן און שפריצן איבערנאַכט. טעמפּעראַטורן וועלן זיך סטאַביליזירן בעיקר אין די 40'ס.

א וואַרימע פראָנט קומט נענטער דאנערשטאג ברענגענדיג וואלקנס און די געלעגנהייט פון לייכטע רעגן און דריזל. ווינטן וועלן האַלטן טעמפּעראַטורן אַביסל אונטער דורכשניטליכע נומערן. די וואַרימע פראָנט איז דאן דערוואַרט דורכצוגיין שפּעט אין דעם טאָג און אין דאנערשטאג אָוונט אריינברענגענדיג וואַרימערע לופט. דאס וועט ברענגען פלעצער פון נעפּל און דריזל אין די געגנט פאַר דאנערשטאג נאַכט.

אויסער די וואַרימע פראָנט , זענען די טעמפּעראַטורן ערווארטעט ארויפצוקריכן העכער פון נאָרמאַל פרייטאג טראָץ וואלקנס און אומרואיגע וועטער. רעגן ווערט מער ווארשיינליך פון מערב צו מזרח, מיט אנגייענדע רעגן ווארשיינליך און א קליינע שאנס פאר אַביסל טאָנדערשטורמס פאַר פרייטאג צונאַכטס אין שב"ק צופרי. די טאָנדערשטורמס קענען ברענגען שווערערע גאָס-רעגן.

פאר אָפּסטעיט און לעיקוואוד זענען פארהאן קליינע שאנסן פאַר פלייצונגדיגע רעגן אויף פרייטאג צונאַכטס אין שב"ק, צוליב אַ שטייטע פראָנטאַל סיסטעם. עס איז אויך פארהאן אַן פאַרגרעסערטע געלעגנהייט פון פלייצונגען ביי די וואסער ברעגעס.

🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: ☁️ 48
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌥\🌧? 63
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️\🌧? 57
פרייטאָג בייטאָג: ☁️\⛈\🚿 69
פרייטאָג צונאַכטס: 🚿\⛈? 60
שב"ק בייטאָג: 🚿 66
מוצש"ק: 🚿 52
זונטאָג בייטאָג: 🌤\🚿? 63
זונטאָג ביינאַכט: ☁️\🚿? 52
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 70
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ 54
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 65
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️\🚿? 50
מיטוואָך בייטאָג: 🌤\🚿? 61

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌧? 44
דאָנערשטאָג בייטאָג: ☁️\🌧? 61
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️\🌫 53
פרייטאָג בייטאָג: ☁️\🌧\🚿\⛈\🌫 70
פרייטאָג צונאַכטס: 🚿\⛈ 60
שב"ק בייטאָג: 🚿 66
מוצש"ק: ☁️\🚿 50
זונטאָג בייטאָג: 🌤\🚿? 62
זונטאָג ביינאַכט: ☁️\🚿? 48
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 71
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ 49
דינסטאָג בייטאָג: 🌤\🚿? 65-66
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️\🚿? 46
מיטוואָך בייטאָג: 🌤\🚿? 61-62

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: ☁️ 48
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌥\🚿?\🌧? 65
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ 58
פרייטאָג בייטאָג: 🚿?\⛈? 71
פרייטאָג צונאַכטס: 🚿\⛈? 59
שב"ק בייטאָג: 🌥\🚿\⛈? 66
מוצש"ק: ☁️\🚿? 49
זונטאָג בייטאָג: 🌤\🚿? 64
זונטאָג ביינאַכט: ☁️\🚿? 50
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 71
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ 53
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 67
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️\🚿? 49
מיטוואָך בייטאָג: 🌤\🚿? 62
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל