שערי מדע: חקיו ומשפטיו לישראל

פון הרב משה נחום קרויס

.

פארווארט

די וועלט פארציילט, איינמאל איז א גנב געכאפט געווארן ביי א גניבה. די געזעץ אין יענע קעניגרייך איז געווען אז ווען מ'האט געכאפט איינעם מיט גניבה איז געווען אחת דתו לתליה. די עונש זעהט אויס גאר הארב, אבער עד היום הזה איז נאך דא קעניגרייכן ווי מ'האקט אפ די האנט פאר גניבה לדוגמת סאודי אראביע.

אין יענעם קעניגרייך איז געווען אייגעפירט אז בעפאר מ'האט געהארגעט א באשולדיגטן האט מען יענעם געגעבן די אפציע זיך אויסציוועלן זיין לעצטן וואונטש, און אזוי האט מען דא געטון מיט אונזער גנב, מ'האט אים געגעבן די אפציע זיך אויסציוועלן זיין לעצטן וואונטש. דער גנב האט פארלאנגט אלס זיין לעצטע וואונטש צו באקומען א אוידיענץ ביים קעניג אליין. נאך עטליכע טעג איז זיין לעצטע וואונטש צושטאנד געקומען, מ'האט אים אריבערגעברענגט צום קעניג'ס פאלאץ.

דער גנב האט זיך אנגערופן צום קעניג: אדוני המלך, נישט לאנג ארום גייט מען מיר הענגן, אבער בעפאר וויל איך מיטטיילן מיטן קעניג א סוד. אין מיין משפחה האבן מיר א סוד וואס איז איבערגעבן געווארן מדור לדור פון טאטע צו זון, היינט, בין איך די לעצטע לעבעדיגע מיטגליד פון מיין משפחה, ווען איך שטארב, גייט די סוד מיטגיין מיט מיר אין קבר.

די סוד איז איבער א גאר ספעציעלען קערנדעל וואס איז אפגעהיטן געווארן פון טאטע צו זון, דאס ספעציעלע קערנדעל ווען מ'פלאנצט איר איין וועט ארויסוואקסן פון איר א ’פרוכט בוים' בלויז אין ’עטליכע שעה'! (הגה: כעי"ז מצינו במס' שבת ל, שכן יהי' בימות המשיח, תלמיד אחד ליגלג הראה לו כמהין ופטריות בעולם הזה). דער קעניג האט זיך צוגעכאפט צו די געוואלדאוונע סוד, וואס הייסט, דאס וועט בויען די עקענאמיע פון מיין מלוכה, דאס וועט ערמעגליכן צו פיטערן די הונגעריגע, האט דער קעניג געטראכט צו זיך. נו, כ'בין גרייט צו הערן די סוד, האט זיך דער קעניג אנגערופן פארן גנב.

אדוני המלך, עס איז דא א תנאי קודם למעשה מיט די ספעציעלע קערענדל, עס קען נאר איינגעפלאנצט ווערן מיט אזאנע הענט וואס זענען ’נקי כפיים' אזאנע הענט וואס האבן קיינמאל נישט געגנבע'ט! כ'שטעל מיר פאר אז דער ’שר האוצר' דער פינאנץ מיניסטער, דער מיט וועם דער קעניג געטרויט מיט די אוצרות המלך, ער איז זיכער א ’נקי כפיים'! אומר ועושה מ'האט דעם שר האוצר געלאזט אריבעררופן. דער קעניג געט אים איבער די גאנצע מעשה און בעהט אים אז ער זאל זיך לערנען דעם סוד פונעם גנב. ווען דער שר האוצר האט געהערט איבער די ’נקי כפיים' תנאי, האבן זיך זיינע קאלירן אויפן פנים געטוישט, ער האט אנגעהויבן צו קעקעצען פון שרעק און בושה, און זיך מודה געווען אז ער קען נישט זאגן אז ער איז א נקי כפיים, ער האט שוין אין זיין לעבן געגענבע'ט..

אזוי האט מען פראבירט שר נאך שר, און קיין איינעם האט מען נישט געקענט געפונען וואס זאל קענען זאגן אז ער איז א פולע נקי כפיים, קיינמאל נישט האבן געגנב'ט. דער גנב ווענדט זיך צום קעניג, אדוני המלך, ווי עס זעהט אויס איז דער קעניג דער איינציגסטער וואס קען איינפלאנצן דאס קערענדעל, ווער דען איז א נקי כפיים אויב נישט דער קעניג, ווער נאך איז די סימבאל פון צדק אויב נישט דער קעניג? ופני המלך חפו! דער קעניג איז ווייס געווארן, און מיט א שעמעדיגע שטימע געזאגט: צו קען איך דען זאגן פאר זיכער אז מיינע הענט זענען נקי כפיים? איך קען דאס נישט זאגן!

מיט א שמייכל אויפן געזוכט האט זיך דער גנב אנגערופן צום קעניג: הער קעניג, ווי עס שטעלט זיך ארויס זענען אלע שרים מיטן קעניג אינאיינעם נישט ריין פון ’גניבה', דאן קאן נישט זיין אז מ'גייט מיר הענגן און הארגענען פאר די עצם גניבה, והא ראי' אז ענק אלע גייט מען נישט הענגן! מיר גייט מען הענגן בלויז פארדעם אז מ'האט מיר געפאקט מיט די גניבה.. צו איז דאס יושר? מ'גייט מיר הענגן בלויז פארן מיר כאפן? דער קעניג האט זיך צושמייכעלט און אים געלאזט פריי!!!. ע"כ המעשה.

וואס איז די נקודה פון די מעשה? משפטים און חוקים וואס קומען מידי בשר ודם קען נישט זיין קיין אמת'ע געזעצן, ווייל אויב דער שופט דער מחוקק האלט נישט איין דאס וואס ער אינפארסירט, איז עס א פשוטע געלעכטער. דא שטעלט זיך ארויס מיט אירע פולסטע קאלירן די חילוק פון דיני תורה ולהבדיל דיני אומות העולם, סיי די יסוד ווער עס האט מחוקק געווען די געזעצן, און סיי ווער עס טוט עס אינפארסירן.

אינעם דיזן מאמר וועלן מיר בעז"ה ארומרעדן איבער פארשידענע נקודות, דוגמאות און מושגים איבער משפטי ישראל נגד די געזעצן פון די גוים. מגיד דבריו ליעקב, חקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בעל ידעום.

ה'שם משמואל'

דברים עמוקים געפונען מיר בשם משמואל (משפטים): פון די שבע מצות בני נח ציילט זיך די מצוה פון ’דינין', איבער די מהות פון ’דינין' וועלכע געזעצן זענען די בני נח מחיוב איינצושטעלן, איז דא דערביי א מחלוקה צווישן דעם רמב"ן (פרשת וישלח) אין דער רמב"ם (הל' מלכים פ:י ה"א). דער רמב"ן לערענט אז בני נח זענען מחיוב בדינין כמשפטי ישראל, דערקעגן דער רמב"ם לערענט אז מעמידים להם שופטים מהם, און זיי קענען פסקנ'ן לפי הנימוס שבדו מלבם, וואס זייער שכל זאגט אז עס איז צדק אין יושר.

נמצא למדין אז לפי דעת הרמב"ן איז א הכרח אז מ'דארף די גוים אויסלערנען מפשטי ישראל אז זיי זאלן קענען מקיים זיין די מצוה פון ’דינין', ווייל אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו לצוות להם לדון בדיני התורה שאין להם ידיעה. אויב אזוי פרעגט דער שם משמואל, ווי אזוי וועט זיך פארטייטשן די פסוק אין תהילים וואס מיר זאגן יעדן טאג ביים דאווענען: מגיד דבריו ליעקב, חקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומפשטים בל ידעום )תהילים קמז(. ומפשטים בל ידעום? מ'איז נישט מגיד פאר זיין די מפשטי ישראל? היתכן, ווי אזוי דאן שטראפט מען זיין פארן נישט מקיים זיין די מצוה פון דינין?

זאגט דער שם משמואל א סאכעטשובער חידוש: מיר געפונען אין מדרש (פרשה ל) פתח פתחא להאי פרשתא מהכתוב ’ועוז מלך משפט אהב וכו' עד העוז של מלך מלכי המלכים הקב"ה והוא אוהב את המשפט ונתנו לישראל שהם אוהביו, ולכאורה, ווי קומט די ענין פון ’עוז' ביי ’משפט'?

חז"ל במדרש רבה (דברים ה) לערנען אונז אז שופטים ושוטרים, דער שופט זאל בעפארן פסקנ'ן זיין, זיין אייגענע שוטר, ער זאל זיך אליינ'ס מוכיח זיין ויתן לבו לקלקול מעשיו. זאגט דער שם משמואל, נישט דוקא ווען דער דיין קומט פסקנ'ן הלכות ריבית, זאל ער זיכער מאכן אז ער האט נישט קיין פגם פון ריבית, נאר ער דארף זיין ריין אין אלע זיינע ענינים און הנהגות. ווי דוד המלך זאגט אין תהילים (קיב) יכלכל דבריו במשפט, ווי רש"י איז מפרש: מנהיג חפציו, היינו אז ער זאל מברר זיין זיינע מעשים הראויים מהבלתי ראויים.

קומט אויס, אז כדי א שופט זאל קענען משפט'ן א צווייטן, מוז ער זיך קודם אליינ'ס משפט'ן (עי"ש דבזה מבואר המדרש, פסקא יט, אמר רבי אלעזר ’כל התורה' תלוי' במשפט, התינח בין אדם לחבירו, אבל בין אדם למקום כגון אהבה ויראה איך תלוי במשפט? ולהנ"ל יובן, שהכל נכלל במשפט, שאינו יכול ליהות שופט אלא א"כ הכל בסדר אצלו גם בין אדם למקום). דא קומען מיר צו א פראבלעם, ווי אזוי קען זיך איינער אליינ'ס משפט'ן? די הלכה נויטעט אז א קרוב און א נוגע איז פסול דן צו זיין, יעדער איז דאך א קרוב צו זיך ווייל אדם קרוב אצל עצמו, מ'איז א נוגע בדבר, און מ'איז מקבל שוחד פונעם נפש המתאוה וואס איז מחליקה בעיניו כל אשר תתאוה נפשו, ווי שלמה המלך זאגט אין משלי (כא) כל דרך איש ישר בעיניו, איז וויאזוי איז דא א מציאות אז א מענטש זאל קענען זיין שופט על עצמו? איז דער שם משמואל מחדש אז דאס איז א מתנה טובה פון השי"ת לעמו ישראל אז ער געט זיי די כח ועוז זיך פושט צו זיין פון אלע מיני נגיעות, און מ'זאל זיין אויף זיך ווי א דיין וואס איז צופה מרחוק על כל הנעשה, כאילו אין הדבר נוגע אליו כלל, וכאשר הוא שופט נאמן על עצמו כן יהי' על זולתו. מדת עוז פעלט זיך אויס פאר משפט.
ומעתה יובן הכתוב, יעצט איז פארשטענדליך די פסוק פון ’ומשפטים בל ידעום' עס איז פשוט נישט במציאות אז א גוי זאל קענען זיין א שופט נאמן, ווייל די גוי האט נישט די כח זיך אליינ'ס צו משפט'ן. איז גערעכט אז דער גוי דארף וויסן משפטי ישראל לפי הרמב"ן, אבער אפילו ווען זיי משפט'ן איז לגבי ישראל איז עס משפטים בל ידעום, ווייל זיי זענען א נוגע בדבר און קרוב אצל עצמם.

משפט – חוקים, מושגים

משפט מה פירוש? וואס מיינט דאס ’משפט, משפטים'? עס איז ידוע דברי רש"י (ויקרא, יח ד): את משפטי תעשו - אלו דברים האמורים בתורה במשפט שאלו לא נאמרו היו כדאי לאומרן. מקורו איז פונעם תורת כהנים, אז משפטים מיינט אזאנע זאכן ווי גזל, עריות, עבודה זרה, קללת השם, שפיכות דמים, אפילו ווען די תורה שרייבט עס נישט וואלט ווען מען עס געדארפט שרייבן (זעה גמרא יומא סז, אז מ'וואלט זיך עס אפגעלערענט פון בעלי חיים). דער רמב"ן און דער רבינו בחיי שרייבן, אז די פסוק פון ’אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' גייט ארויף אויף די ’משפטים', ווייל משפטים מאכט אז מענטשן זאל קענען לעבן בישוב המדינות, ווען נישט משפטים וואלט ווען יעדער געהארגעט איינעם דעם אנדערן און געגענבעט איינעם פונעם אנדערן.

דער מלבי"ם בלשונו הזהב צייכענט אן א מערקעוועדיגע זאך, ווען אימער די תורה רעדט פון ’משפטים' תפס המקרא לשון ’עשיה' און ווען די תורה רעדט פון ’חוקים' תפס המקרא לשון ’שמירה'. ווייל שמירה וואס איז בלב אינעם הארץ, איז זייער גרינג ביי ’משפטים' ווייל די שכל פארשטייט אז די וועלט קען נישט אנגיין אן די משפטים ווי גזל'ן, עריות אד"ג אבער עס איינצוהאלטן איז נישט גרינג, ווייל די נפש גליסט נאך די זאכן, דעריבער קומט די לשון התורה בלשון ’עשיה'. משא"כ חוקים איז פארקערט, שמירה איז שווער אבער עשיה איז גרינג, קומט די תורה בלשון ’שמירה'.

נמצא למדין אז ’משפט' איז אזאך וואס איז אנגענומען בשכל. הגרש"ר הירש זצ"ל שרייבט אז די שורש פון משפט איז ש.פ.ט – ש.פ.ת – ש.פ.ד! משמעותם פון די ווערטער איז צו לייגן אזאך על מקומו הטבעי, ווי מיר געפונען אין חז"ל ”שופתים סיר על האש, אדער, משפדים את הבשר, דאס איז אויך די תפקיד פון שופטים און בית המשפט, להעמיד דברים על מקומם. 

פארוואס איז משפט פארשטענליך?

יעצט לאמיר אייך פרעגן, פארוואס טאקע איז משפטים אנגענומען ביי אונז אין שכל? פארוואס פארשטייט די מענטשהייט אז מ'טאר נישט גנבענ'ן, מ'טאר נישט הארגענען? עס שפירט זיך ווי עס איז א טבעדיג'ע מושכל וואס איז נטבע אינעם מענטש, אבער מאין בא? קומט דער שפת אמת זצ"ל און שרייבט דברים עמוקים ומחודשים, ונעתיק לשונו הק' )משפטים תרלא(: מה ראשונים מסיני כו', למה נכתב דוקא אצל המשפטים? כי המשפטים שהם השכל והחכמה אף על פי כן יבינם האדם מתוך התורה, להורות שאף שמבינם בשכל האדם אעפ"כ גם השכל והחכמה מהשי"ת. כי כשגוזר להיות המשפט, כן גוזר שיהיה מובן אצל האדם גם כן, כי לכל המצות יש טעם, רק מה שרוצין לגלות מן השמים מגלים. – עמוק עמוק, דאס וואס מיר מענטשן פארשטייען מיט אונזער שכל די משפטים וואס איז אנגענומען אין די וועלט, דאס קומט נישט פון די שכל הטבעי. נאר יעדע מצוה האט א טעם וואס לייגט זיך אויפן שכל פארוואס מ'זאל טון די מצוה, אבער נישט פאר יעדע מצוה האט די תורה מגלה געווען די טעם. פאר די מצות וואס די תורה האט מגלה געווען די טעם, האט הקב"ה געמאכט אונזער הגיון און אונזער שכל אויף אזא אופן אז מיר זאלן קענען פארשטיין די משפטים און זיי אויספירן. – דאס הייסט דאס פארוואס משפטים איז אנגענומען ביי אונז אויפן שכל איז וויבאלד די תורה האט אזוי באפוילן.

[להלומדים: ראה בספר רעה אמונה להגר"מ שפירא זצ"ל )שיעור יט, עיקר ח, אות ב( הגר"מ מבאר שם המושג למה נקרא משה ’מחוקק', עי"ש ותמצא נחת.]

שופטי ישראל לעמות שופטי אוה"ע

הרב הוטנר פרעגט א מערקוועדיגע קשיא, חז"ל לערנען ארויס פונעם פסוק ’זה קלי ואנוהו' אז מ'דארף זיך מדמה זיין צו די מידת פון הקב"ה, הוה דומה לו, מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום. אבער נאר בקו החסד, און נישט בקו הדין, פארוואס האבן נישט חז"ל געזאגט מה הוא עושה דין ברשעים אף אתה? ערקלערט ער: כדי לעשות דין דארף דער דיין אין שופט זיין מעל הנידון, העכער ווי דער באשולדוגטען, אבער במציאות איז נישטא א מענטש א בשר ודם וואס קען זיך שפירן (באמת) העכער ווי א צווייטן, ווייל רעהו איז אויך נברא בצלם אלקים כמוהו בדיוק. א אידישע בית דין איז נישט דן מכח סמכותם של הדיינים, נאר מכח סמכותו פון הקב"ה, ’כי המשפט לאלקים הוא' (פרשת דברים) די דיינים זענען נאר שלוחים פון הקב"ה וידו הארוכה. זייער גאנצע כח מפשטם איז נאר במסגרת ההרשאה וואס זיי האבן מקבל געווען. איז נישט שייך זיך מדמה צו זיין צו הקב"ה במידת הדין.

אין תורה שבכתב די ווארט ’צדק' ווערט דערמאנט אזויפיל ווי 120 מאל. א גרויס חלק פון די הייליגע תורה איז געווידמעט אויף צו לערנען און ערקלערן וואס איז ’ריכטיג, וואס איז יושרדי'ג, וואס איז די הלכה'. די מושג פון ’צדק צדק תרדוף' איז במשך די דורות אויסגעטייטשט געווארן אנדערש. ביים איד ווי ביים גוי [א]. ביים איד איז די מושג פון צדק נאר געווען צדק ווען עס איז אויסגעפירט געווארן אייניג, נישט קיין חילוק אין זייער סטאטוס אין סאסייעטי. די תורה הקדושה אין פרשת קדושים לערענט אונז: לא תעשו עול במשפט, לא תשא פני דל – הייב נישט דעם ארימאן, ולא תהדר פני גדול – הייב נישט דעם עושר, נאר בצדק תשפוט עמיתך.

ביהדות איז קיינער נישט law the above נישט ארים נישט רייך, און אפילו נישט דער קעניג. עס איז א מושג וואס איז נישט געהערט געווארן אין די היסטאריע, א ’קעניג' זאל נישט זיין העכער דעם געזעץ?

ווי אזוי האט א אידישע מלוכה אויסגעזעהן אין די גוטע צייטן? עס איז נישט געווען קיין מאנראכיע. עס איז געווען א סיסטעים פון checks and balances ,עס איז געווען צוזאמענגעשטעלט פון אן עקזעקעטיוו ברענטש, דער קעניג, די רעגיליעזע ברנטש דער כהן גדול, און פון א סופרים קאורט די סנהדרין. עס איז נישט געווען קיין געברויך פון א branch legislative ווייל דאס אויסטייטשן די תורה און ווי אזוי צו פסקנ'ן איז שוין אויסגעפירט געווארן ביי די סנהדרין.

די סנהדרין איז געווען א צוזאמשטעל פון 71 גדולים. איינע פון די פארלאנגן צו קענען ווערן א מיטגלידן פון די סנהדרין איז געווען צו האבן ’קינדער' ווי חז"ל זאגן אין מס' סנהדרין (לו) און אזוי פסקנ'ט דער רמב"ם אז ווער האט נישט קיין קינדער איז נישט קיין רחמן, אזוי אויך א זקן מופלג קען נישט זיין ווייל ער האט שוין פארגעסן די מושג פון צער גידול בנים. – אגב, די וואך זונטאג ביי א מסיבה הכרת הטוב פאר די עסקנים פון פרשת רובאשקין, האט הגה"צ רבי שמעון זאב מייזליש שליט"א (רב דביהמ"ד ’ישמח משה' בשכנותינו ’ברך משה' בקרית יואל) אויפגעטרעטן מיט א הפלאדיג'ע דרשה, צווישן אנדערע האט דער רב שליט"א פארגעליינט א אויסצוג וואס דער שופטת שר"י האט געזאגט בשעת'ן געבן די רשעותדיג'ע פסק: אויף דעם וואס די פארטיידיגער פארלאנגט אז מ'זאל נישט געבן קיין תפיסה פאר מר. רובאשקין, צוליב דעם וואס ער פארמאגט א קינד מיט ספעציעלע געברויכן וואס איז זייער נאנט מיטן טאטן, און דאס לייגן די טאטע אין תפיסה קען שאטן פארן קינד. האט די שופטת די מרשעת געזאגט: מר. רובאשקין אנבאלאנגט צו נאנט געקניפטע משפחה און קאמיונעטי, און זיי וועלן שוין פארזיכערן דאס וואוילזיין פונעם קינד... ציטרינדיג אירע קאלטע ווערטער האט זיך דער רב שליט"א צופלאמט: נאר איינער וואס האט נישט קיין קינדער קען אזוי רעדן!!! צו קען מען דען פארטרעטן א טאטע? (מה נהדר היה המראה ווען רבי שלום מרדכי האט זיך פלוצים אויפגעהויבן פון זיין פלאץ אויפן אויבענאן און צוגעלאפן צו זיין חשוב'ן טאטען און זיך ארומגעהאלזט מיט אים, ווען דערביי שרייט ער משה'לע, ווי איז משהל'ע, קיין טרוקן אויג איז נישט געווען ווען שלום מרדכי ובנו משה האבן זיך ארומגענומען, ווען דערביי הערט זיך דאס געשריי פונעם רב, ’נאר איינער וואס האט נישט קיין קינדער קען אזוי רעדן'). אט די לעבעדיגע סצענע האט געמאכט שיינען די ווערטער פון חז"ל במס' סנהדרין און די אותיות פונעם הייליגן רמב"ם ”איינער וואס האט נישט קיין קינדער קען נישט זיין פון די סנהדרין ווייל עס פעהלט רחמנות"..

די זעלבע תורה וואס פארלאנגט זעלבע-רעכטן פאר יעדעם, די זעלבע תורה געט נישט די רעכט פאר מענטשן צו שטימען און וועלן פאר א קאנדידאט פאר ’סנהדרין'. צו קענען זיין פון די סנהדרין דארף מען זיין קלוג, און האבן ידיעות און תורה און אין רפואה און אין וועלטליכע ענינים, מ'מיז זיין א כשר'ע איד אד"ג. די מושג אז מ'געט רעכט פאר יעדן שמויגער צוליב פאליטישע סיבות אד"ג דאס איז נישט די תורהדיג'ע און אפילו שכלדיגע מהלך.

נאך מער, רוב מאל געפונען מיר אז די סנהדרין זענען געווען ארים, זייער שם טוב איז געקומען בלויז צוליב זייער גדלות בתורה חכמה און בינה. א דוגמא איז ’הלל' ער איז געווען בשעתו די ראש הסנהדרין, ווי חז"ל פארציילן איז ער געווען גאר גאר ארים. ובנוסף, אפילו שמאי וואס איז געווען גאר רייך האט מען נאך אלס אנגענומען כהלל, ווייל ביי אונז אידן האט די הלכה אויסקום נישט צוטוהן מיט קיין עשירות, נאר מיט אמיתה של תורה.

משפטי ה' צדקו יחדיו.

איז תפיסה בכלל א תורהדי‘גע מושג? איבער די טענות וואס גוים האבן אויף להבדיל משפטי התורה, ווי ריבית, בית כולו חייב איז זכאי, ועוד, וואס איז די הסבר דערביי? זאת ועוד במאמרי שערי המדע בעז“ה. 

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

א שמייכל אבאמאקעיר אבדול פאטאח על-סיסי אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אזיע אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשטמענט אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערפאל אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אל-על אלאבאמא אלאסקע אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אליבאבא אלכסנדר אקאסטא אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקסאנדער דאונער אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפקויפן און פאראייניגונג אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנגלאדעש באנק אוו אמעריקע באנקראט באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל קלינטאן ביל קעסידי בילדער בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בערל לאזאר בערני סענדערס בראזיל בראנקס בראק לאנג ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען ראסס ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס געזונט געזעץ געזעץ ענפארסעמענט געמבלינג גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרינע פארטיי גרעג עבאט דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניקען רעפובליק דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקומענטן דוב הייקינד דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש סאראס דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשומאן וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשעב הענסערלינג דזשעט-בלו דזשעי סעקולא דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די פיליפינען די פעד די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעט דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דען קאוטס דעניעל נייגרא דענמארק דער בלאט דער יוד דעראל אייסא דראגס דראון דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס מעטטיס דשעימס קאומי דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין מאריא הדס גאלדפארב הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערי ווילסאן העשי טישלער וואו עיר וואולקאן וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקסוואגאן וואפן האנדל וואצעפפ וואקסין וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט ווידעא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זקני ציון פראטאקאלן זשוליאן אסאנדזש זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאמעס שענאן טאנזאניע טאני שאריס טאפאן-זי בריק טארגעט טוויטער טויט שטראף טויס.אר.אס טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים רייען טינא סמיט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעפיק באריכט טשאד טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשעטשניע טשעכיי יאהו יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יוטא יולעט פעקערד יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יעדאניס ראדריגאז יעקב ליצמאן יצחק אולמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישראל בער שטיין ישראל כץ כאמאס כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאנדאן לאס אנדזשעלעס לאקהיד מארטין לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייוו לינדזי גרעהעם ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט מאד-סליידס מאדנע מאונט סיני העלט סיסטעם מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק זאקערבערג מארק מעדאוס מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מוסלעמענער מורסא מיאמי מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל כהן מייקל פלין מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעטיו היימבאך מעטעאס מאראוויצקי מעין מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים משה דוד נידערמאן משה נחום קרויס משה רוטברג נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נוארק נוקלעארע וואפן ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך ניעל גורסאטש ניקאול מאליאטאקיס ניקאלעס מאדורע ניקאראגווא ניקי העילי נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעראנדרא מאודי נעשאנעל גארד סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאמאליע סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סועז קאנאל סופרים קאורט סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיווען מיללער סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סי.איי.עי. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סילוועסטער טורנער סינגאפאור סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען עלעווען סעט ריטש סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו ספארטס ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקול באס סרי לאנקא עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי.בי.סי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עירבאס עירבאס 320 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמערסאן מענאנגאגווא ען.אר.עי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע עסטאניע עסטרייך עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריטרעיע עריק גאנזאלעס עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאמא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארד פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פוטש פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון לוח היום פון לוח הציבור פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער גאלינסקי פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינלאנד פלארידע פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסיכאלאגיע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטרא פאראשענקא פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא צפת קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטרוקציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאקא קאלא קארו קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס פוזשעמאנט קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים יאנג אן קינדליין קיסטאון אויל פייפליין קיעט שילער קירוב רחוקים קלאגע קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיפ ווארדע קעליען קאנוועי קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קריג קרימינאל קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער רעי קריסטין דזשיליבראנד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראבאט ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראן דזשאנסאן ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראש השנה רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד קארדרעי ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום מרדכי רובאשקין שלמה העלבראנץ שמואל בוטח שמחה פעלדער שמחות שעווראן שעלדאן סילווער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו תולדות אברהם יצחק תימן תפילה תשעה באב