🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌧←☁️←🌃 לייכטע רעגן וואַרשיינליך, בעיקר פאר ניין פאַרנאַכטס. הייבט זיך אָן פאַרוואָלקענט און וועט זיך צוביסלעך אויסקלאָרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32 וואס קען זיך שפּירן 25-30 מיט די ווינטן.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47, וועט זיך אָנפאַנג שפּירן 20-30 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31 וואס וועט זיך שפּירן 25-30 מיט די ווינטן.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51 וואס וועט זיך שפּירן 25-35 מיט די ווינטן.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 35.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
שב"ק בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 71.
מוצש"ק: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
זונטאָג בייטאָג: 🌧←🌤 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧←🌤 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: ☁️←🌃 הייבט זיך אָן פאַרוואָלקענט און וועט זיך צוביסלעך אויסקלאָרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 23-25 וואס וועט זיך שפּירן 15-20 מיט די ווינטן.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45-46 וואס וועט זיך שפּירן 15-25 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 22 אין מאנסי און 19 אין ק"י.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45 וואס וועט זיך שפּירן 20-35 מיט די ווינטן.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 25-27 מיט רואיגע ווינטלעך.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55-57.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40-41.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63-64.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44-45.
שב"ק בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 69-70.
מוצש"ק: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46-47.
זונטאָג בייטאָג: 🌧←🌤 א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 60.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א מעגליכקייט פאַר רעגן און שניי שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 35.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧←🌤 א מעגליכקייט פאַר רעגן און שניי שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49-50.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌧←☁️←🌃 א מעגליכקייט פאַר רעגן, מערסטענס פאר עלף ביינאַכט. הייבט זיך אָן פאַרוואָלקענט און וועט זיך צוביסלעך אויסקלאָרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 26.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
שב"ק בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 66.
מוצש"ק: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
זונטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א מעגליכקייט פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א מעגליכקייט פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א מעגליכקייט פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל