ניו יארק סיטי וועטער

אויסערגעווענליכער הצלחה’דיגער ווינטער זמן פאריבער אויף תלמידי ישיבת נהרדעא מיט זעלטענער התרוממות והתעלות בתורה ויר"ש אויף אן אייגענארטיגער שטייגער


בית גדול שמגדלין בו תורה ויראה:
אויסערגעווענליכער הצלחה'דיגער ווינטער זמן פאריבער אויף תלמידי ישיבת נהרדעא מיט זעלטענער התרוממות והתעלות בתורה ויר"ש אויף אן אייגענארטיגער שטייגער

ערשטער זמן אינעם נייעם הערליכן בנין מפואר / ישיבה סטאנציאנירט אין דעם שטילן סטעטען איילענד געגענט אינדרויסן פונעם רוישיג'ן שטאט / אין שפיץ פון דער ישיבה שטייט הגאון הגדול רבי יצחק זלמן גיפס שליט"א / דער זעלטענער סדר היום פון דער ישיבה / לימוד העיון בדרך הלומדות מיט א שטארקע התעמקות לירד לעומקן של הסוגיית הש"ס / קול תורה הילעכט אפ מן הבוקר ועד הערב / באזונדערע סדר פאר פרייטאג ערש"ק / הערליכער שבת התוועדות / אויסערגעווענליכער איבערגעגעבענע סטעף פון מרביצי תורה ויראה באופן נעלה / הנהלת הישיבה גרייט זיך אויף הצלחה'דיגער זומער זמן ביתר שאת וביתר עז.

ברוקלין - טראץ וואס וואס עס איז היינט א וועלט פון אזויפיל ישיבות ומקומות התורה, דאך שיינט אבער ארויס מיט אן אייגענארטיגער ליכטיגקייט פון דער וואויל-בארימטער מתיבתא מיוחדת במינה "ישיבת נהרדעא" וואס געפינט זיך אפגעזונדערט פון דער רוישיגער שטאט, אין סטעטען איילענד.

אויב דער ישיבה איז פון איין זייט טאקע נאך נייע פון איין זייט, שטייענדיג בלויז אינעם 6'סטן יאר זינט איר הסייתדות, איז עס אבער פון דער צווייטער זייט שוין היינט ברייט באקאנט אלס א זעלטענער מקום תורה, און א ישיבה אויפ'ן שענסטן פארנעם מיטן ה"א הידועה, מיט אירע ספעציעלע אייגענארטיגקייט וואס ברענגט ארויף דער ישיבה אויפן אויבערפלאך פון דער עולם הישיבות וואס איז זעלטן דא איר'ס גלייכן.

די ישיבה גדולה נהרדעא וואס פונקציאנירט שוין 6 יאר כולן שוין לטובה, איז געגרינדעט געווארן דורך דער דערהויבענער ראש ישיבה הרב הגאון הגדול רבי יצחק זלמן גיפס שליט"א רב דביהמ"ד ברכת אברהם אין ב"פ, און לאנגיעריגער ראה"כ ספינקא ב"פ.

כי ביצח"ק יקרא

דער נאמען פונעם ראש ישיבה אליינס הרה"ג רבי יצחק זלמן שליט"א, ברענגט ארויס א שטארקער רעספעקט און יראת הכבוד אינעם גאנצן חרדישן עולם התורה, זייענדיג באקאנט מיט זיינע פילע חבורים מחוכמים וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט שוין ארויסגעגעבן ברוב כשרון ותבונה - באשיינענדיג דערמיט דעם עולם התורה אלוועטליך, צווישן אנדערע איז דער בארימטער ספר "דעת קנית" עה"ת, "מלבושי כבוד" אויף הל' הוצאה, "קערת כסף" אויף יו"ד, און דער ספר "אדון הנפלאות" אויף עניני נפלאות הבורא, וואס פילן אן די ספרים שאפעס פון אלע מקומות התורה ווי מ'גייט נאר אריין, און עס זענען זיך משתעשע דערמיט די לומדי תורה הקטנים רבנן ותלמידיהון בכל מקומות מושבותיהם, ויתענגו בה כל ישרי לב.

האבענדיג דעם גרויסן ראש ישיבה שליט"א אלס דער מייסד ומנהיג הישיבה וואס איז עומד בראשה מיום הוסדה, און באגלייט פונדערנאנט א יעדער איינצעלהייט פון דער ישיבה קטן כגדול, איז באמת איבריג צו מאריך זיין בשבח פון דער ישיבה וואס איז שוין מובן מאיליו פאר יעדער וואס איז נאר אמאל געקומען אין בארירונג מיטן ראש ישיבה שליט"א וואס איז כולו אומר כבוד והערצה.

דמות דיוקנו של רבו

בעצם איז דער בלויזער אנוועזענהייט פונעם גרויסן ראש ישיבה שליט"א - אין ישיבה, א קוואל פון חיזוק, און א לעבעדיגער מוסטער פאר די בחורי חמד שיחי' צוצוזען פונדערנאנט וואס עס הייסט אן אמת'ער עובד ה' אן קיין שום פניות, וואס עס מיינט א ריכטיגער מתמיד עצום בתורה וואס ליגט ראשו ורובו בהויית דאביי ורבא כל כולו, וואס עס איז דער באדייט פון דרך ארץ קדמה לתורה – מיט וואס דער ר"י שליט"א איז ממש א חד בדרא אין דעם פרט מיט זיינע מדות המזוהבות ותרומיות, און דאס אלעס איז א חוץ זיין פילזייטיגע כאראקטער מיט וואס ער איז דער ריכטיגער "איש האשכולות" אין בוכשטעבליכן זין.

ס'מוז טאקע דערמאנט ווערן לשבח, אז דער ראש ישיבה שליט"א איז אין ישיבה "א גאנצן טאג" מן הבוקר ועד הערב, און ער האלט פערזענליך מיט יעדע שיעור, און ער באגלייט א יעדן תלמיד מיט אן אויסערגעווענליכער געטריישאפט - טראץ דעם וואס ער איז א שטארק פארנומענע פערזאן וואס איז פארמישט אין נאך אסאך ציבור'ישע ענינים – און דאס גיבט אסאך חיזוק פאר די בחורים.

מטרת הישיבה

דער ישיבה איז נתייסד געווארן פאר דעם איינעם ציל צו געבן דער גלעגענהייט פאר היימישע חסידישע בחורים מצויינים, פון ערליכע און היימישע שטובער, זיך אויסצובויען מיט א שטארקע קלארע מהלך בלימוד העיון, און אזוי אויך זיך משלים צו זיין בידיעת התורה ובחסידות, אין א ווארעמער אטמאספער באגלייט מיט א געוואלדיגער נעימות און מתיקות, דורכ'ן ארויסברענגן דער שיינקייט פון לימוד התורה, און די שמחת החיים וואס יעדער איד דארף צו לעבן דערמיט, אין וואס ס'איז אין דעם געביט דא א שטארקע חלל אין דער היינטיגער "ישיבה וועלט".

תלי"ת אז מיט גרויס סייעתא דשמיא האט דער ישיבה ב"ה שטארק מצליח געווען למעלה מן המשוער, אין דער באגלייטונג פון דעם ערפארענעם סטעף פון די ישיבה וועלעכע באשטייט פון גאר חשובע און היימישע ערענסטע יונגעלייט יריאים ושלימים, אויסגערופענע מרביצי תורה וחסידות וועלעכער האבן א ספעציעלן חוש צו ארויפברענגן יעדער בחור מצויין, צו א שטאפל פון א מצויין שבמצויינים, מיט יארן ערפארונג, און דער גרעסטער באווייז דערויף איז די צענליגער תלמידים שיחי' יוצאי הישיבה, וועלעכע זענען ממש נתהפך געווארן אויף א געוואלדיגער פארנעם אין די יארן וואס זיי האבן געלערענט בין כותלי הישיבה. אלס דער מנהל הישיבה דינט הרה"ג רבי יואל דאמב שליט"א וואס איז ברייט באקאנט מיט זיין מומחיות און עקספערטיז אין דער עולם הישיבות.

מי שלא ראה בנין נהרדע"א

ובפרט איז דער פארגאנגענעם ווינטער זמן, איז דער ישיבה געשטיגן צו גאר הויכע שטאפלען מיט די סייעתא דשמיא וואס באגלייט דער ישיבה מיום הוסדה, ווען מ'האט זיך צום היי-יעריגן ווינטער זמן אריינגעצויגן אין דער נייער הערליכער בנין הישיבה, וואס איז קוואטירט לשם ולתפארת אינעם סטעטען איילענד ראיאן, א בנין אדיר ומפואר וואס שטעלט צו פאר די בחורים אש"ל מלא, ארייגערעכנט דער העליכער שיינע לאנטש רום, די לופטיגע ברייטע קארידארן, און איבער אלעם די פרעכטיגע אויג-פארכאפענדע היכל הבית המדרש וואס איז אויסגעשטעלט מייעסטעטיש און רחבות'דיג, פארזיכערנדיג דער פולסטער רחבת און ברייטקייט, אז די תלמידי הישיבה זאלן קענען לערנען בהתמדה אומגעשטערטערהייט אין א היכל וואס איז מרחיבין דעתו של אדם.


דער נייער בנין הישיבה איז אהערגעשטעלט געווארן דורך חשובע נדיבים בעם, וועלעכע האבן זיך ספעציעל שיין און ווארעם אנגעריפן מיט גרעסערע סכומים, איינזעענדיג דעם גלענצענדן עתיד פון דער ישיבה וואס איז הולך וגדול פון איין זמן צום צווייטן – הן בכמות והן באיכות, מיט איר ווייטגרייכענדער שם טוב וואס איז הולך לפניו. און ס'איז ספעציעל שטארק באגריסט געווארן דורך די גליקליכע עלטערן – די הורי התלמידים, און אוודאי דורך די תלמידי הישיבה זעלבסט, וואס האבן באקומען די געלעגענהייט פון עוסק זיין אין זייערע לימודים מיט אן הרחת הדעת אויפן שענסטן פארנעם.דבר יום ביומו

צו באקומען אביסל א נענטערע בליק צו דער ישיבה "נהרדעא", וועלן מיר פרובירן צו ברענגן דער טעגליכער סדר הישיבה דבר יום ביומו, און דערמיט געבן די געלעגענהייט זיך צו באקענען פונדערנאנט מיט די אייגענארטיגער און זעלטענער מקום תורה, וואס גייט אן און פונקאציאנירט מיט גרויס הצלחה פאר 6 טעג א וואך אויף א באשיידענעם אויפן מחוץ לעיר, וואס דאס אליינס איז א מעלה וואס גיבט גאר אסאך צו צום הויכן ניווא פון דער ישיבה.

דער טעגליכער סדר הישיבה הייבט זיך אן אין די פריע פארטאגס שעה'ן, וואס הגם ס'איז נישט דא קיין אפציעלער סדר הישיבה אין די צופרי שעות, איז עס אבער א קידוש ה' צו זען ווי דער ביהמ"ד ווירבלט מיט בחורים וועלעכע קומען פרייוויליג לערנען פאר זיך זייערע זייטיגע שיעורים, און טייל חזר'ן דאן איבער די לימודי הישיבה, בעת ווען אנדערע גרייטן זיך פאר  צו די קומעדיגע שיעור.

ואני תפילה

דאן שטעלט זיך דער גאנצער ציבור דאווענען שחרית אינאיינעם, וואס פון דעם אליינס וואלט מען אויך שטארק געדארפט מאריך זיין, סיי פון דער חלק פון וואס מ'דאווענט אינאיינעם שטיקל נאך שטיקל, און סיי פון דער ווארעמקייט מיט וואס דער דאווענען ווערט אראפגעלייגט, און אפגערעדט פון דער קול תפלה וואס איז בוקע חלונות רקיע.
צו שילדערן דער פארמיטאג סדר וואלט זיך באמת געפאדערט אן ארטיקל פאר זיך, וואס דאס איז א מחזה הוד וואס פארגאפט יעדעם וואס איז נאר אמאל אריינגעפאלן אין דער ישיבה אין די פארמיטאג שעות, און דאס איז עפעס וואס מען זעט נישט סתם אזוי ערגעץ אנדערש.

פקודי ה' ישרים משמחי לב

דער ראש ישיבה – וואס איז נאך מעוטר בטו"ת - שטייט ביים עמוד, און די תלמידים זיצן אלע שורות שורות ככרמים, און הערן זיך צו די העליכער שיעור עיון וואס ווערט אראפגעגעבן דורכן ראש ישיבה שליט"א, מיט זיין ספעציעלן געבענטשן לשון לימודים מיט וואס ער איז שטארק באקאנט.


ביים שיעור איז מען יורד לעומקן של דברים, מיט א טיפע הבנה ישרה, ארומנעמענדיג די סוגיא אין וואס מען איז עוסק אנגעהויבן ביי די ראשונים כמלאכים, ביז צו די גדולי האחרונים אשר מפיהם אנו חיים, מיט א זעלטענעם טעם און געשמאק מיט וואס דער ראש ישיבה גיבט דאס אראפ, און מיט זיין ספעציעלן חוש באווייזט ער אריינצוברענגן "אלע" תלמידי הישיבה אינעם שיעור אן קיין אויסנאמען, אין וואס אלע לעבן מיט מיט א חדוותא דשממעתתא און א פלפולא דאורייתא וואס איז שווער ארפצומאלן אויפן קאלטן פאפיר, און נאר איינער וואס האט דאס אמאל מיטגעהאלטן פונדערנאנט קען דאס פארשטיין.

והחוט המשול"ש לא במהרה ינתק

אויך איז דער פארמיטאג סדר אויסגעשטעלט מיט א געוואלדיגע מייסטערהאפטיגקייט פאר די מאקסימום הצלחה פון די תלמידים, ס'איז צוטיילט אין 3 חלקים. "הכנה" ווי ס'ווערט פארטיילט פאר די בחורים די נויטיגע מ"מ זיך צו קענען ריכטיג פארקוקן צום שיעור, "דער עצם שיעור", און דאן די חלק ה"חזרה" איבערצוגיין דעם שיעור גלייך נאכן פארלערנען. ס'איז צו ערווענען, אז דער זעלבער מהלך, האט דער ר"י שליט"א איינגעפירט ווען ער האט געדינט אלס ראה"כ ספינקא, און מיט דער מהלך האט דער כולל שוין זוכה געווען ארויסצוגעבן הערליכע פירות ותלמידי חכמים מופלגים, ווען צווישן זיי ציילן זיך מערערע דיינים יושבי על מדין לתפארת בית ישראל.
כי "מנהרדעא" תצא תורה

דער נאכמיטאג סדר איז אוועקגעשטעלט אויף "עיון קל", וואס די בחורים לערנען אליינס, און זענען זיך קונה דערמיט דער ריכטיגער וועג וויאזוי אפצולערנען א בלאט גמרא תוס' אליינס מיט א חברותא. בשעת דער נאכמיטאג  סדר הילעכט אפ אינם היכל הישיבה א געוואלדיגער קול תורה, ווען מ'קען באשיינפייערליך זען די התמדת התורה וואס שיינט אראפ פון די איידעלע געזיכטער פון אלע תלמידי הישיבה, אשר כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'.

דער נאכמיטאג סדר ווערט אויך באגלייט מזמן לזמן מיט שיעורים כללים דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א, דער ר"י וואס האלט מיט אלע סדרים פון דער ישיבה, באגלייט מיט א ספעציעלער עין פקיחא דער סדר העיון קל, וואס איז א סדר וואס גיבט גאר שטארק צו פארן עתיד פון יעדן בחור באזונדער, אים אויסלערענדיג א מהלך הלימוד אויפן גאנצן לעבן. אזוי אויך ווערט די סדר באגלייט מיט בחינות בכתב פון צייט צו צייט, פון וואס די בחורים האבן א געוואלדיגער קורות רוח, זעענדיג "שווארץ אויף ווייס" זייערע קענטעניסן וואס זיי האבן אין די לימודים, וואס – ווי פארשטענדליך – גיבט דאס גאר שטארקע חיזוק אויף ווייטער.

שאם ישאלך אדם אל תגמגם בה

יעצט ביים סוף זמן זענען איז אריבערגעקומען אין ישיבה הרה"ג המפורסם רבי חיים קלמן גוטמאן שליט"א דומ"ץ קיט"ל סאטמאר סאוט 8 ובעמח"ס "חיים לחג" על המועדים, וואס האט פארהערט די בחורים אויף גאנץ פרק איזהו נשך, פון וואס די דיין שליט"א איז ארויס פון התפעלות צוזעענדיג די ברייטע בקיאות און די רייכע ידיעות וואס די בחורים זענען כולם כאחד מלא וגדוש, ארויסהאבענדיג די שווערסטע און קאמפליצירסטע עניני ריבית כזקינים ורגילים מחודדין בפיהם, א זאך פון וואס ער איז שטארק נתפעל געווארן און האט עס געוואלדיג מפליא געווען.

אזוי אויך איז אפגעהאלטן געווארן א פארהער אין בארא פארק ביי הרב הגאון רבי זלמן לייב מייזעלס שליט"א מורה ודאין בקיט"ל ד'סאטמאר בארא פארק, בן הרה"ג אבדק"ק מיהאלדא שליט"א, וואס האט אויך גאר שטארק באוואונדערט די בקיאות און קענטעניסן פון די יונגע תלמידי חכמים.

החזק במוסר אל תרף

באזונדער מוז ארויסגעברענגט ווערן דער "מוסר שיעור" וואס קומט פאר טעגליך אין ישיבה דורך גרויסן ראש ישיבה שליט"א. וואס חוץ דעם וואס דאס איז א זעלטענער חידוש אינעם עולם הישיבות אז ס'זאל פארקומען א אפציעלער מוסר שיעור, איז דער ראש ישיבה ברייט באקאנט מיט זיינע חובת הלבבות שיעורים, און מיט די ספרים וואס ער האט שוין ארויסגעגעבן געבויט אויפן מהלך פונעם חובת הלבבות.

דער מוסר שיעור איז אייגענטליך גאר א שטארקע סדר אויף וואס די בחורים קוקן שטאארק ארויס דערויף, בעת ווען דער ראש ישיבה לערנט פאר די דברי מוסר, גיסט זיך ארויס מאוצרו הטוב פנינים ומרגניתים טובים ויקרים, יעדער ענין ווערט באגלייט מיט טרעפליכע רעיונות און משלים, מיט סיפורי צדיקים און מיט הערליכע געדאנקען, וואס גיבט גאר שטארק צו צום גאנצען רחניות'דיגער חיות פון דער ישיבה, און איז שטארק צוגעפאסט לפי רוחם פון די תלמידי הישיבה וואס זענען בחורים מבקשים, וועלעכע זוכן כסדר צו שטייגן אין תורה ויר"ש, און די שיעורים איז פאר זיי ממש כמים קרים על נפש עייפה.

חובת האדם בעולמו

אין די שיעורים ווערט אסאך ארומגערעדט פון דער חובת האדם בעולמו, מיט א שטארקע קלארקייט און אויפריכטיגקייט, ובפרט ווערט אסאך ארומגערעדט פון די אלע נסיונות החיים וואס קומט כסדר אינטער פאר יעדן בחור, און אזוי אויך ווערן די תלמידים אנגעגרייט מיט געווער זיך צו קענען ספראווענען מיט אלע מצבים שפעטער אין לעבן, ווען זיי וועלן בעז"ה אליינס בויען זייערע אייגענע שטובער לשם ולתפארת על אדני פז ובדרך המסורה מיט א ריינע השקפה.

רעדענדיג פון די שיעורים פונעם ר"י שליט"א, איז נישט מעליך צו גיין ווייטער אן צו דערמאנען דער "דרשת פתיחת הזמן" וואס דער ראש ישיבה האט געגעבן אנהויב זמן, ווען ער האט אויסגעשמועסט בטוטו"ד דער מטרה פון דער ישיבה, און די סדרי הלימודים א.א.וו. באזונדער האט ער ארומגערעדט איבער דער חנוכת המקום, און פון דער "התחדשות" פון דער נייער בנין הישיבה לשם ולתפארת, דערמאנענדיג דערביי די תשובה פון מרן רביה"ק אין שו"ת דבר"י (או"ח סי' י"ד) ווי ער פסק'נט להלכה אז ווען מ'איז מחדש א נייער בנין, זאל מען מאכן א שהחיינו אויף א נייער בגד און דערמיט אינזין האבן אויך דעם בנין, האט דער ר"י אויסגעפירט אז ער וויל טאקע מקיים זיין און אויספירן דעם פסק הלכה בשער בת רבים, און ער האט דעריבער געקויפט און אנגעטון א נייער בגד, און מיט א קול אדיר האט אפגעדינערט דעם "שהחיינו" בשם ומלכות אינעם נייער היכל הביהמ"ד, ווען כולם כאחד האבן געענטפערט מיט א קענטיגן עקסטאז "אמן", בשמחה רבה ואמרו כולם.

ביי דער געלעגענהייט מוז ארויסגעברענגט ווערן דער קשר חזק ואמיץ וואס הערשט בין רב לתלמיד, צווישן דער גרויסער ראש ישיבה און יעדן תלמיד באזונער, טראץ וואס ס'איז במציאות אפגעטיילט מיט א ווייטער מהלך סיי אין יארן, און סיי אין גאונות בתורה א.א.וו. דאך איז צו באוואונדערן וויאזוי דער ראש ישיבה שליט"א טוט זיך אראפלאזן צו א יעדן תלמיד עקסטערע מיט א סבר פנים יפות, און מיט א פאטערליכער ליבליכקייט וואס לאזט זיך גארנישט זאגן, און יעדער בחור שפירט באשיינפייערליך ווי ער האט אן אוזן שומעת וואס איז אים גרייט אויסצוהערן, צו העלפן, און באגלייטן, אין אלע זיינע הינזיכטן.

ותחזק התקשרותינו אליך באהבה

ס'איז צום באטאנען, אז דער קשר וואס יעדער בחור האט מיטן ראש ישיבה, איז נישט נאר פאר די עטליכע יאר וואס ער לערענט בין כותלי הישיבה, און ער טרעפט זיך יעדן טאג מיטן ר"י פנים אל פנים. נאר דער קשר האלט אויך אן שפעטער ווען די תלמידים פארלאזן די אזוי באליבטע ישיבה ווענט, און זיי האבן חתונה, וואס דאן האלט דער קשר חזק ואמיץ אן אין א געוויסן זין נאך פילפאכיג מער און שטערקער, ווי די טייערע אברכים יוצאי הישיבה געבן איבער, אז פאר די איינע סיבה צו האבן אזא נאנטן קשר מיטן ר"י אויך שפעטער אין דער חתונה געהאטע לעבן, דאס אליינס איז אלעס כדאי געווען צו ווערן א תלמיד פונעם ר"' הגאון רבי יצחק זלמן שליט"א.

שפעטער קומט פאר דער הערליכער נאכט סדר, וואס אין א צייט וואס אין געוויסע מקומות איז עס א היפשע נאכגעלאזטע סדר הלימוד, איז עס אבער אין ישיבת נהרדעא אינגאנצן אנדערש, ס'איז א סדר מיטן פולסטן קנאק, די סדר הלימוד איז אין שו"ע הל' שבת וואס ווערט באגלייט דורך די געטרייע שו"מ ת"ח מופלגים אין שפיץ פון הגאון דער ראש ישיבה שליט"א.

והיה ביום השישי והכינו

א זעלטענהייט פון א סדר איז דער סדר הישיבה פון "פרייטאג", וואס ס'איז נישט קיין סוד אז דער פרייטאג סדר איז שטארק נאכגעלאזט אין מערערע אנדערע מקומות, מיט דעם אלעם האט מען דא אין די ישיבה יא מצליח געווען עס אוועקצושטעלן על מכונו, מיט דער רצון און פארלאנג פון די חשובע בחורים זעלבסט, וואס האבן געוואלט אויסנוצן אויך דעם פרייטאג ווי עס דארף צו זיין און מאכן דער ריכטיגער הכנה צום שבת קודש.

דער סדר באשטייט בעיקר פון א זעלטענער און אינהאלטסרייכער שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א, געבויעט אויף דער פרשת השבוע, אין וואס מ'איז מקיף די פרשה מיט ענינים נפלאים ונשגבים, מיט ידיעות שונות און הלכות מפוזרות וואס קומט אלץ ארויס פון דער פרשה. וכבר איתמחי גברא ווען דער ר"י שליט"א איז שוין פון לאנג באקאנט אין דער תורה וועלט מיט זיין בארימטן ספר "דעת קנית" וואס איז אויך געבויעט אויף אזא שטייגער.

דער שיעור איז עפעס אויף וואס קיין שום בחור פארגינט זיך נישט עס צו פארפאסן אדער פארפעהלן, און ס'זעט זיך טאקע שטארק אן דער באטיילוגונג פון א יעדער תלמיד הישיבה אן קיין אויסנאמען. אויך ווערט ביי דער שיעור געלערענט און אויסגעשמועסט אינטערעסאנטע הלכות פון הל' שבת אויף הלכה למעשה – דורכ'ן ר"י שליט"א וואס איז באקאנט מיט זיין כח ההוראה ענטפערענדיג כסדר צענליגער שאלות מידי יום ביומו פאר די פילע שואלים בדבר הלכה המשכימים לפתחו.

דער געדאנק פון דער פרייטאג שיעור ברענגט בכלל שטארק ארויס דער מהות פון דער ישיבה, ווי מ'זעט אויסצונוצן "יעדע צייט" פאר לימוד התורה, אפי' אין שוועכערע צייטן ווי א יומא דפגרא וכדומה פארלירט מען זיך נישט מיט קיין זייטיגע זאכן, נאר מ'פילט אלעס אן מיט תורה ועבודה אויפן שענסטן פארנעם.

המגי"ד מראשית אחרית

דער הנהלת הישיבה וואס זוכט כסדר דער רחניות'דיגער הצלחה פון דער ישיבה, ברענגט אויך אראפ מזמן לזמן בעלי מגידים ודרשנים מפורסמים, וואס זאלן אריינברענגן א התחדשות און התעוררות אין די תלמידים, אין די ענינים פון תורה ועבודת השי"ת וועלעכע זענען פון די דברים הצריכים חיזוק בכל עת.

צווישן אנדערע איז אראפגעקומען הרה"ג ר' ישעי' ווייס שליט"א מגיד מישרים בקיט"ל סאטמאר – לכבוד פורים קטן, און נאכן ארויסהייבן לשבח דער מחזה וואס האט זיך אים אנטפלעקט אריינקומענדיג אין דער ישיבה, האט ער מאריך געווען אין דער ענין פון הודאה מעניני דיומא, וואס דאס איז א געוואלדיגער יסוד און מיטל פאר עבודת השי"ת, און ער האט ציטירט הערליכע מאמארים דערויף מפי ספרים וסופרים.אזוי אויך איז אין א צווייטער געלעגענהייט אראפגעקומען אין ישיבה הרה"ג ר' יצחק אייזיק קרישעווסקי שליט"א, וועלעכער איז ברייט באקאנט מיט זיינע דרשות נלהבות מיט וואס ער איז מעורר אזויפיל לבבות ישראל לאבינו שבשמים, ער האט גאר שטארק ארומגערעדט איבער דער ענין פון דינען דעם אוירבערשטן מיט א שמחה, חשק, און חיות, און שפירן א זיסקייט און נעימות אין לימוד התורה, מיט וואס דער ישיבה איז נעמליך שטארק אויסגעצייכנט און אוועקגעשטעלט אויף ד יסודות.

עקסטערע דארף באגריסט ווערן דער דרשה פון הרב הגאון הגדול רבי שמעון יצחק שלעזינגער שליט"א מו"ץ דעדה החרדית אין ירושלים עיה"ק תובב"א – וואס איז א לאנג-יעריגער ידיד נאמן מיטן ר"י שליט"א נאך מימי נעוריו מימים מקדם – און ער האט זיך ספעציעל מטריח געווען בטירחא דגופא ובטלטולא דאורחא, צו קומען אויפטרעטן פאר די תלמידי הישיבה עפ"י בקשתו פונעם ר"י שליט"א, דער גאון שליט"א האט א לענגערע צייט גערעדט צו די תלמידים אין פארשידענע תורה'דיגע נושאים, און אזוי אויך מעורר און מעודד געווען בדברי חיזוק והדרכה. צווישן אנדערע האט דער גאון שליט"א ארויסגעהויבן שטארק דער פאקט אז די תלמידים בלייבן לערנען אין א היימישע ישיבה אין ארה"ב, און פארן נישט לערנען אויף א"י וואס איז אסאך מאל אין א בחינה פון יצא שכרו בהפסדו, ותצאותיו מי ישורנה.

ובראשי חדשיכם

"א ראש חודש אין ישיבה...", יא, אפי' ראש חודש איז אייגענארטיג אין ישיבת נהרדעא, יעדן ראש חודש – און אזוי אויך יעדן יומא דפגרא ווערט געפראוועט א סעודה אין ישיבה לכבוד היום, באגלייט מיט שיינע דרשות א.א.וו.

אויך ווערט געגעבן די געלעגענהייט פאר די חשובע בחורים זיך אויסצושארפן די כשרונות אויף פארשידענע אופנים, צ.ב.ש. ביי פארשידענע מאורעים אין ישיבה ווערן די בחורים מכובד אויפצוטרעטן מיט דברי תורה - צ.ב.ש. חנוכה און ביי אנדערע יומא דפגרא - און מיט פטפוטי דאורייתא טבין, וואס גיבט גאר אסאך צו צום אטמאספער און הצלחה פון דער ישיבה.

באזונדער איז געווען דער מעמד "משיב כהלכה" וואס איז פארגעקומען אין ישיבה אום חמשה עשר בשבט, ווען די בחורים האבן זיך אין די טעג פארדעם אנגעגרייט הונדרעטער שאלות בעניני "ברכת הנהנין" הנוגעים למעשה מידי יום ביומו, און בשעת דער מעמד – וואס איז פארגעקומען ביי דער רייכער חמשה עשר סעודה אין ישיבה – איז געגעבן געווארן דער געלעגענהייט פאר די תלמידים זיך אויפצושטעלן און פרעגן די שאלות, וואס איז געענטפערט געווארן דורך דער ראש ישיבה שליט"א בטוט"ד. דער מעמד איז געווען א מחזה הוד צוצוזען, און עס האט זיך פארצויגן פאר אריבער צוויי שעה, דאס האט אריינגעברענגט א געוואלדיגע ריתחא דאורייתא אין אלע תלמידים, וואס האט זיך אנגעזען פאר לאנגע וואכן שפעטער.

וביום השבת קודש

אוודאי דארף אויך דערמאנט ווערן דער "שבת התוועדות" וואס איז געפראוועט געווארן אינמיטן דעם ווינטער זמן על ההרים והגבעות, דער שבת איז אפגעראכטן געווארן אויף גאר א דערהויבענער פארנעם בכמות ובאיכות – וואס פארדערט זיך א אפשאצונג און באשרייבונג פאר זיך, וואס האט איבערגעלאזט א געוואלדיגע רושם און השפעה אויף אלע תלמידי הישיבה.

דורכאויס די גאנצע צייט פונעם עקזיסטענץ פון דער ישיבה דערקענט זיך באשיינפייערליך אן די גרויסע מיה און פלאג וואס עס ווערט אריינגעלייגט דורך דער הנהלת הישיבה, וואס זייער גאנצער וועזן איז נאר ווי מ'קען הייבן נאך שטערקער דעם ניווא פון דער ישיבה אין אלע הינזיכטן און אספעקטן.

דער ישיבה "נהרדעא" האט זיך קונה שם טוב געווען, זייענדיג שוין באקאנט היינט אלס א "ערענסטער מקום תורה", ווי דער גאנצער אוויר און אטמאספער איז איינמאל תורה און נאכאמאל תורה, און ס'איז אלעס מיט אן ערקוואקסענעם צוגאנג, באופן וואס יעדער בחור ווערט געבויעט און אוועקגעשטעלט לשם ולתפארת.

אצינד גרייט זיך דער הנהלת הישיבה צו א העכסט געלונגענעם זומער זמן ביתר שאת וביתר עז, עס בלייבט נאר איבער זיי צו וואונטשן, שיצליחו בכל מעשי ידיהם להגדיל תורה ולהאדירה, זיי זאלן ווייטער קענען אנגיין מיט דער הערליכער בית גדול לה' שמגדלין בו תורה ויראה. אכי"ר.

אין לנו שיור רק התורה הזאת


ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה המספיק העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זמירות כאר זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יעקב שוואקי יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נעטפליקס נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פילמס פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדער קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב