🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
פרייטאָג בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
שב"ק בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 68.
מוצש"ק: 🌧\☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
זונטאָג בייטאָג: 🌧\🌥 א פופציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, ביז צוועלף ביינאַכט. טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 26 מיט רואיגע ווינטלעך.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54 וואס וועט זיך שפּירן 25-35 מיט די ווינטן.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א צוואָנציג-דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 א צוואָנציג-דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65 אין מאנסי און 60 אין ק"י.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧←☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס אין ק"י, בעיקר איידער דריי ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45-47.
שב"ק בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 69-72.
מוצש"ק: 🌧←☁️ א פערציג-פופציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47-48.
זונטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 א פופציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס אין מאנסי, און גאַנץ וואַרשיינליכע שויערס אין ק"י (בעיקר פון אכט צופרי ביז פיר נאכמיטאג). מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54-58.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←🌗 א צוואָנציג-דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאר שויערס איידער צוועלף ביינאַכט אין מאנסי און אכט אווענט אין ק"י. טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 31-32.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 31-33.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47-50.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 35-36.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.
דאָנערשטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 67.
פרייטאָג צונאַכטס: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
שב"ק בייטאָג: 🌤 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 69.
מוצש"ק: 🌧←☁️ א מעגליכקייט פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
זונטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א מעגליכקייט פאַר שויערס. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧←☁️ א מעגליכקייט פאַר שויערס פאר צוויי ביינאַכט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 35.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 36.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
דינסטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 53.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל