מיסטעריע נעמט אַרום נייעם פּלאַן פאַר רוט-17'ס עקזיט-131

סענטראַל–וואַלי. — לויט'ן פּלאַן דאַרף די סטעיט טראַנספּאָרטעישאָן דעפּאַרטמענט (די–אָו–טי) שענקען דעם חודש די קאָנטראַקט איבערצומאַכן רוט– 17 'ס עקזיט– 131 , אָבער די קאָמיוניטי פירער זענען ערשט יעצט געוואויר געוואָרן אַז דער פּלאַן פון די פּראָיעקט האָט זיך געטוישט — און נישט פון די "די–אָו–טי".

"אויב זיי האָבן אַ בעסער געדאַנק, האָבן זיי געזאָלט רופן אַ מיטינג, און אונז דערציילן וועגן דעם", האט זיך באַקלאָגט דער ווילעדזש–אָוו–הערימען מעיאָר סטיוו וועלע, אָנווייזונדיג אַז די קאָמיוניטי איז געווען פאַרמישט אין די פּלאַן–פּראָצעס פאַר מער ווי צען יאָר. "מיר זענען די איינציגסטע וואָס וועלן מוזן לעבן דערמיט, די בוי–אַרבעט קאָשמאַר, און דערנאָך די רעזולטאַט. עס איז זייער ווייטאָגליך אַז זיי זענען נישט געווען מער אָפען".

די אינטערטשעינדזש וואו ראָודס 17 , 6 און 32 קומען זיך צונויף מיט די ניו יאָרק סטעיט טרואוועי, נעמט אַריין "וואודבורי קאַמען" און 2 אנדערע שאַפּינג–סענטערס, דריי סקולס, 2 פּאַרקענד–רייד'ס און איין גאַז–סטאַנציע. "וואודבורי קאַמען" אַליינס ציט 12 מיליאָן באַזכער אַ יאָר.דאָס איבערמאַכן די עקזיט וועט פאַרבעסערן דעם שטראָם פונעם טרעפיק צווישן די פאַרפּלאָנטערטע רוטס 17 , 32 און 6 און די ניו יאָרק סטעיט טרואוועי דורך בעסערע רעמפּס און צוזאַמענשמעלצונגען. עס נעמט אַריין, אַ פאַרבינדונג פון די סאוט–באונד לעינס אויפ'ן רוט– 32 קעגנאיבער "וואודבורי קאַמען" צו עלימינירן דאָס איינדרייען זיך אויף לינקס אַריבער דעם טרעפיק כדי אָנצוקומען צו די טרואוועי — אַ זאַך וואָס וועט בענעפיטירן די לאָקאַלֹע איינוואוינער, רייזענדע און איינקויפער. אַרום 90 פּראָצענט פון די איינקויפער אין "וואודבורי קאַמען" — וועלכע איז איינס פון די סטעיט'ס גרעסטע סעילס–טעקס שאַפערס — און טוריסטישע ערשטער, נוצן די טרואוועי.

וועלע זאָגט, אַז מיט צוויי וואָכן צוריק איז ער געוואויר געוואָרן איבער די ענדערונג צו "אַן איבערגעדרייטע דיימאָנד" פּלאַן פון אַ פאָרשטייער פון "יאָנקערס קאָנטראַקטינג קאָ." וועלכער איז געווען אונטערזוכן אויפ'ן אָרט דעם ווילעדזש'ס וואַסער פּייפּס.

ווי עס קוקט אויס איז אַ געמייינזאַמע אונטערנעמונג צווישן "יאָנקערס קאָנטראַקטינג" און די אינזשענירונג בוי–פירמע "עיטש–ען–טי–בי", די געווינער פונעם "ביד" אויף די געשאַצטע 115 מיליאָן דאָלער פּלאַן-בויען קאָנטראַקט.

ווילעדזש–אָוו–וואודבורי מעיאָר מייק קוויענען זאָגט, אַז ער האָט געהערט איבער די ענדערונג פאָריגע וואָך פון די נייע אייגענטימער פון די געוועזענע קאַבעלאַ'ס באָדן וואָס ליגט צופיסנס פון עקזיט–131.

"ער האָט געהאַט אַ צייכענונג — איך ווייס נישט פון וואו ער האָט עס באַקומען — וואָס ער האָט גערופן אַ געוויסע סאָרט דיימאָנד און מיר דערציילט ער איז גאַנץ זיכער עס איז געווען דעם קאָנטראַקטאָר'ס פּלאַן", האָט קוויענען געזאגט

דער טאַון–אָוו–וואודבורי סופּערווייזער דעיוויד סוטץ האָט געזאָגט, אַז ער איז געוואויר געוואָרן דערוועגן נאָר ווייל קוויענען האָט געהאַט די העפליכקייט אים צו רופן. "מיין געפיל זאָגט מיר אַז זיי זענען יעצט אין אַן איילעניש צוליב לעגאָלענד און די קאַסינאָ. זיכער, אויב זיי וואָלטן זיך געהאַלטן צו זייער אָריגינעלן פּלאַן, וואָלט עס שוין געווען פאַרטיג ביז איצט", האָט ער געזאגט.

די "די–אָו–טי" האָט אָרגינעל געפּלאַנט אָנצוהייבן די בוי–אַרבעט פון דער ערשטער פאַזע אין 13 ', און די צווייטע אין 17 ', אָבער גאָווערנאָר קואָמאָ האָט פאַרקירעוועט דאָס געלט אין די לעצטע מינוט צו ראָוד און בריק פאַרריכטונגען ערגעץ–אַנדערש אין די סטעיט, און באַשטימט די ערשטע פאַזע אויף 17 '. די פּלוצלונדיגע באַשלוס האָט אָנגעצינדן אַ פייער–שטורעם פון לאָקאַלע פּראָטעסטן. אַמווייניגסטענס יעצט וועט די פּראָיעקט געטאָן ווערן אין איין פאַזע במשך צוויי יאָר.

במשך דעם פאַרגאַנגענעם חודש האָט די "די–אָו–טי" צוריקגעוויזן דירעקט צו קאָמענטירן אויף די אידענטיטעט פון די פירמעס וועלכע האָבן קאָנקוקרירט אויפ'ן קאָנטראַקט, די כאַראַקטער און די פּרייז פון זייערע פאָרשלאַגן און די פּלענער מיטצוטיילן די קאָמיוניטי דערוועגן. די פאַרגאַנגענע וואָך האָט די "די–אָו–טי" ווידעראַמאָל צוריקגעוויזן און ווידערהאָלט איר פריערדיגע דערקלערונג אין אַן אי–מעיל, אַז "די קאָנטראַקט איז נאָך אינמיטן איר פּראָצעס און מיר קוקן פאָראויס עס זאָל פאַרענדיגט ווערן".

אין קאָנטראַסט, האָט די סטעיט געהאַלטן פאַרמישט די פּאָבליק אין יעדע שריט פון דעם פּראָצעס ביים אויסקלויבן די קאָנטראַקטאָר און די פּלאַנירער פון די נייע "טאַפּאַן–זי בריק".

אין רעאַקציע צו אַ פראַגע איבער די ענדערונג, האָט קואָמאָ ערקלערט זייענדיג דאָנערשטאָג אין אַ סאָליווען–קאַונטי, אַז ער האָט נישט קיין דעטאַלן איבער דעם פּראָיעקט און האט געזאגט אַז זיין שטאַב וועט מוזן אונטערזוכן ביי די "די–אָו–טי" דערוועגן.

*

די אָנגעלייגטקייט אויפ'ן רוט– 17 איז נישט קיין פרישע אישו, און אָרענדזש קאַונטי איז שוין עטליכע יאָר פאַרנומען מיט טרעפן עטליכע וועגן דאָס צו פאַרבעסערן. דער פּראָבלעם איז געווען אַז די סטעיט האָט נישט געהאַט דאָס געלט איינצושטעלן אַ דריטן-לעין אויפ'ן שאָסיי, און דאָס אָפּגעשיבט ביז 2017.

מיט אַרום 6-5 יאָר צוריק האָט די סטעיט טראַנספּאָרטעישאָן דעפּאַרטמענט דורכגעפירט איר 1 מיליאָן דאָלערדיגע "רוט– 17 קאָרידאָר שטודיע" — וואָס האָט אַריינגענומען דער 47 –מייל קאָרידאָר צווישן הערימען ביז מאָנטיסעלאָ —וועלכע האָט רעקאָמענדירט אויסצוברייטערן אַ טייל פונעם הייוועי צו זעקס לעינס צו אַקאָמאָדירן די באַפעלקערונג וואוקס און אַנטוויקלונג ביז 45 '. די טרעפיק וואָס האָט שוין איבערגעשטיגן דעם הויכפּונקט אין דרום—מזרח אָרענדזש קאַונטי, איז דערוואַרט פון 30 פּראָצענט ביז 50 פּראָצענט ביז'ן יאָר 45 ', הויפּטזעכליך נעבן גוישען, טשעסטער און מאנראו וואו עס איז שוין יעצט דאָ אַ גרויסע פאַרקער.

די שטודיע האָט געלויטעט אַז מען זאָל אויסברייטערן דעם שאָסיי צו 6 ליניעס דורכאויס 22 מייל אין אָרענדזש קאַונטי, צווישן די ניו יאָרק סטעיט טרואוועי עקסיט 131 אין הערימען און רוט– 17 עקסיט 120 אין מידעלטאַון. דאָס איז אַרויסגעקומען אַלס דער בעסטער פון דריי אַנדערע פּאָטענציעלע פּלענער צו לעזן די טרעפיק אָנגעלייגקייט, און די אויסברייטערונג דאַרף קאָסטן 291 מיליאָן דאָלער.

אָבער ווי געזאָגט, איז דאָס איבערמאַכן דעם עקזיט– 131 — וואו רוט– 17 קומט זיך צונויף מיט רוט– 32 , רוט– 6 און די טרואוועי — אָפּגעשטופּט געוואָרן ביז 17 ', אַלס טייל פון די טראַנספּאָרטעישאָן דעפּאַרטמענט'ס באַמיאונגען צו פּרעזערווירן און באַפעסטיגן די עקזיסטירענדע ראָודס און בריקן, כאָטש עס האָט זיך שוין געדאַרפט אָנהויבן מיט באַלד 5 יאָר צוריק.

אָרענדזש–קאַונטי פּלענינג קאָמישאָנער דעיוויד טשוירטש האָט געזאָגט די וואָך, אַז דער "די–אָו–טי" רידזשינאָנעל קאָנסטראָקשן אינזשעניר האָט פאָריגע וואָך אויפמערקזאַם געמאַכט זיין אָפיס אַז דער פּלאַן איז געענדערט געוואָרן, און אַז דעטאַלן וועלן פאַרעפנטליכט ווערן ווי נאָר דער גאָווערנאָר וועט אָפּהאלטן אַ פּרעסע–קאָנפערענץ נאָך טענקסגיווינג–דעי.

טשוירטש — וועמענס אַמט איז געווען פאַרמישט אין די פּראָיעקט זינט די 90 'ער יאָרן — האט געזאָגט, אַז "די–אָו–טי" פאָרשטייער זענען איינגעלאדענט געוואָרן צו מיטטיילן די אָרענדזש–קאַונטי טראַנספּאָרטעישאָן קאַונסיל איבער דעם נייעם פּלאַן ביי איר מיטינג דינסטאג. דער קאַונסיל האָט דעם אויפזיכט איבער'ן באַנוץ פון פעדעראלע טראַנספּאָרטעישאָן און טראַנזיט געלטער אין די קאַונטי. "מיר ווייסן נישט אויב זיי וועלן קומען", האָט טשוירטש געזאָגט.

בילד: מיסטעריע נעמט אַרום נייעם פּלאַן פאַר רוט-17'ס עקזיט-131

אלע לעבעלס

~ א שמייכל אבאמאקעיר אבדול פאטאח על-סיסי אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אזיע אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילינאי אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשטמענט אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערפאל אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אל-על אלאבאמא אלאסקע אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלכסנדר אקאסטא אלעקס אזאר אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפקויפן און פאראייניגונג אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארי ווייזער אריזאנע ארכעאלאגייע ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנגלאדעש באנק אוו אמעריקע באנקראט באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בי-ענד-עידזש בי.עם.דאבעליו ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל קעסידי בילדער בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בערל לאזאר בערני סענדערס בראזיל בראנקס בראק לאנג ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען ראסס ברית מילה ברסלב ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס געזונט געזעץ געזעץ ענפארסעמענט געמבלינג גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרעג עבאט דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניקען רעפובליק דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקומענטן דוב הייקינד דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן טעילאר דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש סאראס דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשעב הענסערלינג דזשעט-בלו דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די פיליפינען די פעד די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעט דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דירות דניאל העקסטער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד דיוק דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דען קאוטס דענמארק דער בלאט דער יוד דראגס דראון דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס מעטטיס דשעימס קאומי דשעיסאן גרינבלאט האוואאי האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין מאריא הדס גאלדפארב הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערי ווילסאן העשי טישלער וואו עיר וואולקאן וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקסוואגאן וואפן האנדל וואצעפפ וואקסין וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט ווידעא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זקני ציון פראטאקאלן זשוליאן אסאנדזש זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר ט טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאיאטע טאליבאן טאם טיליס טאם מארינאו טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאמעס שענאן טאנזאניע טאני שאריס טאפאן-זי בריק טארגעט טוויטער טויט שטראף טויס.אר.אס טוניזיע טוריזם טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים רייען טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעפיק באריכט טשאד טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשעטשניע טשעכיי יאהו יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יוטא יולעט פעקערד יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יעקב ליצמאן יצחק אולמאן ירדן ירושלים ישראל בער שטיין ישראל כץ כאמאס כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאנדאן לאס אנדזשעלעס לאקהיד מארטין לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לוטער סטרענדזש לוי מאיער לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייוו לינדזי גרעהעם ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט מאד-סליידס מאדנע מאונט סיני העלט סיסטעם מאיר לאבין מאלאזיע מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מוסלעמענער מורסא מיאמי מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל כהן מייקל פלין מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מעדיקעיד מעדעצין מעטיו היימבאך מעטעאס מאראוויצקי מעין מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריק מעשיות מקומות הקדושים משה דוד נידערמאן משה רוטברג נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נוארק נוקלעארע וואפן ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך ניעל גורסאטש ניקאול מאליאטאקיס ניקאלעס מאדורע ניקאראגווא ניקי העילי נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעשאנעל גארד סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאטמאר סאל אלבאניז סאלוואדאר נאסראלא סאמאליע סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סועז קאנאל סופרים קאורט סטארבאקס סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיווען מיללער סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סי.איי.עי. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סילוועסטער טורנער סינגאפאור סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעט ריטש סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגעי גארקאוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו ספארטס ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספערן ספרינט סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקול באס סרי לאנקא עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד פילליפ עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי.בי.סי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עירבאס עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עממאנועל מאקראן עמעזאן עמערסאן מענאנגאגווא ען.אר.עי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע עסטאניע עסטרייך עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריק גאנזאלעס עריק טראמפ עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאמא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארד פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פוטש פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון לוח היום פון לוח הציבור פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער גאלינסקי פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינלאנד פלארידע פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסיכאלאגיע פעדעריקא ווילסאן פּעטי מאורי פעטרא פאראשענקא פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא צפת קאוועיט קאורי בוקער קאורי לאוואנדאוסקי קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטרוקציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטקא קאקא קאלא קארו קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס פוזשעמאנט קארס קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווינס קולטור קום יאנג-און קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים יאנג אן קינדליין קיסטאון אויל פייפליין קיעט שילער קירוב רחוקים קלאגע קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיפ ווארדע קעליען קאנוועי קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קריג קרימינאל קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער רעי קריסטין דזשיליבראנד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראבאט ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראן דזשאנסאן ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראש השנה רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד קארדרעי ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריק סקאט ריק פערי ריקאל ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטייער שי דזשינפינג שינזא אבעי שיפפינג שיקאגא שלום מרדכי רובאשקין שלמה העלבראנץ שמואל בוטח שמחה פעלדער שמחות שעלדאן סילווער שעלי קעפיטא שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו תולדות אברהם יצחק תימן תפילה תשעה באב