עס איז יעצט פארוואלקענט אין מערערע פלעצער, 38 אין שטאט און 36-40 אפסטעיט.

ניו יאָרק סיטי

היינט: א מעגליכקייט פון רעגנדל אדער לייכטע רעגן ביז 7 נאָכמיטאָג. פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46. וועט זיך אויסקלאהרן איבערנאכט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
מאָנטאָג בייטאָג: מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
מאָנטאָג ביינאַכט: אביסל פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33, וואס קען זיך שפירן 25-30 מיט די ווינטן.
דינסטאָג בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
דינסטאָג ביינאַכט: היבש א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.
מיטוואָך בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
מיטוואָך ביינאַכט: אביסל פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37.
דאָנערשטאָג בייטאָג: א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס נאך איינס אזייגער נאָכמיטאָג. אביסל זוניג מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: א פערציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
פרייטאָג בייטאָג: א פופציג פראצענטיגע שאנס פאר רעגן. פארוואלקענט מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
פרייטאָג צונאַכטס: א פופציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
שב"ק בייטאָג: א פערציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס. אביסל זוניג מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.

מאָנסי און קרית יואל

היינט: א מעגליכקייט פון רעגנדל אדער לייכטע רעגן ביז 7 נאָכמיטאָג. פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 40 וואס קען זיך שפירן 30-40 מיט די ווינטן. וועט זיך אויסקלאהרן איבערנאכט (אין ק"י, נישט אינגאנצן), מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39 אין מאנסי און 31 אין ק"י.
מאָנטאָג בייטאָג: מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47 וואס וועט זיך שפירן מיט די ווינטן 30-40 אין מאנסי און 25-35 אין ק"י.
מאָנטאָג ביינאַכט: אביסל פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 27-29.
דינסטאָג בייטאָג: זוניג (אביסל שוואכער אין ק"י), מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 40-41.
דינסטאָג ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 23 אין מאנסי און 21 און ק"י.
מיטוואָך בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43-45.
מיטוואָך ביינאַכט: אביסל פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28-30.
דאָנערשטאָג בייטאָג: א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס נאך איינס אזייגער נאָכמיטאָג. מערסטענס פארוואלקענט מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50-51.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: א פערציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40-41.
פרייטאָג בייטאָג: א פופציג פראצענטיגע שאנס פאר רעגן. פארוואלקענט מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
פרייטאָג צונאַכטס: א פופציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38-40.
שב"ק בייטאָג: א פערציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס. אביסל זוניג מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל