🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס נאך צוויי ביינאַכט. ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
פורים בייטאָג: 🌧 רעגן, בעיקר נאך ניין צופרי, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌫←🌧 רעגן, בעיקר נאך פינף פאַרטאָגס. נעפּל צושטאנדן דא און דארט, נאך צוויי ביינאַכט. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס פאר 8:00 צופרי. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧←⛅ א צוואָנציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס איידער 10:00 ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
שב"ק בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור ביי בערך 46.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌥 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
דינסטאָג בייטאָג: 🌧\❄\☁️ א שאַנס פאַר רעגן און שניי. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌧\❄\🌥 א שאַנס פאַר רעגן און שניי. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
מיטוואָך בייטאָג: 🌧\❄\☁️ א שאַנס פאַר רעגן און שניי. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌧\❄ א קליינע שאַנס פאַר רעגן און שניי נאך צוויי ביינאַכט. ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 35.
פורים בייטאָג: 🌧 א שאַנס פאַר רעגן און שניי איידער ניין צופרי, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45-46.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧️←🌫 רעגן, בעיקר איידער פינף פאַרטאָגס. נעפּלדיג נאך צוויי ביינאַכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38-39.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
פרייטאָג צונאַכטס אין מאָנסי: ☁️ א שאַנס פאַר רעגן און שניי-שויערס, איידער אַכט אָווענט. נאכדעם קומט א שוואכע שאַנס פאַר שניי-שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28.
פרייטאָג צונאַכטס אין ק"י: ☁️ א קליינע שאַנס פאַר רעגן און שניי-שויערס, איידער צען ביינאַכט. נאכדעם קומט א שוואכע שאַנס פאַר שניי-שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
שב"ק בייטאָג: 🌥 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24 אין ק"י און 28 אין מאָנסי.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32-33.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌥 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51-52.
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 27-28.
דינסטאָג בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24-26.
מיטוואָך בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌧←☁️ א שאַנס פאַר רעגן נאך צוויי ביינאַכט. ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
פורים בייטאָג: 🌧 רעגן, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧 וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר פאר צוויי ביינאַכט. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧←🌤 א שאַנס פאר רעגן פאר אַכט צופרי, דאן א שאַנס פאר שויערס נאכדעם. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
שב"ק בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג מיט ווויטלעך, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
זונטאָג בייטאָג: ☀ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.

⚠️ וועטער ווארענונג

וועטער ווארענונג פאר לעיקוואָוד און איר אומגעגנט: עס איז ערווארטעט ביז צוויי אינטשעס רעגן ביז שפעט דאָנערשטאָג, וואס קען פירן צו שווערע צושטאַנדן אויף די גאַסן און שאָסייען. עס איז פאַרהאַן א שוואַכע שאַנס פאר קליינע פלייצונגען ביי די ברעגעס דאָנערשטאָג נאָמיטאָג.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל