🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34, וואס וועט זיך שפּירן 25-30 מיט די ווינטן.
מאָנטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48, וואס וועט זיך שפּירן 25-35 מיט די ווינטן.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52, וואס וועט זיך שפּירן 30-40 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️←🌧 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, בעיקר נאך האַלבנאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40.
מיטוואָך בייטאָג: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט און וועט צוביסלעך ווערן זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️\🌧 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
פרייטאָג בייטאָג: ☁️←🌥 וואַרשיינליכע שויערס, בעיקר נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🌧 וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
שב"ק בייטאָג: 🌧\🌤 א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31, וואס וועט זיך שפּירן 20-25 מיט די ווינטן.
מאָנטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45, וואס וועט זיך שפּירן 20-30 מיט די ווינטן.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 21-23.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50-51, וואס וועט זיך שפּירן 20-35 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️\🌧\🌧+❄️ א קליינע מעגליכקייט פאַר רעגן שויערס אין מאנסי נאך איינס ביינאַכט און א געמיש מיט שניי נאך דריי אזייגער, און א קליינע שאַנס פאר רעגן און שניי אין ק"י פון האַלבנאַכט ביז צוויי אזייגער און נאכדעם א קליינע שאַנס פאר שניי שויערס נאך צוויי אזייגער. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32-34.
מיטוואָך בייטאָג: 🌧\❄️←🌥 א מעגליכקייט פאַר רעגן און שניי. מערסטענס פאַרוואָלקענט אין מאנסי און וועט צוביסלעך ווערן זוניג, און מערסטענס זוניג אין ק"י, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59-60.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37-38.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53-54.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️\🌧 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37-38.
פרייטאָג בייטאָג: ☁️←🌥 וואַרשיינליכע שויערס, בעיקר נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🌧 וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
שב"ק בייטאָג: 🌧\🌤 א דריייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41-42.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31.
מאָנטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️←🌦 א קליינע מעגליכקייט פאַר רעגן, בעיקר נאך צוויי נאָכמיטאָג. זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א מעגליכקייט פאַר רעגן, בעיקר נאך אכט אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א מעגליכקייט פאַר רעגן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42.
פרייטאָג בייטאָג: ☁️←🌥 וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר נאָך צוויי נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️\🌧 וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
שב"ק בייטאָג: 🌧\🌤 א מעגליכקייט פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 62.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל