ניו יארק סיטי וועטער

זארג אז סטאק מארקעט זאל זיך נישט אריינגליטשן אין א "בער מארקעט"

נאכדעם וואס דער סטאק מארקעט איז אזוי אויסטערליש שטארק געפאלן פאריגע וואך מיטוואך און דאנערשטאג, האט מען געהערט ברייט אויסדרוקן זארג צי דער בול מארקעט איז שוין פילייכט געקומען צו אן ענדע און עס גליטשט זיך אריין אין א בער מארקעט.

בילד(ווען דער סטאק מארקעט שטייגט, רופט  מען דאס א "בול מארקעט", עס איז ווי אן אקס וואס גייט פאראויס. ווען דער סטאק מארקעט פאלט, רופט מען דאס א "בער מארקעט", עס איז  ווי א בער וואס פארציכט, צעטרעט און פארניכט אלעס. די ברייטע קלאסיפיקאציעס נוצט מען ווען עס איז דא א ברייטער שוואונג אין איין ריכטונג, ארויף אדער אראפּ.)

דער בול מארקעט וואס האט זיך אנגעהויבן ביים ענדע פון די "גרויסע רעסעסיע" איז שוין 9 יאר אלט, און עס איז שוין "רייף", עס איז שוין גרייט אביסל צוריקצופאלן. גארנישט האלט נישט אן אייביג, נישט קיין בול מארקעט און אויך נישט קיין בער מארקעט, און עס איז א נאטורליכע זאך אויפ'ן סטאק מארקעט אז א בול מארקעט קומט אמאל צו אן ענדע ווען עס הויבט זיך אן א בער מארקעט, און דערנאך ווען דער סטאק מארקעט איז שוין צו שטארק געפאלן,  פילייכט אויך צו לאנג, שפּרינגען אריין פרישע מענטשן, עס פלוסט אריין פרישע געלטער און עס הויבט זיך אן א נייער בול מארקעט.

רוב עקאנאמיסטן זאגן אבער אז כאטש די בול מארקעט איז שוין אזוי אלט, און פילייכט אויך אביסל מיד, זעט מען נאכנישט קיין סיבות פארוואס די גוטע צייטן זאל קומען צו אן ענדע און עס זאל זיך שוין נאכאמאל אנהויבן א בער מארקעט. דער סטאק מארקעט שפּיגלט דאך אפּ דעם עקאנאמישן צושטאנד, און ווי לאנג די עקאנאמיע גייט גוט, און מען זעט אויך אז דאס פאלק האט צוטרוי אז עס וועט גיין נאך בעסער, ממילא דארף מען נאכנישט זיין צו שטארק באזארגט אז עס האלט ביים אונטערקומען א רעסעסיע, און דער סטאק מארקעט קען נאך ווייטער שטייגן. דאס איז דער חשבון פון רוב עקאנאמיסטן, און דאס איז וואס האלט אונטער דעם סטאק מארקעט.

ממילא ווען דער סטאק מארקעט פאלט צומאל, באטראכט  מען דאס ווי א "קארעקשאן", וואס מיינט א פארבעסערונג, אן אויסבעסערונג. עס "שאקלט אויף" א סאך שפּאקולאנטן, שוואכע געלטער פאלן ארויס פון סטאק מארקעט און די וואס האבן געווארט צו כאפּן א מציאה, שפּרינגען אריין און כאפּן מציאות.

אזוי האט מען אויך געזען איצט, אז נאכדעם ווי דער סטאק מארקעט האט אזוי שטארק געקראכט מיטוואך און דאנערשטאג איז פרייטאג צופרי געווען א גוטער סטאק מארקעט. מען האט שוין פאר'ן עפענען דעם סטאק מארקעט 9:30 געזען אז די "פיוטשערס", וואס מיינט ווען מען קויפט איין דורך די עלעקטראנישע מיטלען, איז שוין  געשטיגן, און 10:00 אזייגער, א האלבע שעה נאכדעם ווי דער סטאק מארקעט האט זיך געעפנט, איז שוין דער דאו דזשאונס געווען א 350 פּונקטן העכער, ארום 1.4 פּראצענט, און דער נעסדעק, 180 פּונקטן, ארום 2.5 פּראצענט.

 פארשטייט זיך אז מיט דעם איז עס נאכנישט פארטיג, מען וועט זען דורכאויס דעם טאג ווי אזוי דאס וועט צוגיין, אבער דער סטאק מארקעט קראך פון די פריערדיגע צוויי טעג איז געווען שטארק שעדליך, עס האט געשאפן אן ערנסטן טעכנישן שאדן פאר'ן סטאק מארקעט, ווי איר וועט קלארער זען באשריבן ביי די טשארטס.

 איצט, וועל מיר כאפּן א בליק וואס עס האט זיך אפּגעשפּילט מיטוואך און דאנערשטאג.

 מיטוואך איז געווען א שרעקליכער און שרעקעדיגער טאג אויפ'ן סטאק מארקעט. דער דאו דזשאונס אינדוסטריעל עוורידזש האט געקראכט 831 פּונקטן צו 25598. עס איז געפאלן 3.15 פּראצענט, דער ערגסטער טאג פאר דעם אינדעקס זינט אנהויב פעברואר, וואס אויך דאן איז געקומען א שארפער קארעקשאן אויפ'ן סטאק מארקעט נאך דעם אויסטערלישן שטארקן יאנואר, און עס האט געדויערט ביז'ן זומער אז די סטאקס זאלן צוריקשטייגן, דערגרייכן צו נייע רעקארדס.


אלע 30 דאו סטאקס זענען געפאלן. דאס ערגסטע איז געווען נייקי, וואס האט פארלוירן 6.8 פּראצענט, און דאס בעסטע איז געווען מעקדאנעלד'ס וואס האט פארלוירן "בלויז" 0.9 פּראצענט. אזא חורבן איז געווען אויפ'ן סטאק מארקעט.


דער עס ענד פּי איז געפאלן איבער 94 פּונקטן, 3.3 פּראצענט, צו 2785. עס איז געפאלן אונטער דעם קורץ-טערמיניגן 50-טאג דורכשניט צום ערשטן מאל זינט יולי 3. עס איז געפאלן דאס 5'טע מאל נאכאנאנד, דאס לענגסטע זינט נאוועמבער, 16', וואס פאר די וואלן איז דער סטאק מארקעט געפאלן טאג נאך טאג, אבער אויפצומארגנס נאך די וואלן, האט זיך אנגעהויבן דער דראמאטישער "טראמפּ ראלי".

אויך פאר'ן עס ענד פּי איז עס געווען דער ערגסטער טאג זינט פעברואר.

דער נעסדעק איז גאר שטארק געפאלן, באלד 316 פּונקטן, צו 7422, א פארלוסט פון 4.1 פּראצענט, דאס ערגסטע זינט יוני 24, 16', וואס דאן האט דער סטאק מארקעט געטראסקעט נאך די איבערראשנדע אפּשטימונג אין ענגלאנד ווען דאס פאלק האט געשטימט פאר "ברעקזיט", ארויסצוגיין פון אייראפּעאישן פאראיין, ווען אלע אנקעטעס האבן געוויזן אז דאס וועט דורכפאלן, אז דאס בריטישע פּאלק וועט זיך נישט וועלן אפּטיילן פון די איבריגע אייראפּע.

 דער ראסעל 2000 אינדעקס, וואס מעסט די ביליגערע סטאקס, איז געפאלן 2.9 פּראצענט.

 דער "וויקס" אינדעקס, וואס מעסט די ווילדקייט פונעם סטאק מארקעט, האט ארויפגעשאסן 7 פּונקטן, צו כמעט 23. עס איז אין דעם איינעם טאג געשטיגן 44 פּראצענט, דאס מערסטע זינט פעברואר 5, ווען עס האט זיך געדאפּעלט, שטייגנדיג 115 פּראצענט.

עס איז מערקווירדיג ווי בלויז איין וואך פריער האבן א סאך שפּאקולאנטן אין די פינאנציעלע צייטשריפטן געמאכט חשבונות ווי אזוי מען קען פארדינען אויף דעם רואיגן סטאק מארקעט, ווייל דער סטאק מארקעט האט זיך כמעט נישט גערירט אין דריטן קווארטאל פון 18'. דער אינדעקס איז נישט געשטיגן אדער געפאלן 1 פראצענט אדער מער א טאג אין גאנצן קווארטאל!

*

מען האט פארגעשלאגן פארשידענע "אפּשענס", ווי אזוי מען קען פארדינען אויף דעם נידריגן "וויקס", און דא האט עס אין איין טאג, מיטוואך, אזוי שטארק ארויפגעשאסן. עס האט דערמאנט ווי אזוי עטליכע העדזש פאנדס זענען געגאנגען געבראכן אין פעברואר ווען זיי האבן שפּאקולירט אז דער סטאק מארקעט וועט ווייטער שטייגן, עס וועט ווייטער זיין א נידריגער "וויקס" און זיי האבן געהאנדלט מיט אפּשענס אויף דעם חשבון, און זיי האבן אויך פארקויפט "שארט" פארשידענע וויקס אפּשענס, און ווען דער וויקס האט ארויפגעשאסן, האבן יענע פאנדס ממש באנקראטירט, זיי זענען אפּגעווישט געווארן, ווייל זיי האבן נישט געהאט גענוג געלט צו דעקן די פארלוסטן.

פארוואס איז דער סטאק מארקעט אזוי שטארק געפאלן?

מיר האבן געשריבן א לענגערע באהאנדלונג אין צייטונג פון פ' נח איבער די זארג פון העכערע פּראצענט ראטעס, אויפקלערנדיג ווי אזוי דאס גראבט אונטער דעם צוטרוי אין ווייטערדיגן ביזנעס פארשריט. דאס איז א הויפּט סיבה פארוואס מענטשן זענען אנטלאפן פונעם סטאק מארקעט, און דאס איז באשטעטיגט געווארן ווען די פּראצענט ראטע אויפ'ן 10 יאר טרעזשורי נאוט איז מיטוואך ווייטער געשטיגן, צו 3.23 פּראצענט.

אויב פּראצענט ראטעס שטייגן, מיינט דאס אז ביזנעס וועט עווענטועל פאלן, האט עס אויך געשאדט פאר'ן אויל מארקעט אז אויל איז געפאלן $1.79, וואס איז 2.4 פּראצענט, צו $73.17. אויל איז אויך געפאלן ווען מען האט געזען אז האריקעין מייקל האט נישט געשאדט פאר די אויל איינריכטונגען אינעם גאלף אוו מעקסיקא ראיאן.

 גאלד איז געשטיגן $1.90 צו $1,193.40

מיטוואך נאכט האט זיך יעדער געכאפּט ביים קאפּ, פּרובירנדיג אויסצורעכענען און פארשטיין וואס דא איז פארגעקומען. עס איז געווען דער ערגסטער טאג פאר'ן דאו דזשאונס און פאר'ן עס ענד פּי זינט פעברואר 8, און פאר'ן נעסדעק זינט יוני, 16'. מען איז טאקע געווען באזארגט איבער די העכערע פּראצענט ראטעס, אבער דאס אליין איז נישט גענוג פאר אזא שרעקעדיגן סטאק מארקעט קראך.

די טראמפ טאריפן איז שוין אויך נישט קיין נייעס, ממילא פארוואס האט פּונקט איצט אנגעהויבן דער סטאק מארקעט אזוי שארף צו רעאגירן דערצו?

 די גוטע עקאנאמישע באריכטן ווייזן אז מען וועט דארפן נאכאמאל העכערן די פּראצענט ראטע, אבער אויך דאס וועט ערשט קומען שפּעטער.

פּרעזידענט טראמפּ האט זייער מיאוס אנגעגריפן דעם פעדעראל רעזערוו, איבערהויפּט דעם פארזיצער דזשעראם פּאועל, וועמען ער אליין האט באשטימט צו דעם אמט. שטעלט אייך פאר אז פּרעזידענט טראמפּ זאגט אז די פעדעראלע באנקירער זענען משוגעים... האט ער געטראכט אז דאס וועט צוריקברענגען צוטרוי אין  סטאק מארקעט?

 איינער האט אנגעוויזן אז דער פּרעזידענט האט אין די טעג אויפגענומען עפּעס א ווילדן שווארצן שוי-שפּילער אדער זינגער אין ווייסן הויז און דער פּרעזידענט האט אים באגריסט אז ער איז זייער א קלוגער מענטש, וואס דאס אליין האט ארויסגעברענגט א גרויסע ליצנות. טייל נייעס באריכטער האבן זיך נישט געקענט איינהאלטן אנצומערקן אז יענער אויסוואורף איז לויט טראמפ "זייער קלוג", אבער דער פעדעראלער רעזערוו פארזיצער איז א משוגענער...

אזעלכע "שטיק" ברענגט נישט קיין צוטרוי צום סטאק מארקעט, און מען האט עס טאקע געזען דאנערשטאג ווען דער סטאק מארקעט איז ווידעראמאל געפאלן.

ביים פעברואר קארעקשאן איז די סיבה געווען די זארג פון העכערע פּראצענט ראטעס, ווייל עס געווען אן אויסטערלישער שטארקער דזשאבס באריכט פאר יאנואר. דאס האט איבערצייגט וואל סטריט אז די אינפלאציע זארג וועט אויפלעבן און דער פעדעראל רעזערוו וועט אנהויבן נעמען שריט צו באווארענען זיך, און אזוי איז טאקע געווען, יעדע דריי מאנאטן, איז געקומען א ראטע העכערונג פון א פערטל פּראצענט פּונקט.

דאס מאל קען מען אבער נישט זאגן אז די זארג איז געווען בלויז צוליב אן איבערגעהיצטע עקאנאמיע, ווייל א באריכט פון אינטערנאציאנאלן מאנעטערי פאנד האט געוויזן אויף א שוואכערן גלאבאלן עקאנאמישן וואוקס.

אויב אזוי האט מען איצט געהאט אן אומבאקוועמע קאמבינאציע פון א שוואכערן עקאנאמישן וואוקס, העכערע פּרייזן און העכערע פּראצענט ראטעס, איז דאס א פעסטע רעצעפּט פאר א פעסטן סטאק מארקעט קארעקשאן, און עס איז בלויז געווען א פראגע צי דער קארעקשאן וועט זיך גיך אפּשטעלן אדער עס וועט גיין אזוי שארף ווי אין פעברואר.

 אויב מען וויל קוקן פּעסימיסטיש, קען מען באמערקן אז דאס פריערדיגע מאל ווען די פּראצענט ראטע אויפ'ן צען יאר טרעזשורי נאוט איז געווען ביים איצטיגן שטאפּל, ביי העכער 3.20 פּראצענט, איז געווען אין 11', וואס דאן האט דער עס. ענד פּי. געהאלטן ביי 13.1 מאל די פארדינסטן (פון די 500 סטאקס אינעם אינדעקס). איצט האלט עס ביי ארום 16 מאל פארדינסטן. צוריק אראפּצוברענגען צו 13 מאל פארדינסטן מיינט אז דער סטאק מארקעט קען ווייטער פאלן, עס קען זיך האלטן ביי די שטאפּלען און ווארטן אז דער פארדינסטן וואוקס זאל דאס צושטאנד ברענגען, די פּראצענט ראטעס אדער באנדס קען פאלן, אדער עפּעס א קאמבינאציע פון די אלע דריי.

טייל פּעסימיסטן זאגן אבער אז די איצטיגע קארעקשאן גייט שוין ווייטער ווי סתם א קארעקשאן, עס איז א צייכן אז דער בול מארקעט האט זיך שוין געענדיגט, און אפילו אויב עס וועט קומען א העכערער סטאק מארקעט אין די פּאר טעג, זאל מען עס באטראכטן ווי פארקערט, דאס איז א "קארעקשאן" פון א בער מארקעט וואס האט זיך שוין אנגעהויבן, און מען זאל עס אויסנוצן ווי א געלעגנהייט צו פארקויפן סטאקס, ארויסשפּרינגען פונעם סטאק מארקעט ווי לאנג מען קען נאך ארויסגיין מיט עפּעס געלט.

עס איז אויך געווען איין באדייטענדע נעגאטיווע עקאנאמישע נייעס, אז סיערס, די ריזיגע ריטעיל פירמע וואס האט געשעפטן איבער די לענג און ברייט פון אמעריקע, האלט ביים באנקראטירן. עס איז דא חובות וואס  ווערן פעליג, און סיערס האט שוין נישט פון וואו צו לייען זיך פריש געלט.

דער סטאק  פרייז פון סירעס איז געפאלן 30 פּראצענט צו 41 סענט, נאך א באריכט אז סיערס האט שוין געדינגען ראטגעבער צוצוגרייטן די פּאפּירן פאר'ן באנקראט. אויב סיערס וועט טאקע אונטערגיין, מיינט עס דזשאבס פארלוסטן פאר צענדליגער טויזנטער מענטשן, און עס וועט אויך האבן א ווירקונג אינעם ריעל עסטעיט מארקעט. די לענדלארדס וואס האבן סיערס געשעפטן אין גוטע געגענטער וועלן זיך פרייען אז דער ליעס ווערט געבראכן און זיי וועלן קענען פארדינגען די געשעפטן פאר  די העכערע פּרייזן וואס מען קען איצט באקומען. די סיערס געשעפטן וואס געפינען זיך אין אפּגעפארענע געגענטער, וועט שאפן קאפּ ווייטאג פאר די לענדלארדס ווען זיי בלייבן מיט אזעלכע גרויסע ליידיגע געשעפטן.

דאנערשטאג איז ווידעראמאל געווען צרות אויפ'ן סטאק מארקעט.

מען איז נאכנישט גרייט געווען אריינצושפּרינגען כאפּן מציאות.

 די אינדעקסעס זענען טאקע אביסל געשטיגן, אבער באלד צוריקגעפאלן, איבערהויפּט ווען טראמפּ האט קריטיקירט די פעדעראלע רעזערוו אז זייער העכערע פּראצענט ראטעס איז זייער נאריש.

שפּעט נאכמיטאג האט זיך דער סטאק מארקעט אביסל צוריקגעכאפּט, נאך באריכטן אז פּרעזידענט טראמפּ וועט זיך טרעפן מיט'ן כינעזער פּרעזידענט, פאר פּריוואטע געשפּרעכן, ווען זיי וועלן זיי בי די גרויסע עקאנאמישע סאמיט קאנפערענץ אין נאוועמבער, אבער דער עס. ענד. פּי. האט זיך נאך אלץ געשלאסן אונטער'ן 200-טאג דורכשניט צום ערשטן מאל זינט אפּריל 2.

דערדאו דזשאונס איז געפאלן באלד 5.46 פּונקטן, וואס איז 2.1 פּראצענט, צו 25052. ביים נידריגסטן פּונקט איז דער אינדעקס געשטאנען 699 פּונקטן נידריגער. דער אינדעקס האט זיך געשלאסן אונטער דעם 200-טאג דורכשניט צום ערשטן מאל זינט יולי 3. נאכאמאל, זענען אלע 30 דאו סטאקס געפאלן.

דער עס. ענד פּי. איז געפאלן 57 פּונקטן, וואס איז באלד 2.1 פּראצענט, צו 2728. דער נעסדעק איז געפאלן באלד 93 פּראצענט, איינס און א פערטל פּראצענט צו 7329. ביים נידריגסטן פּונקט איז עס געפאלן ביז אונטער 7298, וואס דארט איז עס שוין געווען א 10 פּראצענט קארעקשאן פון דעם רעקארד וואס דער אינדעקס האט דערגרייכט אויגוסט 29.

 דער וויקס איז געשטיגן נאך 2 פּונקטן צו 24.98, דאס העכסטע אין 8 מאנאטן.

 גראדע איז די פּראצענט ראטע פון צען יאר טרעזשורי נאוט צוריקגעפאלן צו 3.13 פּראצענט, אבער דאס איז נישט געווען גענוג צו ראטעווען דעם סטאק מארקעט.

אויל איז געפאלן צו $70.97, צוליב א גרעסערן וואוקס ווי געווענליך אין די אמעריקאנער נאפט זאפּאסן. (דער וועכנטליכער באריכט איז געקומען איין טאג שפּעטער ווי געווענליך, ווייל מאנטאג איז געווען חגא.)

די נערוועזקייט פונעם סטאק מארקעט האט ענדליך אויך אראפּגעשלעפּט דעם אמעריקאנער דאלאר און גאלד האט באלד ארויפגעשאסן $34.20, וואס איז 2.9 פּראצענט, צו $1,227.60, דאס העכסטע זינט אנהויב אויגוסט.

מען קען זיך פארשטעלן די פארצווייפלונג וואס האט באהערשט וואל סטריט דאנערשטאג אווענט, אבער אפילו ווען דאס האט געברענגט דעם ראלי פרייטאג צופרי, (דער דאו דזשאונס איז מיטאג צייט געווען א 160 פונקטן העכער) איז מען נאך אלץ נערוועז געווען צי דער סטאק מארקעט האט אנגעהויבן א בער מארקעט אדער כאטש א פעסטן קארעקשאן.

די וואס טענה'ן אז מען איז באזארגט איבער דעם טאריפן קאמף האבן באקומען פרישע מוניציאן ווען א קאאליציע פון אמעריקאנער ביזנעס גרופּעס האבן דאנערשטאג אנגעהויבן א רעקלאמע קאמפּיין "צו לערנען" די וויילער אז די טאריפן קאסט אפּ גרויסע געלטער פאר אמעריקע. זיי האבן א חשבון אז דאס קאסט שוין איצט די אמעריקאנער ביזנעסער און אלגעמיינעם פאלק 1.4 ביליאן דאלאר א חודש.

אין מישיגען, זענען די טאריפן קאסטן דריי-פאכיג געשטיגן אין אויגוסט פון א יאר פריער, און מער ווי דאפּעלט אין טעקסאס, אילינאי און וועסט ווירדזשיניע.

 איבער'ן גאנצן לאנד, האלטן די טאריפן קאסטן איצט 45 פּראצענט העכער פון פאר א יאר אין אויגוסט.

א ווארטזאגער פאר די גרופּע האט באטאנט אז די טאריפן זענען שטייערן אויף אמעריקאנער ביזנעסער און קאנסומערס (איינקויפער). זיי ווערן נישט באצאלט דורך אנדערע לענדער, זיי ווערן באצאלט דא אינדערהיים.

 פארשטייט זיך אז אויך דאס האט געהאלפן אראפּקלאפּן דעם סטאק מארקעט דאנערשטאג, און אפילו אויב עס וועט זיך אביסל צוריקכאפּן פרייטאג, איז מען באזארגט געווען אז איבער'ן וויקענד וועלן די רעקלאמעס דערגרייכן מער מענטשן, צווישן זיי אויך סטאק אינוועסטירער און שפּאקולאנטן, און עס וועט נאכאמאל זיין צרות אין די נאכפאלגנדע וואך.

מען איז נישט אהיימגעגאנגען פרייטאג מיט אזעלכע רואיגע געמיטער...

"דאו דזשאונס"

דאו דזשאונס

(דערמאנונג: טעכנישע אנאליסטן באטראכטן בלויז דעם גאנג פון א ספעציפישן סטאק אדער אינדעקס, אז דאס זאל ווייזן דעם ווייטערדיגן גאנג, און קוקן נישט אויף עקאנאמישע באריכטן אדער נייעס.)

די דאו דזשאונס אינדוסטריעל עוורידזש טשארט ווייזט וואס פארא שאדן דער קראך פון די וואך האט פאראורזאכט, פון א טעכנישן שטאנדפּונקט.

מיטוואך האט דער אינדעקס דורכגעקראכט דעם קורץ-טערמיניגן דורכשניט ביי ארום 2,600 און ס'האט זיך אפילו נישט אפגעשטעלט, "נישט געכאפּט דעם אטעם", נאר ווייטער געפאלן, וואס אין די לעצטע צען מינוט האט דער אינדעקס געטראסקעט נאך 200 פּונקטן.

מיר האבן געזען ביי דעם קארעקשאן אין אויגוסט אז ווען עס איז געפאלן צו דעם שטריך, וואס ווייזט אויף דעם 50-טאג דורכשניט, האט דאס געראטעוועט דעם מצב און ס'האט זיך אנגעהויבן א פרישער גאנץ שטארקער ראלי וואס האט עווענטועל ארויפגעפירט דעם דאו דזשאונס צו א נייעם רעקארד אנהויב אקטאבער, וואס דאן האט זיך נאכאמאל אנגעהויבן א קארעקשאן.

דאנערשטאג איז דער סטאק מארקעט ווידעראמאל שטארק געפאלן, און האט דורכגעבראכן דעם לאנג-טערמיניגן 200 טאג דורכשניט, וואס דאס איז שוין יא זייער א געפערליכע זאך, ווייל געווענליך באצייכנט דאס אז עס הויבט זיך אן א בער מארקעט, אבער אויך דאס איז נישט קיין כלל, ווייל מיר זעען דאך אז ענדע יוני איז עס אויך געפאלן אונטער דעם שטריך, אפילו הונדערט פּונקטן נידריגער, אבער עס איז נישט געגאנגען ווייטער. עס איז נישט געפאלן אונטער 2,400, אזוי ווי עס איז יא געפאלן נידריגער אנהויב מאי פאר עס האט זיך באנייט דער ראלי. עס האט געדויערט ביז די צווייטע וואך פון יולי ווען דער אינדעקס האט נאכאמאל אנגעהויבן שטייגן און איז שנעל אין צוויי טעג געשטיגן העכער ביידע דורכשניטן. דאס האט געברענגט האפענונג אז אויך איצט וועט דאס זעלבע געשען.

דער אויבערשטער קליינער טשארט איז אויך אינטערעסאנט און באלערנד. וען עס איז ביי 50, איז עס "נארמאל". ווען עס שטייגט צו 70, ווייזט דאס אז דער סטאק מארקעט איז צו שנעל צו שטארק געשטיגן. דאס זעלבע איז פארקערט ווען עס פאלט צו 30 אדער נידריגער, ווייזט עס אן עקסטרעם אין די אנדערע ריכטונג. געווענליך ווען עס האלט אזוי עקסטרעם, וועט זיך דער סטאק מארקעט אביסל צוריקכאפּן.

אזוי האט מען געזען ביי דעם קארעקשאן אנהויב יולי, אז דער קליינער טשארט איז געפאלן נאענט צו 30 און עס האט זיך אנגעהויבן א ראלי. ווען עס איז געשטיגן העכער 70 אין סעפּטעמבער, איז טאקע געקומען א קארעקשאן וואס האט אנגעהאלטן דריי טעג, אבער עס איז נישט גענוג לאנג געווען, ווייל ביים פרישן ראלי האט עס נאכאמאל ארויפגעשטויסן דעם טשארט צו 70, ביז עס האט זיך אנגעהויבן די קארעקשאן אנהויב אקטאבער.

דער קראך פון מיטוואך און דאנערשטאג האט אבער אראפּגעשלעפּט דעם טשארט צו אונטער 30, איז ממילא געווען "א זיכערע זאך" אז פרייטאג וועט זיך דער סטאק מארקעט אביסל צוריקכאפּן.

די אונטערשטע קליינע טשארט גייט אויך מיט א חשבון פון א קורץ טערמיניגן און לאנג טערמיניגן דורכשניט, און ווען דער קורץ טערמיניגער דורכשניט "קרייצט זיך", גייט אריבער דעם לאנג טערמיניגן דורכשניט, איז דאס געווענליך א פארלעסליכע אנדייטונג אז אזוי וועט גיין דער גאנג פונעם סטאק מארקעט. ווען דער קארעקשאן האט זיך אנגעהויבן אנהויב אקטאבער, האט דער קליינער טשארט אונטן געגעבן א סיגנאל, אז די צייט איז געקומען צו פארקויפן סטאקס.

צוריקקומענדיג צום הויפּט טשארט, וועט מען זען צי דער דאו דזשאונס קען שנעל שטייגן כאטש העכער 26,000, אז דער קורץ טערמיניגער דורכשניט זאל נישט ווערן א "דאך", שאפן שוועריגקייטן דאס דורכצוברעכן.

אויב די קארעקשאן וועט ווייטער פארזעצן - ווען עס פאלט איבער צען פּראצענט ווערט דאס "אפיציעל" באצייכנט ווי א קארעקשאן - האט דער דאו דזשאוס נישט קיין שטיצע ביז 24,000. ווען עס פאלט 20 פּראצענט פונעם פריערדיגן העכסטן פּונקט, ווערט עס שוין באטראכט ווי א בער מארקעט.

"עס ענד פי 500"

עס ענד פי 500

דער עס ענד פּי 500 אינדעקס שפּיגעלט אפּ דעם ברייטערן סטאק מארקעט און דער טשארט אויסשטעל אין דעם אינדעקס איז גאנץ ענליך צום דאו דזשאונס, מיט'ן אויסנאם אז די קליינע טשארט אויבן איז גאר שטארק געפאלן דאנערשטאג ביז אונטער 20! אויב עמיצער פארלאזט זיך אויף די טעכנישע אנדייטערס, איז דאס געווען דער שטארקסטער סיגנאל אריינצושפּרינגען, כאפּ א שטיקל פארדינסט כאטש פרייטאג צופרי, ווען עס וועט זיין א שטיקל ראלי אינעם סטאק מארקעט.

"נעסדעק"

נעסדעק

מיר האבן אין די צייטונג פון פּ' נח "באוויינט" די שוואכקייט פונעם נעסדעק, און אויסגעדרוקט די זארג אז דער נעסדעק זאל איצט נישט פירן דעם איבריגן סטאק מארקעט אויפ'ן וועג אראפּ, וואס אין די גוטע צייטן, ווען די טעכנאלאגיע סטאקס זענען געשטיגן, האט עס אפטמאל געפירט דעם איבריגן סטאק מארקעט אויפ'ן וועג ארויף.

אויף דעם טשארט זעט מען אז ווען דער אינדעקס האט אנגעהויבן שטארק צו פאלן אסרו חג, איז טאקע געווארן "אויס יום טוב" אויפ'ן סטאק מארקעט. עס האט יענעם טאג דורכגעבראכן דעם קורץ טערמיניגן דורכשניט. אזוי איז עס ווייטער געפאלן ביז עס האט מיטוואך דורכבראכן דעם לאנג טערמיניגן דורכשניט.

דאס מאל וועט דער נעסדעק ווארשיינליך "נאכפאלגן" די אנדערע צוויי גרעסערע אדער וויכטיגערע אינדעקסעס, אויב די קארעקשאן וועט זיך ענדיגן.

אויפ'ן וועג אראפּ, האט דער נעסדעק נישט קיין שטיצע ביז ארום 7,000.

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה המספיק העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זמירות כאר זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יעקב שוואקי יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נעטפליקס נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פילמס פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאנצערט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדער קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ר' יצחק זלמן גיפס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום לעמער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב