א שאנס פאר שויערס און דאן שויערס מיט א מעגליכקייט פאר טאָנדערשטורמס נאך צען היינט ביינאכט ביז מאָרגן בערך צופרי אדער פארמיטאג, מיט שווערע גאָס-רעגן צו צייט, און היפּש ווינטיג. די טעמפּעראַטורן זיך הייבן איבערנאכט (בערך 66° שוין 5 פארטאגס), און טראַסקן מאָרגן בייטאג (בערך 52° ביי 5 נאכמיטאג), מיט אָנהאַלטענע ווינטן - ביז 41 מייל פער שטונדע!

שווערע נעפּל צושטאנדן וועט אנגיין אין שטאט און די אומגעגנט ביז מאנטאג בערך 6 צופרי, מיט ווייניגער פון א פערטל מייל זעעוודיגקייט. דרייוו'ט פארזיכטיג און נעצט פאַג אדער לאָו ביעם לאָמפּן.

העכער אָפּסטעיט קומט נאך שווערערע צושטאנדן היינט, מיט געדיכטע טאָנדערשטורמס שפּעט ביינאַכט ביז אין די פריע מאָרגן מאנטאג. מעגליכע פלייצונגען פון איבערגעפילטע אָפּלויף סיסטעמען.

🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌧\⛈ 61
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\⛈ 65
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ 42
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ 62
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️🌛\🌧? 48
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 60
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ 48
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌧?🌥 60
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️\🌧? 54
פרייטאָג בייטאָג: 🌥\🚿 66
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🚿 55
שב"ק בייטאָג: 🌥\🚿 65
מוצש"ק: ☁️\🚿? 52
זונטאָג בייטאָג: 🌤 63

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌧\⛈ 62-63
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\⛈ 61-62
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ 36-37
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ 59-60
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️🌛\🌧? 41-43
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 60-61
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ 44-45
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌥\🌧? 59
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️\🌧? 51-52
פרייטאָג בייטאָג: 🌥\🚿 67-68
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🚿 55
שב"ק בייטאָג: 🌥\🚿 65-66
מוצש"ק: ☁️\🚿? 47-48
זונטאָג בייטאָג: 🌤 62

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: ⛈ 62
מאָנטאָג בייטאָג: 🚿\⛈ 64
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️🌛 37
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ 62
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️🌛\🚿? 46
מיטוואָך בייטאָג: 🌥 59
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️\🚿? 46
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌥 64
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ 54
פרייטאָג בייטאָג: 🌥\🚿?\⛈? 66
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🚿\⛈? 57
שב"ק בייטאָג: ☁️\🚿\⛈? 69
מוצש"ק: ☁️\🚿? 50
זונטאָג בייטאָג: 🌤 67
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

וועטער מאַפּע
שווערע ווינטן אומזיכערע צושטאנדן מעגליכע פלייצונג נעפל צושטאנדן

וועטער ערנסקייט
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל