🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌗 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48, אבער וועט זיך אָנפאַנג שפּירן 30-40 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌦←⛅ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור ביי בערך 49.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌗←🌃 מערסטענס פאַרוואָלקענט וואס וועט זיך זיך מערסטענס אויסקלאהרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 22-24.
דינסטאָג בייטאָג: ⛅ ווערט מער פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44 וואס וועט זיך שפּירן 20-35 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24-28.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49-50 וואס וועט זיך שפּירן 20-35 מיט די ווינטן.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️\🌧 א צוואָנציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס נאך צוויי ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34-36.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌧←⛅ א שאַנס פאַר שויערס נאך 11:00 פאַרמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א צוואָנציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס פאר צוועלף ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34-35.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28-29.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37-39.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️←🌧 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36. א קליינע שאַנס פאַר שויערס נאך צוויי ביינאַכט.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א שאַנס פאַר רעגן, בעיקר נאך 8:00 צופרי. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37.
פרייטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
מוצש"ק: 🌃 א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 35.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל