אידישע נייעס
מציג פוסטים מתאריך יולי, 2011

צייט, וואס איז דאס?

האט איר שוין אמאל אריינגעטראכט וואס דער באדייט פון "צייט" איז, איז צ…