פירער פונעם סענאַט און קאָנגרעס זאָגן, אַז דערווייל האָבן זיי געמאַכט בלויז מינימאַלע פאָרשריט אין די געשפרעכן איבער א פרישע סטימולוס פעקל.


סענאַטאָר שומער און סענאַט פירער מיטש מעקאַנעל האָבן זיך היינט נאָכאַמאָל געטראָפן פאַר געשפרעכן, און ביידע זאָגן אַז זיי האָבן זיך גערוקט נישט מער ווי אַן אינטש נאָנטער אין די לעצטע אַכט טעג.


שומער זאָגט אַז די דיפערענצן זענען נאָך זייער גרויס אויף עטליכע וויכטיגע אישוס, אַריינגערעכנט די אַרבעטסלאָזיגקייט בענעפיטן און געלטער פאַר די סטעיטס.


פארשריט אין סטימולוס דיעל


דורך לוח הציבור 

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל