מיט אַ געזונט קריזיס וואָס זעצט פאָר זיך אויסצוברייטערן, קענען ניין מוסדות אויסשטיין קנסות פון $44,000 אָדער מער, פאַר'ן נישט נאָכקומען די געזונט אָפּטיילונג פאַרלאַנגען. די נומער פון מיזעלס פעלער אין ראַקלענד קאַונטי האָט זיך כמעט געדאָפּלט זינט די באַפעהלן זענען אַרויסגעלייגט געוואָרן.

די פּריוואַטע שולעס ערוואַרטן אַ פּובליק הירונג פאָרנט פון די באָרד אָוו העלט מיטוואָך, און קנסות ביז $2,000 אַ טאָג זינט נאָוועמבער די 15'טע.

אונטער די סטעיט געזעץ, מוזן אַלע שולעס רעקאָרדירן ליסטעס פון זייער סטודענטן'ס אימוניזאַציע סטאַטוס, און האַלטן די ליסטע אָפּעדעיטעד. דערנאָך, ביי אַ פּובליק געזונט קריזיס, דאַרפן די שולעס מיטצוטיילן די ליסטעס מיט דעם העלט דעפּאַרטמענט.

די ניין שולעס, וועלכע ווערן אונטן אויסגערעכנט, האָבן נישט נאָכגעקומען מיט די אויסגעברייטערטע פאַרלאַנג פון די געזונט-מיניסטעריום נאָוועמבער 15, וואָס פאַרלאַנגט צו אַהיימשיקן אומוואַקסינירטע אָדער אונטערוואַקסינירטע תלמודים אויב די וואַקסינאַציע ראַטע פאַלט אונטער 80 פּראָצענט.

די בלייבן-אינדערהיים פּאַליסי פון די געזונט קאַמישאָנער דר. פּעטרישע שנאָבל רופערט'ס באפעהל, דעקט אַלע שולעס אין סקווירא, ספּרינג וואַלי און מאָנסי.

די א.ד. מוסדות זענען:

  • ישיבה אור תורה, מאָנסי
  • בית חנה מלכה, ספּרינג וואַלי
  • ישיבה עת חיים און בנות ברכה, ספּרינג וואַלי
  • ישיבה ציון יוסף ד'פאפא (אינגלעך און מיידלעך), ספּרינג וואַלי
  • עטרת בנות, ספּרינג וואַלי און מאָנסי
  • אביר יעקב, אינגלעך, ספּרינג וואַלי און מאָנסי
  • אביר יעקב, מיידלעך, ספּרינג וואַלי און ניו סיטי
  • בני יעקב יוסף, ספּרינג וואַלי און ניו סיטיבאַריכט פון ישי שאלאמאן צו אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל