🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 35.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌗 ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
פורים בייטאָג: 🌧 רעגן, בעיקר נאך צען צופרי, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧 רעגן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧 א שאַנס פאַר שויערס פאר 8:00 צופרי, און נאך א שאַנס פאַר שויערס נאך 1:00 נאָכמיטאָג. אַנדערש מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧←⛅ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס איידער זיבן אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
שב"ק בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור ביי בערך 44.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 27-29.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49 וואס וועט זיך שפּירן 25-40 מיט די ווינטן.
מיטוואָך ביינאַכט אין מאָנסי: 🌧\❄ א קליינע שאַנס פאַר רעגן און שניי-שויערס נאך דריי ביינאַכט. ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
מיטוואָך ביינאַכט אין ק"י: 🌧\❄ א קליינע שאַנס פאַר שניי-שויערס נאך צוויי ביינאַכט, אויסגעמישט מיט רעגן נאך 4:00. ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
פורים בייטאָג: 🌧 רעגן נאך 10\11 פאַרמיטאָג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46-48.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧️ רעגן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36-38.
פרייטאָג בייטאָג אין מאָנסי: 🌧←☁️ וואַרשיינליכע רעגן פאר עלף פאַרמיטאָג, און דאן א שאַנס פאר שויערס נאך 1:00 נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
פרייטאָג בייטאָג אין ק"י: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 25-27.
שב"ק בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 39-40.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 26-27.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56-57.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36-37.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55-57.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א דרייסיג-פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר רעגן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39-41.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43-44.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28.
מיטוואָך בייטאָג: ☀ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌧←☁️ א שאַנס פאַר רעגן נאך צוויי ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
פורים בייטאָג: 🌧 רעגן, בעיקר נאך 8:00 צופרי, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧 רעגן, בעיקר פאר צוויי ביינאַכט, דאן א שאַנס פאר שויערס, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧←🌤 א שאַנס פאר שויערס פאר אַכט צופרי, דאן א שוואכע שאַנס פאר שויערס נאך צוויי נאָכמיטאָג. טיילווייז זוניג מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
שב"ק בייטאָג: ☀ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
זונטאָג בייטאָג: ☀ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 60.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37.
דינסטאָג בייטאָג: 🌦 א שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.

וועטער ווארענונג פאר לעיקוואָוד און איר אומגעגנט: ער איז פאַרהאַן א שוואַכע שאַנס היינט נאָכמיטאָג און ביינאַכט פאר פלייצונגען ביי די ברעגעס, און א שטערקערע שאַנס פון תענית אסתר ביז נאך קומענדיגע וואך מאָנטאָג.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל