אַודיטאָרס זאָגן: מאָנראָו שטייער–צאָלער וועלן צאָלן אַרום 150 דאָלער מער אין פּראָפּערטי–טעקסעס אויב "טאַון אָוו פּאַלם–טרי" וועט פאָרמירט

זעה 4-שעה ווידיא ביי די ענדע פון די ארטיקל

מאָנראָו. — אַרום 100 מענטשן האָבן אָנגעפילט די זיצן ביי די ערשטע פון צוויי "פּאָבליק אינפאָרמאַציע סעסיעס" וואס איז פאָרגעקומען מיטוואָך נאַכט חוה"מ, צו שטודירן, פרעגן און צו קאָמענטירן איבער'ן צוקונפט פון זייער טאַון.

די "פּאָבליק אינפאָרמאַציע סעסיעס" ווערן אָפּגעהאַלטן דורכ'ן טאַון–אָוו– מאָנראָו צו צושטעלן דעטאַלן אויף די פּאָליטישע, פינאַנציעלע און עקאָנאָמישע ווירקונג אויב ;די וויילער וועלן באַשטעטיגן אַ רעפערענדום אויף נאָוועמבער– 7 צו שאַפן דעם "טאַון אָוו פּאַלם–טרי". די צווייטע סעסיע וועט אָפּגעהאַלטן ווערן דעם היינטיגן מיטוואָך.

די אַקאַונטינג פירמע "אַר–בי–טי" פון גוישען — וועלכע איז געדונגען געוואָרן דורך די מאָנראָו טאַון–באָורד אָפּצושאַצן די פינאַנציעלע אַפעקטן פון אַרויסציען די אייננאַמעס און קאָסטן פון די נייע מוניציפּאַליטעט פון די טאַון ביכער — האט געזאָגט אַז מאָנראָו וועט פאַרלירן 2,034,234 דאָלער אין אייננאַמעס, באַזירט אויף שאַצונגען ביים באַנוצן די 16 ' חשבונות. דאָס וועט אַרייננעמען 917,673 דאָלער אין פּראָפּערטי–טעקסעס און 165,000 דאָלער אין מאָרטגעדזש–טעקסעס.

דער אַקאַונטענט ביל קאָטשרען האט אנגעוויזן אז אַזאַ פאַרלוסט וועט אָפּווישן די טאַון'ס 4.7 מיליאָן דאָלער אין רעזערוון ביז דריי יאר — אויב דער טאַון טוט גאָרנישט צו אויסגלייכן די קאָסטן, ווי רעדוצירן אויסגאַבן אָדער העכערן טעקסעס. קאָטשרען האָט אויך פאָרגעשטעלט אַ פאַל פון וואָס אַזאַ אַ שטייער העכערונג קען אויסזען צו איבערדרייען די פאָראויסגעזעענע פאַרלוסטן.

זיין באַריכט האט אָנגעוויזן, אַז דער אייגענטימער פון אַ הויז מיט אַ געשאַצטע ווערד פון 280 טויזענט דאָלער אינעם טאַון–אָוו–מאָנראָו (אינדרויסן פון אירע ווילעדזשעס) וועט זען אַ 2.77 פּראָצענט העכערונג אין די יערליכע שטייער ביל אָדער 151.10 דאָלער. דער אייגענטימער פון אַן ענליך געשאַצטע הויז אין ווילעדזש–אָוו–מאָנראָו אָדער אין ווילעדזש–אָוו–הערימען וועט זען אַ 2.67 פּראָצענט העכערונג אין די יערליכע שטייער ביל, אָדער 145.66 דאָלער.

דזשאַן אַלעגראָו, אַ "יונייטעד מאָנראָו" פירערשאַפט מיטגליד, האָט שפּעטער אָנגעוויזן אַז די שטייער העכערונגען קוקט אויס צו זיין אַ פאַרשטענדליכע פּרייז צו באַצאָלן פאַר מאָנראָו אין אויסטויש צו האָבן אַ פּאָליטישע פרייהייט פון די קרית יואל בלאַק–וואָוט.

זיצנדיג ביים טיש מיט'ן מאָדערעיטאָר און מאָנראָו קאַונסילמאַן מייק מעגגין, הערימען מעיאָר סטיוו וועלע, מאָנראָו מעיאָר דזשים פּורסעל און מאָנראָו דעפּיוטי מעיאָר פרוי קאָנקלין, האָבן די "יונייטעד מאָנראָו" מיטגלידער מייק איגען און פרוי קאָנווערס געזאגט, אַז די צייט איז געווען רייף צו פאַרהאַנדלען און זיך אַרויסצוזען פון די קרית יואל בלאַק–וואָוט. איגען האָט צוגעגעבן, אַז יעדער האָט געקענט "אַריינשפּרינגען" צו פאַרהאַנדלען. אָבער בלויז "יונייטעד מאָנראָו" האָט עס געטאָן, ווען זיי האָבן דאָס אָנגעהויבן אין מערץ.

ער האָט געזאָגט, אַז "דער שלום אָפּמאַך" איז צווישן פּריוואַטע פּאַרטיייען, אָבער עס האט אינסענטיוון און בענעפיטן פאַר ביידע זייטן. עס וועט ענדיגן אַלע לעגאַלע קלאַגעס צווישן קרית יואל ווילעדזש, "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" און די קאָאַליציע פון ארומיגע טאַוֹנס און ווילעדזשעס איבער די 164 –עיקער אַפּעלאַט און די אָריגינעלע 507 –עיקערס פּעטיציע. "יעדער איז שוין קראַנק פון קעמפן", האָט איגען געזאגט.

די אָפּמאַך עלימינירט די קרית יואל בלאַק–וואָוט, וואָס אַפעקטירט נישט בלויז די וואָס ווערן ערוועלט צו טאַון אָפיסעס, נאָר אויך די וועמען די ערוועלטע באַאַמטע נאָמינירן צו די פּלענינג, זאָונינג, קאָנסערוועישאַן און אנדערע באָורדס און קאָמיסיעס וואָס טוען די טאַון'ס אַרבעט.

ער האָט אויך געזאָגט אַז קרית יואל ווילעדזש באַאַמטע האָבן זיך פאַרפליכטעט אַז זיי וועלן נישט זוכן נאָך לאַנד אָדער ערמוטיגן פּעטיציעס צו שאַפן ווילעדזשעס אין מאָנראָו און בלומינגראָוו ביז 10 יאָר. די אָפּמאַך איז, אין פאַקט, באַשטעטיגט געוואָרן דורך די אָרענדזש קאַונטי לעגיסלאַטור, וועלכע האָט געשטימט 18 קעגן 3 אין סעפּטעמבער צו געבן די וויילער אין די גאַנצע טאַון–אָוו–מאָנראָו די געלעגנהייט צו זאָגן יאָ אָדער ניין צו אַ צעשיידונג.

איגען האט געזאגט אַז אויב די רעפערענדום וועט באַשטעטיגט ווערן, וועלן די לאָיערס פאַר די קרית יואל ווילעדזש און "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" גיין גלייך צום געריכט, און זוכן אַ סטעיט סופּרים קאָורט ריכטער'ס אונטערשריפט אויף אַ "סטיפּולעישאן" איבער'ן אָפּמאַך וואָס די צוויי זייטן האָבן איינגעשטימט.

ער האָט אויך געזאָגט, אַז ער ערוואַרטעט קרית יואל ווילעדזש זאָל נוצן אירע פריינט אין אָלבאַני צו פאַרשנעלערן דעם פּראָצעדור ווען די "טאַון אָוו פּאַלם–טרי" זאָל אָפיציעל אַריינגיין אין קראַפט. לויט ווי עס האַלט יעצט, וועט די נייע טאַון אָפּהאַלטן וואַלן פאַר די נייע פּאָזיציעס ערשט אין נאָוועמבער 19 ' און איבערנעמען דעם אָפיס אויף יאַנואַר– 1 20 '.

אַסעמבלימאַן דזשעימס סקאָופיס פון וואודבורי האָט שוין אויך געמאָלדן זיינע באַמיאונגען צו פאַרשנעלערן דעם פּראָגראַם.

ביי די "פּאָבליק אינפאָרמאַציע סעסיע" פון פאָריגן מיטוואָך איז אויך געווען אַ באשטימטע אָרט פאַר באַאַמטע פון קרית יואל ווילעדזש און פון די מאָנראָו-וואודבורי סקול–דיסטריקט. אָבער ווילעדזש באַאַמטע האָבן נישט טיילגענומען צוליב חול ה מועד, און מאָנראָו-וואודבורי סקול–דיסטריקט באַאַמטע האָבן געהאַט אַן אייגענע מיטינג אין סענטראַל–וואַלי.

די סקול–דיסטריקט האט רעאַגירט שריפטליך צו פראַגעס וואָס זענען אַריינגעשיקט געוואָרן פון פאָראויס דורך איינוואוינער און מעקגין האָט פאָרגעלייענט לייענען די רעאַקציעס ווען די פראַגעס זענען אויפגעברענגט געוואָרן.

בילד: טאַון אָוו פּאַלם–טרי

דער אויסגלייך צו פאָרמירן די נייע "טאַון אָוו פּאַלם–טרי"

פאָלגענד איז דער אָפּמאַך צווישן קרית יואל ווילעדש, און די "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי", לויט ווי עס איז נאָרוואס פאַרעפנטליכט געוואָרן ציל: פּאָליטישע צעשיידונג פון קרית יואל און די איבריגע פונעם טאַון–אָוו– מאָנראָו, צו ערלויבן יעדן צו באַזונדער פארשטעלן איר צוקונפט און ענדיגן די דיספונקציאָנירטע קאַמף פאַר קאָנטראָל פון די טאַון רעגירונג און אירע כוחות איבער אַנעקסעישאָן, זאָונינג, נאָמינאַציעס, דינגען אָנגעשטעלטע, פּערמיטן און מוניציפּ אַלע מיטלען.

שליסל פּונקטן:

 1. סקול–דיסטריקס באַשיצט. די אָפּמאַך איז גילטיג אויף אויסגלייכן די מאָנראָו-וואודבורי און קרית יואל סקול–דיסטריקט גרעניצן, אַזוי אַז די ק"י דיסטריקט איז אייניג מיט די נייע טאַון.
 2. קעגנזייטיגע שטיצע פאַר פּאַלם–טרי. "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" און קרית יואל וועלן שטיצן די פאָרמירונג פון די נייע טאַון וואס וועט זיין צונויפגעשטעלט פון די יעצטיגע "ווילעדזש אָוו קרית יואל" (אַריינגערעכנט די 164 עיַקער אַנעקסעישאָן) אין צגואָב פון 56 עיַקערס.
 3. אויב פּאַלם–טרי איז באַשטעטיגט סיי דורך די קאַונטי לעגיסלאַטור און סיי דורך די וויילער פון מאָנראָו דורך א טאַון רעפערענדום, ווערן די קלאגעס אויסגעגליכן:
  1. "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" און קרית יואל וועלן פאַרלאַנגען אַז די אָרענדזש קאַונֹטי סופּרים קאָורט זאָל פאַראָרדענען אַ "סטיפּולעישאָן אָוו סעטלעמענט" פון זייערע קלאַגעס וואס זאָל אַרייננעמען די פאָלגענדע טערמינען:
   1. קרית יואל וועט אָפּשטעלן איר אַפּעלאַט איבער די 507 –עיקער אַנעקסעישאָן צוריקווייזן.
   2. "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" וועט אָפּשטעלן איר אַפּעלאַט פון די 164 –עיקער אַנעקסעישאָן באַשטעטיגונגען און איר באַקעמפונג פון די אַנאַליז סיקר"ע פּראָצעדור און מסקנות.
   3. קרית יואל / פּאַלם–טרי וועט נישט מוטיגן, באַשיצן, אָדער טאָן סיי–וואָס צו ערמעגליכן סיי–וועלכע אַנעקסעישאָנס פון מאָנראָו אָדער בלומינגראָוו פאַר 10 יאָר פונעם אָנהוּיב פּאַלם–טרי און פאַר די צייט צווישן די באַשטעטיגונג און איר אָנהייב.
   4. קרית יואל / פּאַלם–טרי וועט נישט מוטיגן, באַשיצן, אָדער צוהעלפן די פאָרמירונגען פון נייע ווילעדזשעס אין מאָנראָו פאַר 10 יאָר פונעם אָנהוּיב פּאַלם–טרי און פאַר די צייט צווישן די באַשטעטיגונג און איר אָנהייב.
   5. קרית יואל און די טאַון אָוו פּאַלם–טרי וועט בלייבן אין די זעלבע גרעניצן אַמווייניגסטענס ביז 10 יאָר פון איר אָנהייב.
  2. קרית יואל וועט נעמען אַלע שריט וואָס איז נויטיג צו פאַרזיכערן אַז זי און פּאַלם–טרי קומען נאָך מיט דעם גייסט און "לעטער אָוו אַגריעמענט", אַריינגערעכנט רעזאָלוציעס סיי דורכ'ן ווילעדזש און סיי דורכ'ן טאַון אָוו פּאַלם–טרי.

נאָך פּונקטן:


 1. "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" שטימט איין נישט צו באַקעמפן אָרענדזש קאַונטי'ס סיקר"ע געפינסן פאַר פּאַלם–טרי.
 2. "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" וועט פאַרזיכערן דאָ צוריקציען אַ פּעטיציע צו אַנעקסירן לאַנד פון מאָנראָו אין בלומינגראָוו און פאַר 10 יאָר וועט זי נישט שטיצן אַזאַ סאָרט פּעטיציע, סיידן אַלע באָדן אייגענטימער שרייבן זיך אונטער דערויף.
 3. "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" וועט זיך נישט קעגנשטעלן יושר'דיגע, לאָגישע און לעגאַלע רעזידענץ זאָונינג און פּלענינג באַשלוסן אין די טאַון פון פּאַלם–טרי ביז 10 יאָר.
 4. קרית יואל / פּאַלם–טרי וועט זיך נישט קעגנשטעלן יושר'דיגע, לאָגישע און לעגאַלע רעזידענץ זאָונינג און פּלענינג באַשלוסן אין מאָנראָו ביז 10 יאָר.
 5. "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" שטיצט יושר'דיגע און לאָגישע זאָונינג, פּאסיגע קוואַליטי–אָוו–לייף סערוויסעס, פאַראַנטוואָרטליכע פּלענינג, באַשיצונג פון נאַטירליכע מיטלען, און דויערהאַפטע דעוועלאָפּמענט אין מאָנראָו פאַר'ן בענעפיט פון אַלע אירע איינוואוינער, אַריינגערעכנט די וואָס וואוינען אין די טעריטאָריע וואָס איז געווען אַריינגערעכנט אין די 507 –עיקער אַנעקסעישאָן פּעטיציע און איז נישט אַריינגערעכנט אין פּאַלם–טרי.
 6. "יונייטעד מאָנראָו" / "פּרעזערוו האָדסאָן וואַלי" וועט נישט באַקעמפן קרית יואל'ס אָנגייענדע באַנוץ פון ווילעדזש-אייגענטום לאַנד אין מאָנראָו וואָס ווערט יעצט גענוצט פאַר פּאַרקלאַנד און קוואַל–וואַסער, ווילאַנג עס ווערט גענוצט געזעצליך און אין דער זעלבער וועג פאַר די זעלבע צוועקן.
 7. קרית יואל / פּאַלם–טרי וועט פאָרזעצן צו צושטעלן יושר'דיגע און גלייכע צוטריט צו מוניציפּאַלע וואַסער צו באָדענס אין דערבנדיגע געעגנטער אין מאָנראָו.
 8. קרית יואל וועט אָננעמען אַלע מעגליכע שריט אין איר אויטאָריטעט צו פאַרשנעלערן דעם אָנהייב פון פּאַלם טרי נאָכ'ן עס דורכפירן.


ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

א שמייכל אבאמאקעיר אבדול פאטאח על-סיסי אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אזיע אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילינאי אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשטמענט אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערפאל אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אל-על אלאבאמא אלאסקע אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלכסנדר אקאסטא אלעקס אזאר אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפקויפן און פאראייניגונג אפרים שעהר אפריקע אקלעהאמע אר.טי. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארי ווייזער אריזאנע ארכעאלאגייע ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנגלאדעש באנק אוו אמעריקע באנקראט באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בי-ענד-עידזש בי.עם.דאבעליו ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל קעסידי בילדער בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בערל לאזאר בערני סענדערס בראזיל בראנקס בראק לאנג ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען ראסס ברית מילה ברסלב ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גזירת גיוס געזונט געזעץ געזעץ ענפארסעמענט געמבלינג גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרעג עבאט דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניקען רעפובליק דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקומענטן דוב הייקינד דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן טעילאר דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש סאראס דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשעב הענסערלינג דזשעט-בלו דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די פיליפינען די פעד די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעט דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דירות דניאל העקסטער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד דיוק דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דען קאוטס דענמארק דער בלאט דער יוד דראגס דראון דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס מעטטיס דשעימס קאומי דשעיסאן גרינבלאט האוואאי האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האניוועל האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין מאריא הדס גאלדפארב הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערי ווילסאן העשי טישלער וואו עיר וואולקאן וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקסוואגאן וואפן האנדל וואצעפפ וואקסין וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט ווידעא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זקני ציון פראטאקאלן זשוליאן אסאנדזש זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חילול השם חינוך חסד חסידות חתם סופר ט טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאיאטע טאליבאן טאם טיליס טאם מארינאו טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאמעס שענאן טאנזאניע טאני שאריס טאפאן-זי בריק טארגעט טוויטער טויט שטראף טויס.אר.אס טוניזיע טוריזם טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים רייען טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעפיק באריכט טשאד טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשעטשניע טשעכיי יאהו יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יוטא יולעט פעקערד יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יעקב ליצמאן יצחק אולמאן ירדן ירושלים ישראל בער שטיין ישראל כץ כאמאס כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאנדאן לאס אנדזשעלעס לאקהיד מארטין לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לוטער סטרענדזש לוי מאיער לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייוו לינדזי גרעהעם ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט מאד-סליידס מאדנע מאונט סיני העלט סיסטעם מאיר לאבין מאלאזיע מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מוסלעמענער מורסא מיאמי מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל כהן מייקל פלין מייקראסאפט מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מעדיקעיד מעדעצין מעטיו היימבאך מעין מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריק מעשיות מקומות הקדושים משה דוד נידערמאן משה רוטברג נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נוארק נוקלעארע וואפן ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך ניעל גורסאטש ניקאול מאליאטאקיס ניקאלעס מאדורע ניקאראגווא ניקי העילי נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעשאנעל גארד סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאטמאר סאל אלבאניז סאלוואדאר נאסראלא סאמאליע סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סועז קאנאל סופרים קאורט סטארבאקס סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיווען מיללער סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סי.איי.עי. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סילוועסטער טורנער סינגאפאור סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעט ריטש סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגעי גארקאוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו ספארטס ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספערן ספרינט סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקול באס סרי לאנקא עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד פילליפ עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי.בי.סי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עירבאס עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמיראטן עממאנועל מאקראן עמעזאן עמערסאן מענאנגאגווא ען.אר.עי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע עסטאניע עסטרייך עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריק גאנזאלעס עריק טראמפ עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאמא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארד פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פוטש פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון לוח היום פון לוח הציבור פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער גאלינסקי פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינלאנד פלארידע פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסיכאלאגיע פעדעריקא ווילסאן פּעטי מאורי פעטרא פאראשענקא פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא צדקה צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא צפת קאוועיט קאורי בוקער קאורי לאוואנדאוסקי קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטרוקציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטקא קאקא קאלא קארו קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס פוזשעמאנט קארס קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווינס קולטור קום יאנג-און קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים יאנג אן קינדליין קיסטאון אויל פייפליין קיעט שילער קירוב רחוקים קלאגע קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיפ ווארדע קעליען קאנוועי קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קריג קרימינאל קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער רעי קריסטין דזשיליבראנד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראבאט ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראן דזשאנסאן ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראש השנה רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד קארדרעי ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריק סקאט ריק פערי ריקאל ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטייער שי דזשינפינג שינזא אבעי שיפפינג שיקאגא שלום מרדכי רובאשקין שלמה העלבראנץ שמואל בוטח שמחה פעלדער שמחות שעלדאן סילווער שעלי קעפיטא שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו תולדות אברהם יצחק תימן תפילה תשעה באב