עמוירדזשענסי–רום פּאַציענטן ווערן גערעכנט טויזנטער דאָלער אין "טראַומאַ" אָפּצאָלן אויך ווען ווערן נישט באַהאַנדלט דערפאַר

אַ בעיבי איז באַהאַנדעלט מיט אַ דרימל און אַ באָטל פאָרמולע און די עלטערן האָבן ערהאַלטן אַן 18 טויזענט דאָלער ביל — אַן "אייבופּראָפן" מיט צוויי מעדיצינישע סטעיפּלס און באקומען א ביל פון 26,998 דאָלער

בילד


עס איז שוין ווייט נישט קיין סוד אַז מעדיצינישע באַהאַנדלונג אין אַמעריקע איז שטאַרק איבערגעטריבן. אָבער ווען אַ נייעס–אַגענטור האָט אָנגעהויבן נאָכצוקוקן די פּרייזן, איז זי אויפגעקומען אויף אַ שאָקירנדע פאַקט, אַז עמוירדזשענסי–רום פּאַציענטן קענען באַקומען אַ ביל פון טויזנטער דאָלער אין "טראַומאַ" אָפּצאָלן, אויך אין פאַל ווען זיי זענען בכלל נישט באַהאַנדלט געוואָרן דערפאַר!

אַ טוריסט פון דרום–קאָרעאָ האָט אין 2016 געוויילט אויף וואַקאַציע אין סאַן–פראַנסיסקאָ. אָבער דעם ערשטן צופרי איז
דאָס אַכט-חדשים אַלט קינד פון די דזשעאָנג-וואַן אַראָפּגעפאַלן פון בעט אין די פאַמיליע'ס האָטעל צימער און זיך צעקלאַפּט זיין קאָפּ.

עס איז נישט געקומען קיין בלוט, אָבער די בעיבי איז געווען זייער צוגעלייגט. אַזוי ווי די עלטערן זענען געווען באַזאָרגט אַז ער קען מעגליך האָבן אַן אינערליכע וואונד וואָס זיי קענען נישט זען, האָבן זיי גערופן 911 , און אַן אַמבולאַנס האָבן גענומען די פאַמיליע צו די "זוקערבערג סאַן–פראַנסיסקאָ דזשענעראל האָספּיטעל".

די דאָקטוירים אין די שפּיטאָל האָבן שנעל באַשלאָסן אַז די בעיבי איז אין אָרדענונג, נאָר אַביסל צעקלאַפּט זיין נאָז און שטערן. די בעיבי האָט געהאַט אַ קורצן דרימל אין זיין מוטער'ס שטויס, געטרונקען אַביסל בעיבי–פאָרמולע, און איז אַרויסגעלאזט געוואָרן פון שפּיטאָל עטליכע שעה שפּעטער אָן קיין געזונטהייט פּראָבלעם. די פאַמיליע האָט פאָרגעזעצט זייער וואַקאַציע, און דער אינצידענט איז שנעל פאַרגעסן געוואָרן.

אָבער נישט אויף אייביג. צוויי יאר שפּעטער, איז ענדגילטיג אנגעקומען דער ביל צו זייער היים אין דרום–קאָרעאָ: זיי זענען געווען שולדיג 18,836 דאָלער פאַר די 3 שעה און 22 מינוט שפּיטאָל–וויזיט, וואָס דער עיקר איז געווען פאַר אַ מיסטעריעזע אָפּצאָל פון 15,666 דאָלער מיטן נאָמען "טראַומאַ אַקטיוועישאָן", וואָס איז טיילמאָל באַקאַנט אַלס "אַ טראַומאַ רעקאַציע אָפּצאָל".

די היינטיגע שפּיטאָל בילס אין אַמעריקע זענען אָנגעלייגט מיט מערערע אָפּצאָלן, וואָס פילע דערפון עקזיסטירן אפילו נישט אין אנדערע לענדער: אָפּצאָלן פאַר ציען בלוט, אָפּצאָלן פאַר קאָנטראָלירן די בלוט אָקסידזשען–שטאַפּל מיט אַ הויט אונטערזוכונג, אָפּצאָלן פאַר לייגן אַ גיפּס, אָפּצאָלן פאַר יעדע מינוט וואָס מען ליגט אין די רעקאָווערי–רום.

אָבער פאַקטיש דער צענטראַלער טייל דערפון זענען די "טראַומאַ אָפּצאָלן", הויפּטזעכליך ווייל אָפט באַטרעפן זיי מער ווי 10 טויזענט דאָלער.

א "טראַומאַ אָפּצאָל" איז דער פּרייז וואָס אַ טראַומאַ צענטער רעכנט ווען עס אַקטיוויזירט און נעמט צונויף אַ מאַנשאַפט פון מעדיצינישע פּראָפעסיאָנאַלע דאָקטוירים וועלכע קענען אונטערזוכן אַ פּאַ צ יענט מיט מעגליכע ערנסטע וואונדן אין די עמוירדזשענסי–רומס. דאָס ווערט גערעכנט פאַר די העכסטע שפּיטאָל'ס עמוירדזשענסי–רום דאָקטער אָפּצאָל און פּראָצעדורן, געצייגן, און אינסטאָלאַציע אָפּצאָלן.

עמוירדזשענסי–רו ם בילס ווייזן, אַז "טראַומאַ אָפּצאָלן" זענען טייער — אין אַלגעמיין טויזנטער דאָלער — און זענען אַנדערש אויף אַ ברייטן פאַרנעם פון איין שפּיטאָל צו די אַנדערע.

אין דער פאַרגאַנגענע זעקס חדשים, האָט די נייעס–אַגענטור געזאַמלט מער ווי 1,400 עמוירדזשענסי–רום בילס וואָס זענען אַריינגעשיקט געוואָרן דורך לייענער אין אַלע 50 סטעיטס און וואַשינגטאָן די–סי, אַלס טייל פון אַן אויספאָרשונג אין עמוירדזשענסי–רום בילינג פּראַקטיצירונגען.

די דאָמינירנדע געשיכטע וואָס איז אַרויסגעקומען, איז ווער עס האָט נאָר באַזוכט אַ עמוירדזשענסי–רום זאָל ערוואַרטן: באַהאַנדלונג איז טייער. די אָפּצאָלן זענען דראַסטיש געשטיגן אין די פאַרגאַנגענע 10 יאָר, און ווען העלט–אינשורענס פּלענס באַצאָלן עס נישט, בלייבן איבער די פּאַציענטן מיט שווערע בילס.

לויט "מעדלימילען" — אַ פירמע וואָס העלפט אינשורענס–פירמעס און אַרבעטס–געבער לענגאויס אַמעריקע צו אידענטיפיצירן מעדיצינישע בילינג טעותים — לויפן די אָפּצאָלן פון 1,112 דאָלער אין אַ שפּיטאָל אין מיזורי, צו 50,659 דאָלער אין אַ שפּיטאָל אין קאַליפאָרניע,

די פולשטענדיגע אינפאָרמאַציע פון די "העלט קעיר קאָסט אינסטיטוט" ווייזט, אַז די דורכשניטליכע פּרייז וואָס העלט–אינשורענס האָבן באַצאָלט די שפּיטעלער פאַר טראַומאַ–רעאַקציע (וואָס איז אָפט נידעריגער ווי וואָס די שפּיטאָל רעכנט) איז געווען 3,968 דאָלער אין 2016. אבער שפּיטעלער אין די נידריגסטע 10 פּראָצענט פון פּרייזן האָבן באקומען אַ דורכשניטליכע 725 דאָלער — בשעת שפּיטעלער אין די טיי ע רסטע 10 פּראָצענט זענען באַצאָלט געוואָרן 13,525 דאָלער. דאַטאַ פון "עמינאָ העלט" — אַ העלט–פּרייז טראַנפּעראַנט פירמע — ווייזט דעם זעלבן גאַנג. אין דורכשניט, האָט "מעדיקעיר" באַצאָלט בלויז 957.50 דאָלער פאַר דעם.

לויט "מעדיקעיר" גיידליינס, קען די אָפּצאָל גערעכנט ווערן בלויז ווע ן דער פּאַציענט באקומען מינדעסטנ ס 30 מינוט פון קריטי ש ע באַהאַנדעלט צוגעשטעלט דורך אַ טראַומאַ מאַנשאַפט, אָבער ווי עס שטעלט זיך אַרויס ווערט דאָס נישט נאָכגעפאָלגט דורך די שפּיטעלער ווען זי י בילן פּאַציענטן וועלכע האָבן נישט קיין נישט "מעדיקעיר".

ביז 10 יאָ ר צוריק, האבן אַזעלכע סאָרט אָ פּצאָלן אפילו נישט עקזיסטירט. אבער היינט זענען פילע העלט–אינשורענס פירמעס גרי יט דאָס צו באַצאָלן, טראָצדעם וואָס די פּרייזן זענען פארהאַנדלט געוואָרן מיט די פאַר שפּיטעלער .

טראַומאַ–צענטערן באַהויפּטן, אַז די אָפּצאָלן זענען נויטיג צו קענען טרענירן און אויפהאַלטן אַ גאַנצע רייע פון טראַומאַ דאָקטוירים, פון סוירדזשענס צו אַנעסטידזשלאָגיסטן, ווייל מען האַלט זיי גרייט צו קענען ר ע אַגירן צו מעדיצינישע עמוירדזשענסיס אין אַלע צייטן.

דער וואָט ז אָגער פון "זוקערבערג סאַן–פראַנסיסקאָ דזשענעראל האָספּיטעל" האָט פארטיידיגט די שפּיטאָל'ס אָפּצאָל פון איבער 15,000 דאָלער, כאָטש דזשעאָנג-וואַן האט נישט געד אַ רפט די סערוויסעס.ֿ "מיר זענען די טראַומאַ–צענטער פאַר זייער אַ גרויסע און אַ זייער געדיכט–באַוואוינטע געגנט. מיר האַנדלען מיט אַזויפיל טראַומאַס אין די שטאָט — קאַר–עקסידענטן, מערערע אויטאָמאָביל צוזאַמענשטויסן, און אַנדערע סאָרט אומגליק, און עס איז טייער זיך צו צוגרייטן פאַר דעם", האָט ער געזאָגט.

עקספּערטן וועלכע האָבן שטודירט די "טראַומאַ אָפּצאָלן" זאָגן, אַז עס איז דאָ קליינע לאָגיק אונטער דעם וויאַזוי געוויסע שפּיטעלער רעכענען דעם אָפּצאָל און ווען דאָס ווערט אַ רויסגעשיקט . אָבער ווי פאַרשטדענליך האָבן די באַשלוסן ריזיגע פינאַנציעלע אימפּליקאַציעס.

אין אַן אַנדערן פאַל, האָט אַ 30 –יעיגע נוירס זיך צעבראָכן דעם פיס – קנעכל דעם פאַרגאַנגענעם יאַנואַר, און איז אויסגעשטאַנען אַ ביל פון דאָלער 31,250 .

די נויר ס איז געפיר ט געוואָרן צו די "סאַן–פראַנסיסקאָ דזשענעראל האָספּיטעל" מיט אַן אַמבולאַנס, וואו מען האָט אויסגעדרייט איר פיס זייטיג, און זי האָט באַקומען מוירפין צו באַרואיגן די שמערצן. אין שפיטאָל איז די נוירס אונטערזוכט געוואָרן דורך אַן עמוירדזשענסי דאָקטער וועלכער האָט איר געשיקט פאַר אַן עמוירדזשענסי אָפּעראַציע. דעם פאָלגענדן טאָג האָט מען איר אַרויסגעשריבן פון שפּיטאָל.

די שפּיטאָל האָט גערעכנט די נוירס 15,666 דאָלער אַלס טראַומאַ–רעאַקציע אָפּצאָל, אַ טייל פון איר 113,336 דאָלער ביל. איר העלט–אינשורענס האָט באַשלאָסן אַז דער שפּיטאָל אָפּצאָל פאַר דעם איינעם טאָג אויפהאַלט איז צו הויך, און נאָך פאַרהאַנדעלונגען האָט די פירמע איינגעשטימט צו צאָלן בלויז אַן אָפּצאָל וואָס קוקט אויס צו זיין פאַרשטענדליך. דערנאָך האָט די שפּיטאָל פארלאַנגט פון די נוירס נאָך 31,250 דאָלער!

טראַומאַ–רעאַקציע אָפּצאָלן זענען צו ערשט באַשטעטיגט געוואָ רן דורך די "נעשאָנעל יוניפאָרם בילינג קאָמיטי" אין יאַנואַר 0 2 ', נאָך אַ שטופּ דורך אַ "נעשאָנעל טראַומאַ קאָנסאָלטינג" פירמע וועלכע האָט באַהויפּטעט, אַז די הויכע קאָסטן פון רעקרוטירן אַ טראַומאַ מאַנשאַפט וואָס זאָל זיין גרייט צו יעדע צייט, דראָעט צו פאַרשליסן טראַומאַ–צענטערן לענגאויס דאָס לאַנד.

טראַומאַ–צענטערן דאַרפן אַ ספּעציעלע סערטיפיקאַציע צו צושטעלן עמוירדזשענסי באַהאַנדלונג פאַר פּאַציענטן וועלכע ליידן פון זייער ערנסטע וואונדן וואס זענען צופיל פאַר אַ רעגולערע עמוירדזשענסי–דעפּאַרטמענט.

טראַומאַ מאַנשאַפטן ווערן אַקטיוויזירט דורך אַמבולאַנסן וועלכע שיקן אַריין אַ זענדונג צו די שפּיטאָל זיי איינצומעלדן אַז זיי קומען מיט אַ טראַומאַ פּאַציענט. דער דאָקטער אָדער נוירס וואָס באקומט דעם רוף, וועט דעמאָלט באַשליסן צי עס איז נויטיג אַ פולע אָדער אַ טיילווייזע טראַומאַ–מאַנשאַפט, וואָס אַפעקטירט די פאַרשידענע אָפּצאָלן.

די 15,666 דאָלער וואָס די נוירס איז גערעכנט געוואָרן איז די נידריגע–שטאַפּל טראַומאַ–רעאַקציע אָפּצאָל פון די "סאַן–פראַנסיסקאָ דזשענעראל האָספּיטעל". דער הויכע–שטאַפּל רעאַקציע אָפּצאָל ביי וועלכן דער טראַומאַ–כירורג ווערט אַריינגערופן, איז 30,206 דאָלער. די שפּיטאָל האָט נישט צוגעשטעלט אַ 'ברעיקדאַון' וויאַזוי די אָפּצאָלן ווערן אויסגערעכנט.

צום באַדויערן, האָבן רעגולאַטאָרן ווייניג איינפלוס וויפיל עס ווערט גערעכנט אין נישט "מעדיקעיר" און סטעיט–שפּיטעלער. און אין פּאָבליק–שפּיטעלער קענען אַזעלכע אָפּצאָלן זיין אַ וועג צו באַלאנסירן רעגירונג–בודזשעטן. די 30,206 דאָלער הויכע–שטאַפּל טראַומאַ –רעאַקציע אָפּצאָל אין "סאַן–פראַנסיסקאָ דזשענעראל האָ ספּיטעל", וואָס איז געשטיגן מיט אַרום 2,000 דאָלער דעם פאַרגאַנגענעם יאָר, איז באַשטעטיגט געוואָרן דורך די סאַן–פראַנסיסקאָ באָורד–אָוו–סופּערווייזאָרס.

*

געוויסע פּאַציענטן פרעגן צי זייערע באַזונדערע פאַלן האָט בכלל געזאָלט אַרייננעמען אַ טראַומאַ–אָפּצאָל, און עקספּערטן שפּעקולירן אַז זיי זענען באַרעכטיגט אַזוי צו טאָן.

אַן 28 –יעריגער איינוואוינער פון קאַליפאָרניע, איז גערעכנט געוואָרן 22,550 דאָלער אַלס אַ טראַומאַ–רעאַקציע אָפּצאָל פאַר זיין וויזיט דעם פאַרגאנגענעם יאַנואַר אין די "קווין אָוו די וועלי מעדיקל צענטער" אין נעפּע, קאַליפאָרניע.

אַן אַמבולאַנס האָט אים געברענגט צו די לעוועל– 3 טראַומאַ צענטער נאָך אַ קליינעם מאָטאָרביציקל עקסידענט ווען ער האָט זיך צו שנעל איינגעדרייט, און איז אַראָפּגעפאַלן דערפון. רעקאָרדס ווייזן, אַז ער איז געווען וואַך מיט נאָרמאַלע צייכענס דורכאויס די פיר-מייל אַמבולאַנס–ריידע, און אַז די אַמבולאַנס שטאַב האָט אַלאַרמירט דעם שפּיטאָל אַז דער אָנקומענדיגער פּאַציענט האט טראַומאַ וואונדן.

ער איז געווען אין די שפּיטאָל בלויז אַרום האַלבע אַ שעה פאַר אַ מינדערוויכטיגן שניט אויף זיין קאָפּ, און ער האט אפילו נישט געדאַרפט עקסרעיס, קעטס–סקענס, אָדער אַ בלוט–טעסט. "די איינציגסטע זאַך וואָס איך האָב באקומען איז געווען, "אייבופּראָפן" צוויי מעדיצינישע סטעיפּלס און אַ 'סעליין' איינשפּריץ. דאָס זענען די איינציגסטע סערוויסעס וואָס זענען געגעבן געוואָרן. איך בין געוון באַוואוסטזיניג און קלאָר ביים זינען פאַר די גאנצע צייט", האט ער געזאגט.

אָבער וויבאַלד די אַמבולאַנס–מעדיקס האָבן גערופן פאַר אַ טראַומאַ מאַנשאַפט, האָט די טאָטאַלע פּרייז פאַר'ן וויזיט דערגרייכט צו 26,998 דאָלער, און די גרעסטע מערהייט דערפון איז געווען די 22,550 דאָלער טראַומאַ–רעאַקציע אָפּצאָל.

דער וואָטזאָגער פון "וועלי מעדיקל צענטער" האָט פאַרטיידיגט דעם אָפּצאָל, זאָגענדיג אַז "טראַומאַ מאַנשאַפט אַקטיוויזירונג מיינט נישט אַז יעדער פּאַציענט וועט זען אַ טראַומאַ כירורג, נאָר דאָס ערמעגליכט אַ מאַנשאַפט פון מעדיצינישע פאַכלייט וועלכע שאַצן אָפּ און באַהאנדלען אַ טראַומאַ פּאַציענט געוואָנדן לויט'ן נויט און שאָדן פון די פּאַציענט".

דאָקטער דעניעל מאַרגוליעס, אַ טראַומאַ–סוירדזשען אין "סידערס-סייניי" אין לאָס אנדזשעלעס — און פאָרזיצער פון די "אַמעריקען קאַלעדזש אָוו סוירדזשענס קאָמיטי אָן טראַומאַ סענטער וועריפיקעישאַן ענד ריוויו" — זאָגט, אַז די גיידליינס פאַר טראַומאַ–אַקטיוויזירונג זענען ברייט געשריבן אויף ציל צו מאַכן זיכער אַז זיי פאַרפירן נישט קיין עמוירדזשענסיס, וואָס אויב נישט קען דאָס אומברענגען פּאַציענטן, ווי צום ביישפּיל, קענען אינערליכע וואונדן זיין שווער צו דיאַגנאָזירן אויפ'ן פּלאַץ ביי אַן עקסידענט.

אַמבולאַנס–מעדיקס ה אָבן אַ טעות ביים זיין פאָרזיכטיג, ווען זיי רופן אַריין פאַר טראַומאַ פּאַציענטן אויסצומיידן צו פאַרפּאסן אַ ריכטיגע עמוירדזשענסי. לויט דעם "אַמעריקען קאַלעדזש אָוו סוי ר דזשענס", איז עס אַקצעפּטירבאַר פאַר זייער "איבערשאַצונג", ביים אַריינרופן די טראַומאַ מאַנשאַפט פאַר די 25-35 פּראָצענט פּאַציענטן וועלכע מוז עס ענדגילטיג נישט האָבן.

אָבער די לאָגיג לאָזט איבער די פּאַציענטן אין די 3 דערמאַנטע פאַלן מיט צענדליגער טויזנטער אין פּאָטענציעלע חובות פאַר באַהאַנדלונג וואָס זיי האָבן נישט געבעטן אָדער זיך גענויטיגט דערין, אַ באַהאַנדלונג וואָס איז פאַראָרדענט געוואָרן צוליב אַ ברייטע פאָרזיכטיגקייט — אַ רוף דורך אַן אַמבולאַנס–אַרבעטער, אַ נוירס, אָדער אַ דאָקטער — באזירט אויף קנאַפּע אינפאָרמאַציע וואָס זיי האָבן באַקומען דורכ'ן טעלעפאָן.

ווי דערמאנט אין אָנהויב, איז די דזשעאָנג-וואַן בעיבי געפאַלן דריי פיס פון אַ האָטעל בעט אויף אַ פּאָדלאָגאָ וואָס האָט געהאַט קאַרפּעט, ווען זיין נערוועזע עלטערן האָבן גערופן אַן אַמבולאַנס. לויט ווי עס ווייזן די אַמבולאַנס רעקאָרדס, ווען די אַמבולאַנס איז אָנגעקומען איז די בעיבי געקראָכן אויפ'ן בעט, און עס האָט נישט אויסגעזען אַז ער איז אומרואיג. די אַמבולאַנס–מעדיקס האָבן אַריינגערופן "סאַן–פראַנסיסקאָ דזשענעראל האָספּיטעל", און נאָך אַ באַראַטונג מיט אַ דאָקטער האָבן זיי טראַנספּאָרטירט דאָס קינד אַלס אַ טראַומאַ פּאַציענט, ווארשיינליך צוליב זיין יונגן עלטער. אין די שפּיטאָל, איז דזשעאָנג-וואַן שנעל אונטערזוכט געוואָרן דורך אַ נוירס און געשיקט צו די עמורוירדזשענסי–דעפּאַרטמענט.

די פאַמיליע דערציילט, אז זיי זענען באַגריסט געוואָרן דורך 9 אָדער 10 דאָקטוירים אין די שפּיטאָל, אָבער לויט "מעדלימילען" וועלכע האָט איבערגעקוקט דעם קעיס, ווערט בכלל נישט דערמאַנט אין די בעיבי'ס מעדיצינישע רעקאָרדס פון דעם וויזיט, אַז עס איז אָנוועזנד געווען אַ טראַומאַ–מאַנשאַפט. די בעיבי האָט געהאַט קיין צייכענס פון גרויסע וואונדן, און עס האָט זיך נישט פאַרלאַנגט קיין קריטישע באַהאַנדלונג. פינף מינוט שפּעטער, איז די פאַמיליע טראַנספערירט געוואָרן צו אַן עקזאַמינעישאָן–רום פאַר אָבסערוואַציע איידער זיי זענען אַרויסגעלאזט געוואָרן מיט עטליכע שעה שפּעטער.

"מעדלימילען" זאָגט, אז זי וועט באַקעמפן די 15,666 דאָלער טראַומאַ–רעאַקציע אָפּצאָל וויבאַלד עס צייגט נישט אז די פאַמיליע האָט באַקומען 30 מינוט פון קריטישע באַהאַנדלונג פון אַ טראַומאַ מאַנשאַפט.

די דזשעאָנג-וואַן פאַמיליע האָט דערווייל אַ פּאַציענט אַדוואָקאַט וואָס פּרובירט צו פאַרהאַנדלען דעם ביל מיט די שפּיטאָל. די פאַמיליע איז באזאָרגט, אַז דער מעדיצינישער חוב קען זיי פאַרמיידן פון באַקומען אַ וויזע צו באַזוכן ניו יאָרק און שיקאַגאָ, וואָס זיי האָפן צו טאָן אין די קומענדיגע עטליכע יאָר.

דזשעאָנג-וואַן זאָגט, אַז זייער ערפאַרונג מיט די אַמעריקאַנער העלט–קעיר סיסטעם און אירע אָפּצאָלן איז געווען שאָקירנד. "מיר גלייכן די אַמעריקע, אבער דער העלט–קעיר סיסטעם אין אַמעריקע איז געווען זייער שלעכט".

אלע לעבעלס

א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשטמענט אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלכסנדר אקאסטא אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנגלאדעש באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעסט ביי בערל לאזאר בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוק ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גייקא גמליאל כ"ץ געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשומאן וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב הענסערלינג דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די פיליפינען די פעד די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דער בלאט דער בליץ דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס מעטטיס דשעימס קאומי דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואצעפפ וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט ווידא ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשוליאן אסאנדזש זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני שאריס טאפאן-זי בריק טארא קאונאו טארגעט טוויטער טויט שטראף טויס.אר.אס טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי יאהו יאווערי מוסאוויני יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יצחק אולמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כץ כאמאס כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאנדאן לאס אנדזשעלעס לאקהיד מארטין לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מוסד אמרי שפר מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאמי מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים משה דוד נידערמאן משה נחום קרויס משה רוטברג נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נוארק נוקלעארע וואפן ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנעל גארד נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סועז קאנאל סופרים קאורט סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען עלעווען סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פוטש פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאקא קאלא קאר אטאקע קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס פוזשעמאנט קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטען ניעלסאן קלאגע קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קריג קרימינאל קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין דזשיליבראנד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראש השנה רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום מרדכי רובאשקין שלמה העלבראנץ שמואל בוטח שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תימן תפילה תשעה באב