האלטן א בודזשעט - דריטע טייל

דריטע טייל אין די סעריע. לייען ערשט די צווייטע טייל

דער שמועס איבער די פארגאנגענע צוויי וואכן האט זיך געצויגן ארום דער וויכטיגקייט פון אוועקשטעלן א בודזשעט, א חשבון אויף די איינקונפטן און אויסגאבן. דערנאך האבן מיר גערעדט וועגן דעם מהלך וואס איז כדאי צו נעמען, און קומט איינגעטיילט אין דריי שטאפלען. מיר האבן אונטערגעשטראכן, אז די וויכטיגסטע קאמפאנענטן אינעם איינשטעלן א חשבון זענען געדולד, סיסטעמאטישקייט, און "התמדה" – אנגיין דערמיט און אומאויפהערליך טאן די זעלבע זאך, אפילו ס'וועט אין אנהייב אויסזען צוועקלאז; אפילו עס פירט נישט צו קיין ממשות'דיגע רעזולטאטן.

סוף כל סוף, נאכ'ן נאכפאלגן דעם מהלך פאר א שטיק צייט – דריי-פיר חדשים איז מסתמא א רעאליסטישע שאצונג – וועט איר אין א מזל'דיגער שעה האבן דערגרייכט דעם ערשטן, אבער אויך וויכטיגסטן ציל פון מאכן א בודזשעט: איר וועט וויסן וואו איר האלט אויף דער וועלט.

בילד

קליינגעלט קעסטל
דאס וויסן וויפיל דאס לעבן קאסט איז די וויכטיגסטע זאך אין א בודזשעט. און ס'איז כמעט אוממעגליך צו וויסן וויפיל דער ציפער באטרעפט אן פריער פירן א חשבון ווי פארגעשריבן פאר א שטיקל צייט. מענטשן האבן א נטי' זיך צו נארן. דער שנעלער חשבון אין קאפ פירט נישט צו דעם ציל. אפילו אויב עמיצער זאל האבן א שטיקל בילד וויפיל דאס לעבן קאסט, קומט עס נישט צו צו א חשבון אראפגעשריבן (אדער עלעקטראניש רעקארדירט). ס'איז אוממעגליך אריינצונעמען אלעס אין חשבון, אויב ווערט ער געמאכט אין קאפ. ס'איז נאך שווערער צו מאכן שינויים און תיקונים, ווען דער חשבון מיט די ציפערן שטייען נישט פאר די אויגן.

א בודזשעט מיינט גענוי דאס: א חשבון. אונזער ציל איז טאקע צו באלאנצירן דעם בודזשעט; אבער כדאי דאס זאל קענען געשען, מוז דער בודזשעט פריער געמאכט ווערן. דער בודזשעט קען נישט באלאנצירט ווערן איידער ער עקזיסטירט.

זייער פון אונז וועלן זיך נאכ'ן פירן דעם עטליכע-חדשימ'דיגן חשבון טרעפן מיט "לעכער". ס'איז מסתבר אנצונעמען אז ביי רוב פון אונז שטימען נישט די הוצאות מיט די הכנסות. אבער איידער מען נעמט זיך צו דער באלאנץ-ארבעט, פון אראפצונעמען און צולייגן אויף די צוויי זייטן פונעם וואגשאל, דארף מען פריער טרעפן די לעכער אינעם חשבון. מען דארף די לעכער געפינען און פארשטאפן, אדער כאטש פארקלענערן, מינימיזירן. ערשט נאך דעם קען מען זיך נעמען צו טרעפן מיטלען און אופנים וויאזוי צו פארקלענערן די הוצאות און/אדער פארגרעסערן די הכנסות.


מיט לעכער מיינט דער פסוק, אויסגאבן וואס זענען איבעריג. דאס מיינט נישט דווקא קויפן זאכן וואס מען דארף נישט: יעדע פרוטה וואס ווערט אויסגעגעבן אן דעם וואס ס'זאל זיין א מוז, איז אריינגערעכנט אינעם כלל פון לעכער. שפענדן צוויי דאלאר אויף א חפץ וואס קען ערגעץ אנדערשוואו געקויפט ווערן פאר אביסל ביליגער איז אויך אריינגערעכנט אין דעם כלל. די דיפערענץ צווישן וואס די זאך מוז קאסטן און וויפיל איז דערפאר למעשה געשפענדעט געווארן, איז א לאָך.

קליינגעלט: שפארן תשובת המשקל

יעדעס מאל איר שפענדט געלט אויף עפעס אויסער א נויטווענדיגקייט, לייגט קעגן דעם אוועק דעם זעלבן סכום. אויב איר זענט צום ביישפיל א רויכערער, לייגט אוועק פאר יעדן געקויפטן שאכטל ציגארעטלעך צען-צוועלף דאלאר. דאס וועט העלפן פארשטיין וואס די אויסגאבע מיינט פאר אייער טאש, און איר וועט נאך ארויסגיין מיט עפעס ריווח אויך.


און געדענקט דעם כלל: אויב איר קענט זיך נישט דערלויבן אוועקצולייגן דעם זעלבן סכום, קענט איר זיך אויך נישט דערלויבן די אויסגאבע לכתחילה.

דער ציל מיט דעם איז צווייפאכיג. ראשית כל, דארפן מיר זיך פשוט צוגעוואוינען צו בודזשעט-פירן. מיר רעדן דאך פון א נייעם רוטין, וואס איר וועט בלייבן טאן פאר'ן רעשט פונעם לעבן. מיר זענען פארנומענע מענטשן מיט אן אנגעשטרענגטן סדר היום, וואס האט נישט קיין פלאץ פאר דער מינדסטער פרישער אויפגאבע. דערפאר איז פאר אלעם וויכטיג ביז גאר צו פארזיכערן אז די נייע פאראנטווארטליכקייט באזעצט זיך באקוועם אריין אין אונזער סדר החיים. אנדערש וועלן מיר זייער שנעל אנהייבן נאכלאזן, און איידער וואס-ווען-ווי וועט דער חשבון צערינען.

דער צווייטער ציל צו באקומען א קלאר בילד וואו אונזער קאסע האלט אויף דער וועלט. אפילו מיר זאלן וויסן פון אויסנווייניג דעם גאנצן חשבון פון די פרטים מיט וועלכע אונז אנהייב-בודזשעט פארנעמט זיך, וועט דער זכרון נישט פארנעמען דאס פלאץ פון א געשריבענעם חשבון מיט ציפערן בכתב. דאס איז נישט בלויז פסיכאלאגיש, נאר אויך פראקטיש. א חשבון האט ליב זיך צו טרעפן אנגעטאן אין הארטע ציפערן.

דער פשוט'ער בודזשעט זאל בלייבן אן קיין שינויים און הוספות פאר לכל הפחות דריי חדשים. דורכאויס דעם דאזיגן צייט-אפשניט וועט דער בודזשעט-גאסט האפנטליך באווייזן צו ווערן א תושב ביי אונז אינדערהיים, און מיר וועלן דעם חשבון פירן בתורת אויטאמאטיש.

קליינגעלט: סעיל מעניו
שטעלט אויס אינדערהיים א סיסטעם, אז די "מעניוס" פון די נאכטמאל-מאלצייטן זאל באשטיין פון עסנווארג און "אינגרידיענטס" וואס זענען אויף סעיל. יעדער גרעסערער גראסערי שטעלט ארויס וועכנטליכע "ספּעשלס", און דורכ'ן מסדר זיין דעם מעניו ארום די דאזיגע "ספּעשלס" שניידט איר אויטאמאטיש פון אייער וועכנטליכן גראסערי-בודזשעט.

איינע פון די וויכטיגע אויפגאבעס וואס א בודזשעט קומט אויספירן איז דאס העלפן דעם מענטש געפינען די לעכער. ווען די ציפערן דרייען זיך אין קאפ, איז דער חשבון א גרויסער בער און די "קלייניגקייטן", ווי פארשטאפן לעכער, ווערן פארלוירן.

פארשטאפן די לעכער אינעם בודזשעט קומט פריער ווי דאס אים באלאנצירן, ווייל אינעם סך הכל סוף כל סוף וועט די ארבעט ליגן אין די קליינע ציפערן. אינעם קאנטעקסט פונעם גאנצן גרויסן בודזשעט, וועלן די אויסגלייכונגען און תיקונים זיך אפגעבן מיט קליינע נומערן. דערפאר איז וויכטיג איידער'ן מאכן שינויים זיכער צו מאכן אז די "רערן" דורך וועלכע דאס געלט לויפט אריין און ארויס זענען גאנץ און שטארק, און אז גארנישט פליסט נישט ארויס אונטערוועגנס.

דאס באלאנצירן דעם בודזשעט איז נישט אייביג קיין גרינגער עסק. ס'איז גראדע רוב מאל נישט אזוי שווער ווי מ'וואלט זיך פארגעשטעלט, אבער עס פארלאנגט ארבעט און שעפערישקייט. עס פאדערט בדרך כלל אויך קרבנות און מוותר זיין, אפילו אויב נאר צייטווייליג, אויף פארשידענע זאכן און באקוועמליכקייטן. דערפאר איז כדאי צו מינימיזירן די שוועריגקייטן אויף ווי ווייט מעגליך. עס העלפט אויף למעשה, ווען מען קומט אן צו דעם פונקט פון באלאנצירן דעם בודזשעט-וואגשאל, ווייל וואס קלענער דער דעפיציט, אלס געצוימטער וועלן זיין די שניטן און אלס גרינגער וועט זיין זיי דורכצופירן. אבער חוץ מזה, וועט פאר'ן מענטש זיין סך גרינגער זיך צו נעמען דערצו, ווען אלע אנדערע מיטלען ביז אהין זענען שוין געטאן געווארן. ווען ס'וועט קומען צו די שניטן און שינויים, און דער בעל הבודזשעט וועט כאפן א בליק אויפ'ן חשבון און זען ווי ווייט די שריט ביז אהער האבן אים געפירט, וועט ער באקומען קוראזש און מוט צו דערגיין ביז'ן סוף.

רוב פון די בודזשעט-לעכער נעמען זיך פון רגילות. ס'איז אבער נישט אייביג א שלעכטע געוואוינהייט וואס האט זיך איינגעבירגערט אינעם רוטין. א סך אומנויטיגע אויסגאבן קומען פון דעם, וואס מ'האט זיך צוגעוואוינט צו "פארגרינגערן" דורך נישט אומקוקן זיך אויף די פרייזן און אנדערע געשעפטן, אדער קויפן די זעלבע זאך פון אן אנדערער, נישט-"ברענד-נעים" פירמע וואס איז פונקט אזוי גוט און קאסט היפש ביליגער. א מענטש האט זיך צום ביישפיל צוגעוואוינט צו מאכן דעם וועכנטליכן גראסערי ארדער אין איין ספעציפישן געשעפט. דאס זעלבע מיט אנדערע שטוב-געברויכן – טייל פון וועלכע זענען אפשר נישט איבעריג, אבער אויך נישט אזא באלדיגע נויטווענדיגקייט ווי דער איינגעפונדעוועט רוטין וויל זאגן.

מיט דעם פארנומענעם סדר היום וואס דאמינירט דעם היינטצייטיגן סדר החיים, זענען מיר אלע פארנומען נאכיאגן די פאראנטווארטליכקייטן – וואס האלטן אין איין זיך פארמערן. דער "סקעדזשועל" איז מער פול ווי די צייט און מוח וואס ער פאדערט, און מענטשן האבן נישט די צייט און קאפ פאר אזעלכע "קלייניגקייטן" ווי שפּאָרן א פּאָר צענט. אבער דווקא אין די דאזיגע "מינדערוויכטיגע" פרטים ליגט דער שליסל צו געזונטן פינאנץ. "פרוטה פרוטה מצטרפת" מיינט נישט נאר דער פשוט'ער טייטש פון די ווערטער, נאר אויך די פרטים. א בודזשעט באצייכנט נישט א באשטימטן סכום געלט, נאר א חשבון פון הוצאות און הכנסות – וואס איז אנדערש ביי יעדן. דער "פרוטה פרוטה" פון א בודזשעט מיינט אויך נישט נאר דאס געלט ממש, נאר אויך די "פרטים פרטים" שריט, די קלייניגקייטן וואס פעלן זיך אויס אינעם פראצעדור, וואס פאר זיך זענען אפשר טאקע מינדערווערטיגע פרטים אבער אינאיינעם פורמען זיי א יסוד וואס פעלט זיך אויס בעז"ה אנצוקומען צו א באלאנצירטן בודזשעט.

אינעם לעצטן שטאפל פון דער נסיעה, וועלן מיר האבן א פינקטליכן חשבון איבער וואו יעדע פרוטה גייט און וויאזוי זי ווערט אויסגעגעבן. דעמאלט איז די צייט צו מאכן סדר אין די נומערן. הגם די אויפגאבע קען אויסזען ווי די שווערסטע, איז זי למעשה אין א וועג גרינגער ווי די שריט ביז אהער. אויב האט איר נאכגעפאלגט די אנווייזונגען ביז אהער, וועלן די נויטיגע תיקונים וואס פעלן זיך אויס רעדן פון זיך אליין. אייערע געלט-מחשבות וועלן שוין יעצט האפנטליך לויפן אויף בודזשעט-באלאנץ שינעס, און איר וועט אליין זען וואו ס'איז שייך איינצוציען דעם פאסיק.

נישט זעלטן טרעפט מען זיך מיט'ן חשבון ממש רעדן פאר זיך אליין, און אלעס וואס בלייבט צו טאן איז אויספאלגן דעם חשבון דורכ'ן ניצן שכל הישר און אפשר אביסל אנשטרענגונג. אבער אפילו ווען ציפערן אליין טוען נישט די ארבעט פאר אייך, און מ'דארף נאך אליין זיך אוועקזעצן טראכטן און פלאנען וואו און ווי ס'איז שייך צו טוישן, איז עס דעמאלט, מיט'ן בהדרגה אויפבויען דעם חשבון און זיך איינשטעלן א רוטין פון האלטן אן אויג אויף דעם פלוס פונעם געלט, שוין אומפארגלייכליך גרינגער.

ס'איז מעגליך אז עס וועט זיך אויספעלן צו אנגאזשירן דער ראט פון א מומחה, וואס זאל העלפן מיט'ן אויסגראדן דעם חשבון. דאס איז ספעציעל אמת ווען פון אויבנאויף זעען זיך נישט קיין מעגליכקייטן פאר ביידן, רעדוצירן די אויסגאבן אדער פארגרעסערן די הכנסה. אן עקספערט וועט עס מסתמא יא קענען באווייזן צו טאן, אבער יעדנפאלס, וועט דעם מומחה'ס ארבעט זיין פיל גרינגער און בעיקר ווירקזאמער ווען ער האנדלט מיט א מסודר'דיגן חשבון.

אין א ווארט
*נאכ'ן ענדיגן איינשטעלן א בודזשעט אין די אויסגערעכנטע שטאפלען, דארף מען געפינען די לעכער.

*א לאך נעמט אריין יעדע פרוטה וואס ווערט אומנויטיג אויסגעגעבן.

*אינעם ענדגילטיגן שריט פונעם חשבון דארף מען אויסזוכן וואו ס'איז שייך צו רעדוצירן דעם בודזשעט און אים נאענטער ברענגען צו א באלאנץ.

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשטמענט אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלכסנדר אקאסטא אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנגלאדעש באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעסט ביי בערל לאזאר בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גייקא גמליאל כ"ץ געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשומאן וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס מעטטיס דשעימס קאומי דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואצעפפ וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט ווידא ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשוליאן אסאנדזש זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני שאריס טאפאן-זי בריק טארא קאונאו טארגעט טוויטער טויט שטראף טויס.אר.אס טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי יאהו יאווערי מוסאוויני יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יצחק אולמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כץ כאמאס כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאנדאן לאס אנדזשעלעס לאקהיד מארטין לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מוסד אמרי שפר מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאמי מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים משה דוד נידערמאן משה נחום קרויס משה רוטברג נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נוארק נוקלעארע וואפן ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנעל גארד נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סועז קאנאל סופרים קאורט סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען עלעווען סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פוטש פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאקא קאלא קאר אטאקע קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס פוזשעמאנט קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטען ניעלסאן קלאגע קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קריג קרימינאל קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטין דזשיליבראנד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראש השנה רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום מרדכי רובאשקין שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שמואל בוטח שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תימן תפילה תשעה באב