וואשינגטאן – פרייטאג איז פובליצירט געווארן דער מאנאטליכער דזשאבס באריכט, און עס צייגט אז אינעם מאנאט מאי זענען צוגעקומען אזויפיל ווי 223,000 נייע דזשאבס אין אמעריקע, און דער פראצענט ארבעטסלאזע אין לאנד, איז געפאלן צו בלויז 3.8 פראצענט, וואס איז ביים נידריגסטן פונקט זינט אכצן יאר צוריק. דער דזשאב וואוקס איז געווען אין פילע אינדוסטריעס איבער'ן לאנד, אנגעהויבן פון מאנופעקטשורינג, העלט קעיר, טראנספארטאציע און געענדיגט ביי ריטעיל. אויך איז עטוואס געשטיגן די פער-שטונדע געהעלטער איבער'ן לאנד. עס איז אנגעצייגט געווארן אז אמעריקע האט שוין יעצט געהאט גאנצע 92 מאנאטן נאכאנאנד פון דזשאב וואוקס, וואס צייגט א פולע ערהוילונג פון די פארלאפענע רעסעסיע.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל