ניו יארק סיטי וועטער

כראנישע הויט פראבלעמען

די מענטשליכע הויט איז אפט אויסגעשטעלט צו פארשידענע כראנישע פראבלעמען וועלכע שטאמען פון א פראבלעם אינעם אימיון סיסטעם, יעדע פאל פאדערט א מעדיצינישע באגלייטונג און פערזענליכע באהאנדלונג.

די ציל פון די אינפארמאציע איז צו געבן פאר די ליידנדע מעגליכע עצות וויאזוי זיך צו ספראווען מיט דעם פראבלעם, אבער עס איז אלעמאל ראטזאם זיך צו איבעררעדן מיט אן עקספערט אדער א דאקטאר.

בילד

עקעזעמע 

עקזעמע איז א טערמין וואס ווערט גענוצט פאר א רייע פון הויט פראבלעמען און אנצינדונגען. (די מערסט באקאנטע פארעם דערפון איז ״עטאפיק דערמאטיטיס״. א גענעטישע צושטאנד וועלכע קען אפט קומען באגלייט אויך מיט אנדערע כראנישע פראבלעמען ווי אסטמע און היי פיווער.)

זי ווערט כאראקטעריזירט מיט די סימפטאמען פון רויטע הויט, טרוקענע הויט, קליינע בלאטערליך און א קראציגע הויט.

עקזעמע באטרעפט אזוי פיל ווי 20% פון קליינע קינדער ביז צען יאר אלט, און ארום 3% פון ערוואקסענע מענשטן.

עקעזעמע קומט אן אין פארעם פון א רעש וועלכע קראצט און איריטירט. און שלאגט אויס אויפ׳ן פנים אדער אונטער די ארעמס, ביי די קניען און אנדערע פלעצער ווי די הויט איז מער אויסגעשטעלט צו אנטוויקלן א רעש.

עקזעמע איז מיינסטנס אן עלערגישע רעאקציע וואס מיינט אז די סימפטאמען קומען הויפטזעכליך ווען דער ליידנער קומט אין בארירונג מיט געוויסע זאכן וועלכע ערוועקן דעם עקזעמע.

די זאכן וועלכע ערוועקן עקזעמע זענען פארשידנארטיג, עס רעכנט אריין ביי טייל שטארקע היץ  און קעלט, געוויסע זייפן אדער כעמיקאלן, אדער קומען אין בארירונג מיט בעלי חיים, און נאך פארשידענע זאכן.

עקזעמע איז נישט גענצליך היילבאר, אבער אויב לייגט מען צו אויפמערקזאמקייט צו די זאכן וועלכע ערוועקן דעם הויט צושטאנד קען מען אזוי ארום פארמיידן די אלערגיעס. און אזוי אויך זענען דא פארשידענע זאלבן וועלכע פארגרינגערן די סימפטאמען.

פארמיידן אן אויסברוך

עס איז וויכטיג צו באהאנדלן אן אויסברוך פון עקזעמע מיט זאלבן אדער מעדיצינען וועלכע פארמיידן דאס קראצן וויבאלד דאס קען פירן צו אן אנצידונג און א פארערגערונג אין די סיטואציע.

אויב איז דא א שטארקע אויסברוך דארף מען גיין צו א דאקטאר עס צו באהאנדלן און עס איז מעגליך וויכטיג צו פארשרייבן אנטי-ביאטיק אז די אנצינדונג זאל זיך נישט אויסשפרייטן.

עס איז וויכטיג צו וויסן אז די געווענליכע מעדיצינען וואס די דאקטוירים פארשרייבן קומען טיילמאל מיט ״סייד עפעקטס״ וועלכע עס איז גוט צו פארמיידן, דעריבער איז ראטזאם צו פרובירן נאטורליכע מיטלן פאר מען נעמט געהעריגע מעדעצינען.


*טראץ וואס עקזעמע איז א כראנישע צושטאנד קען מען פארמיידן אויסברוך דורך פארשידענע מיטלן:

*אוועקשטיין פון מאטריאלן צו וועלכע איר קענט זיין אלערגיש

*האלט די הויט פייכט דורך נוצן א לאשען אדער מויסטשורייזער.

*פארמיידט פלוצלינגע דראסטישע טוישן אין טעמפאראטור.

*פארמיידן שטארק שוויצן אדער איבערהייצן דעם קערפער.

*פארמיידט ״קראציגע״ שטאף ווי וואל און ענליכע שטאפן.

*נוצט נישט קיין שארפע זייפן אדער שאמפו, און אויך אומגעזונטע דיאדעראנט.

*האלט חשבון אויף וואס איר עסט צו דערגיין וואס פארבעסערט אדער פארארגערט דעם צושטאנד.

בילד

פסוריאזיס

פסוריאזיס איז א כראנישע צושטאנד וואס טרעפט זיך אפט, עס קומט אין פארשידענע פארמען און טיילמאל מער ערנסט און טיילמאל בלויז טיילווייז אויפ׳ן קאפ. אדער ביי די קניען. אין מער ערנסטע פעלער פארשפרייט זיך עס איבער׳ן גאנצן קערפער.

פסוריאזיס פארעמט זיך שטייטליך, מיט שטיקער פון רויטליכע הויט וועלכע זעט אויס צו זיין דיקער, אבער ווען מען קראצט עס ווערט דאס שנעל בלוטיג און אנצינדן.

-

עס איז נישט קלאר וואס ברענגט פסוריאזיס, עקספערטן האלטן אז עס א קאמבינאציע פון עטליכע זאכן, און אז עס הייבט זיך אן מיט א פראבלעם אינעם אימיון סיסטעם וועלכע ברענגט די הויט צעלן צו זיך טוישן צו שנעל, אין נארמאלע הויט טוישן זיך אלע הויט צעלן ארום יעדע 30 טעג, און ביי פסוריאזיס ליידנדע טוישט זיך עס ארום יעדע 3-4 טאג.

-

עס זענען דא פארשידענע זאכן וועלכע קענען ביישטייערן צו אן אויסברוך אין פסוריאזיס, אריינגערעכנט שניטן. עמאציאנעלע סטרעס און א סטרעפ אינפעקציע.

באהאנדלונג


פסוריאזיס ווערט באהאנדלט מיט פארשידענע מעדיצינישע מיטלן, ווי סטעראוידס, אדער מעדיצינען וועלכע פארשטייטערן די באנייאונג פון די הויט צעלן. אבער אויך איז ראטזאם צו נוצן געווענליכע מיטלן ווי למשל האלטן די הויט פייכט מיט מויסטורייזער און אזוי אויך טוע דאקטוירם ראטן צו נוצן א וויטאמין די זאלב.

נאטורליכע באהאנדלונגען

*וואזאלין אדער אנדערע דיקע זאלבן קענען העלפן פארמיידן אן אויסברוך וויבאלד עס האלט אפ די הויט פון זיך שיילן.

*שמירן די קאפ מיט עפל-עסיג שטעלט זיך ארויס צו זיין זייער ווירקזאם אין פילע פעלער, אבער פארשטייט זיך נישט ווען עס איז דא אפענע וואונדן אויפ׳ן קאפ.

*פארברענגט צייט אונטער די זון, די מערסט ווירקזאמע מיטל צו פארלייכטערן די סיפטאמען שטעלט זיך ארויס צו זיין נאטורליכע זון שטראלן.

*ים המלח. די ים המלח אין ארץ ישראל איז בארימט מיט העלפן ליידנדע, אבער מען קען אויך קויפן מינעראל זאלץ און אריינלייגן אין באד אינדערהיים.

*סערען רעפ. ארומנעמען די האנט אדער פוס מיט די קלעבעדיגע דינע פלאסטיק שטעלט זיך ארויס צו העלפן פאר פילע ליידנדע, עס איז ראטזאם צו שמירן א זאלב און דאן ארומלייגן דעם פלאסטיק פאר די נאכט.

*אמעגא-3, א נאטורליכע פעטקייט וועלכע קומט אין גרויסע קוואנטומ׳ס אין פיש ווי טונא און סעלמאן שטעלט זיך אויך ארויס צו לינדערן די פראבלעמען.

*עלאו ווערא, מיליאנען ליידנדע זענען שוין געהאלפן געווארן פון דעם וואונדערליכן געוואוקס וועלכע פארמאגט א נאטורליכע זאלב דערינען וואס לינדערט די שמערצן.

א שוויץ-באד איז גאר געזונט פאר׳ן קערפער

עס ווערט שוין דערמאנט אין די גמרא אז א שוויץ-באד איז גאר געזונט, און די מעדיצינישע וועלט הייבט שוין לאנג ארויס אז עס קען ברענגען פארשידענע געזונטהייט בענעפיטן פאר די לונגען און הויט, אבער א לעצטערע שטודיע נעמט עס א טריט ווייטער און זאגט אז גיין אפט אין שוויץ קען העלפן פארמיידן בלוט-שטורצן (סטראוקס) און נאך מחלות.

די שטודיע זאגט אז זיי האבן אונטערזוכט טויזנטער מענטשן, און עס שטעלט זיך ארויס אז די וועלכע גייען רעגלמעסיג אין שוויץ-באד זענען מיט 60% ווייניגער אויסגעשטעלט צו ליידן פון א סטראוק.

פאר די שטודיע האט מען זיך באנוצט מיט איינוואוינער אין פינלאנד ווי עס איז שטארק איינגעפירט צו האבן א שוויץ-באד אינדערהיים און רוב פינישע ערוואקסענע גייען עטליכע מאל א וואך אדער גאר יעדן טאג אין שוויץ.

נאך 15 יאר נאכפאלגן א גרופע פון 16,000 ערוואקסענע, האט זיך ארויסגעשטעלט אז 200 פון זיי האבן געליטן פון א סטראוק, און נאכ׳ן צוטיילן די גרופע צווישן די וועלכע גייען אין שוויץ רעגלמעסיג און די וועלכע גייען נישט האט זיך ארויסגעשטעלט אז צווישן די וועלכע גייען נישט אין שוויץ זענען געווען 8.2% וועלכע האבן געליטן פון סטראוקס און צווישן די וועלכע גייען עטליכע מאל א וואך זענען געווען בלויז ארום 2% וועלכע האבן געליטן פון א סטראוק.

די סיבה דערפאר איז צוליב דעם וואס א שוויץ נידערד די בלוט דרוק און העלפט פאר א בעסערע בלוט צירקולאציע, און אזוי אויך טוען זיי פארבעסערן דעם אימיון סיסטעם.

שפייזן מיט נאטורליכע פרא-ביאטיק קענען העלפן פארבעסערן די גוסטע

וויסנשאפטלער און דאקטוירים זעען איין מער און מער די קריטיש וויכטיגע טייל וואס די אינערליכע מיקראבן אין די קישקעס און די מאגן דינען פאר׳ן גאנצן אימיון סיסטעם, א געזונטע און באלאנסירטע ״ביאם״ טוט פארמיידן פילע מחלות.

לעצטנס זענען וויסנשאפטלער ביי די מיינונג אז די ביאם איז נישט בלויז פאראנטווארטליך פאר א געזונטע אימיון סיסטעם און דעם פארדייאונגס סיסטעם, נאר האט א דירעקטע איינפלוס אויף אונזער גוסטע און אלגעמיינע גייסטישע געזונט צושטאנד, א גוטע און באלאנסירע בייאם ברענגט א בעסערע גוסטע. און דאס ארבייט אויך פארקערט, סטרעס און אנגעצויגנקייט שאדט פאר׳ן בייאם און ברענגט פיזישע שאדנס.

דעריבער איז ראטזאם צו עסן שפייזן וועלכע זענען רייך אין פרא-ביאטישע באשטאנדטייל וועלכע העלפן דעם בייאם, דאס רעכנט אריין קאטעדש-קעז. גריכישע יאגורט. עפל סיידער. זויערע אוגערקעס, זויער-קרויט, און אזוי אויך ברויט פון זויערטייג, און אפילו א גלעזל מילך אדער א פאר גלעזלעך מילך קען פארמאגן א שיינע קוואנטום פון פרא-ביאטיק.

קיו-טיפס פירט טויזנטער קינדער צום עמערדשענסי רום

א נייע שטודיע פארעפנטליכט אין א נאציאנאלע מעדיצינישע זשורנאל ווארנט איבער די געפאר פון נוצן די וואטענע שטעקלעך צו רייניגן די אויערן פאר קינדער, זאגנדיג אז צענדליגע קינדער ווערן טעגליך אפגעפירט אין שפיטאל נאכ׳ן ווערן געשעדיגט פון די אויערן רייניגערס. דאס קומט אויס צו ארום 12500 קינדער וועלכע ווערן יעדעס יאר באהאנדלט צוליב דעם.

״עס איז נישט אזוי ווי פוצן די ציין, קינדער דארפן נישט פיצן די אויערן, עס איז געפארפול און איבריג״ שרייבן די דאקטוירים, צווישן די צענדליגע טויזנטער קינדער זענען דא הונדערטער פעלער אין וועלכע דאס ברענגט ערנסטע שאדנס צו די אויערן נאכדעם וואס די אינעווייניג פון די אויערן ווערן געשעדיגט און עס מאכט שניטן אין די אויערן קאנאלן. זיי שרייבן אז אויב מאכט זיך א פראבלעם פון וואקס אין די אויערן זאל מען נעמען די קינדער צו א דאקטאר און נישט נוצן אליין די קיו-טיפס.

פרוי קריגט צוריק ״חוש המישוש״ אין איר פראסטעטישע האנט

אין א דראמאטשיע טעכנאלאגישע דורכברוך האט א פרוי וואס האט פארלוירן איר האנט און באקומען א פאלשע האנט האט באוויזן צו באקומען א געפיל אין אירע האנט דורך פארגעשריטענע טעכנאלאגיע

 די דורכברוך קומט נאך א לאנג-יעריגע צוזאמענארבייט פון דאקטוירים, ערפונדער, קאמפיוטער וויסנשאפטלער און א רייע ספעציאליסטן וואס האבן געארבייט צוזאמען אויף דעם פראיעקט אין רוים איטאליע, און די וואך איז עס צום ערשטן מאל אויספרובירט געווארן אויף א פאציענט מיט גרויס הצלחה.

די פראסטאטישע האנט איז אויסגעשטאט מיט סענסארס וועלכע דערשפירן אויף יעדן אביעקט אויב עס איז הארט צו ווייעך, הייס אדער קאלט, און אזוי ווייטער, און עס שיקט די אינפארמאציע אין פארעם פון וויבראציע וואס די מח לערנט זיך צו אויפכאפן און ווערט טרענירט צו באארבייטן די אינפארמאציע אזוי ווי א געווענליכע האנט ווען עס שפירט.

דאס איז א שטארקע דוררברוך וועלכע קען ברענגען ווייטערדיגע אנטוויקלונגען אין דעם פעלד פון צולייגן ראבאטשיע איברים פאר מענטשן וואס פארלירן ל״ע קערפער טיילן. דער דאקטאר וואס שטייט אין שפיץ פונעם פראיעקט זאגט אז עס האנדלט זיך פון אן ערפונדונג וואס מען האט נישט געקענט אפילו פאנטאזירן מיט א פאר יאר צוריק.

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב