עס איז יעצט (10 ביינאכט) 22°. קאַלטע טעמפּעראַטורן וועלן אנהאלטן דאָנערשטאָג, מיט ווארמערע טעמפּעראַטורן ערוואַרט ענדע וואך.

ניו יאָרק סיטי

היינט נאַכט:

עס איז פארהאן א מעגליכקייט פאר שניי ברעקלעך נאך פיר אזייגער פארטאגס. די נידריגסטע טעמפּעראַטור וועט זיין בערך 16, און וועט זיך שפירן צווישן 5 און 10 מיט די ווינט).

דאָנערשטאָג בייטאָג:

אביסל זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 34, שפירענדיג צווישן 5 און 15 מיט די ווינטן.

דאָנערשטאָג ביינאַכט:

מיט אביסל וואלקענס, וועט די טעמפּעראַטור פאלן ביז בערך 24.

פרייטאָג בייטאָג:

עס וועט זיין א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שניי, בעיקר נאך 3 נאכמיטאג. מער פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 37, וועט זיך עס שפירן צווישן 25 און 30.

פרייטאָג צונאַכטס:

עס וועט זיין א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שניי, בעיקר נאך 2 ביינאכט. עס הייבט זיך אן פארוואלקנט, און עס וועט זיך אביסל אויסלייטערן איבער די נאכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.

שב"ק בייטאָג:

מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42.

מוצש"ק:

מער פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.

זונטאָג בייטאָג:

רעגנדיג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.

זונטאָג ביינאַכט:

א מעגליכקייט פאר רעגן אין די אווענט שעות, בעקר פאר 9 ביינאַכט. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.

מאָנטאָג בייטאָג:

מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.

מאָנטאָג ביינאַכט:

אביסל פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.

דינסטאָג בייטאָג:

זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.

דינסטאָג ביינאַכט:

היבש א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.

מאָנסי און קרית יואל

היינט נאַכט:

עס איז פארהאן א מעגליכקייט פאר שניי ברעקלעך נאך פיר אזייגער פארטאגס. די נידריגסטע טעמפּעראַטור וועט זיין בערך 9, וועט זיך שפירן צווישן זערא ביז 5 מיט די ווינט).

דאָנערשטאָג בייטאָג:

אביסל זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 30 אין מאנסי און א משהו העכער אין ק"י, שפירענדיג צווישן 5 און 15 מיט די ווינטן.

דאָנערשטאָג ביינאַכט:

מיט א כמעט קלאהרע הימל, וועט די טעמפּעראַטור פאלן ביז בערך 15.

פרייטאָג בייטאָג:

עס וועט זיין א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שניי אין ק"י, בעיקר נאך 3 נאכמיטאג, און א שוואכערע מעגליכקייט אין מאנסי, אבער אביסל פריער. מער פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 33-34, וועט זיך עס שפירן צווישן 15 און 25.

פרייטאָג צונאכטס:

עס וועט זיין א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שניי, בעיקר נאך 10 ביינאכט. עס הייבט זיך אן פארוואלקנט, און עס וועט זיך אביסל אויסלייטערן איבער די נאכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24.

שב"ק בייטאָג:

זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 41 אין מאנסי און 42 אין ק"י.

מוצש"ק:

מער פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.

זונטאָג בייטאָג:

פארפרוירענע רעגן אדער האגל אין די צופרי שטונדען, און דאן געהעריגע רעגן, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.

זונטאָג ביינאַכט:

א מעגליכקייט פאר רעגן אין די אווענט שעות, בעקר פאר 9 ביינאַכט. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36.

מאָנטאָג בייטאָג:

אביסל זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45 אין מאנסי און 47 אין ק"י.

מאָנטאָג ביינאַכט:

אביסל פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28.

דינסטאָג בייטאָג:

זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 40-41.

דינסטאָג ביינאַכט:

היבש א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 23.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל