פעדעראַלע געזונטהייט באַאַמטע אָפּטימיסטיש אַז נייע פלו–וואַקסין 'פּעטש' וועט הייבן צאָל וואַקסינירטע

וואַשינגטאָן. — פעדעראַלע געזונטהייט באַאַמטע האָפן אַז די נייע פלו–וואַקסין 'פּעטש' וואָס פאַרלאַנגט נישט קיין שטאָך, וועט באַדייטענד העכערן די צאָל מענטשן וועלכע ווערן אימוניזירט יערליך קעגן די פלו.

ווי שוין באַריכטעט, האָבן פאָרשער פון די "דזשאָרדזשיע אינסטיטוט" צום ערשטן מאָל דורכגעפירט אַן עקספּערימענט איבער אַ פלו–וואַקסין 'פּעטש', און עס האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין פּונקט אַזוי זיכער און אַפעקטיוו ווי די טראַדיציאָנאַלע נידל–וואַקסין.

לויט די 'וועלט געזונטהייט אָרגאַניזאַציע', פאַראורזאַכט די "פלו" יעדעס יאָר ביז אַ האַלב מיליאָן טויט–פאַלן איבער די וועלט.

אין אַמעריקע, איז די יערליכע טויט ראַטע זינט יאָר 10 ' געלאָפן צווישן 12 טויזנט און 56 טויזנט. אָבער דער פּראָצענט פון אַמעריקאַנער ערוואַקסענע וועלכע נעמען די פלו–וואַקסין לויפט אַרום 40 פּראָצענט.

דער פאַקט אַז עס פעלט אויס אַריינצושטעכן אַ נידל אינעם אָרעם האָט מעגליך עפּעס צו טאָן מיט די נידריגע וואַקסינאַציע ראַטע. אַ טייל מענטשן באַשולדיגן אויך די צייט און אויסגאַבן וואָס פאַרלאַנגט זיך פאַר די פלו–וואַקסין.

אָבער אַ גרופּע וויסנשאַפטלער זענען אויפגעקומען מיט אַן אָלטערנאַטיוון מעטאָד פון אַ 'פּעטש' וואָס פאַרמאָגט הונדערט פּיצילע  נידלעך, און קען אַרויפגעקלעבט ווערן אויפ'ן שפּיץ פונעם פינגער. עס איז אָבער גענוג גרויס צו אַנטהאַלטן דעם וואַקסין קעגן דריי שטריכן פון די "פלו". די פּיצילע נידלעך שפּירט מען נישט אָבער איז גענוג לאַנג עס זאָל קענען אריינגיין אין די הויט. די 'פּעטש' איז די זעלבע סייז ווי אַ באַנדאַזש.

די פלו–וואַקסין ווערט ארויפגעלייגט אויף די הויט, און נאך עטליכע מינוט גייט אַריין די סובסטאַנץ אין די הויט דורך די מייקרא-נידלעך און ווערט אויפגעלאָזט. נאך געציילטע מינוטן קען מען דאס אַראָפּנעמען און אַריינוואַרפן אין מיסט. אויך האָט דאָס אַ ספּעציעל פּאָזיטיווע אויפטוה, אַז דאָס קען געשיקט ווערן אהיים דורך פּאָסט, און קען געגעבן ווערן דורך דעם מענטש זעלבסט, אַן דעם וואס מען זאל דארפן גיין צו אַ דאקטער, און באקומען אַ שטאָך אין קערפּער. יעצט וועט מען אָנהויבן צו באטראכטן אויב דאס קען אויך גענוצט ווערן ביי אנדערע סאָרט וואַקסינאַציעס.

די 'פּעטש' איז געטעסט געוואָרן אין אַ קלינישע שטודיע אויף הונדערט וואָלונטירן, וועלכע זענען צעטיילט געוואָרן אין פיר גרופּעס.

צוויי פון די גרופּעס זענען וואַקסינירט געוואָרן מיט דעם 'פּעטש', וועלכע קוקט אויס ענליך צו אַ געווענליכע בענד–עיד און ווערט אַרויפגעלייגט אויף די הויט פון די האַנט אויף 20 מינוט. די פּראָצעדור איז גאָר פשוט אַז איין גרופּע פון וואָלונטירן האָבן דאָס אַליינס אַרויפגעלייגט, און פאַר די אַנדערע גרופּע האָט דאָס אַרויפגעלייגט אַ דאָקטער אָדער נוירס. ווען מען האָט אונטערזוכט די גענוצטע וואַקסין–פּעטשעס האָט מען געזען אַז די פּיצילע נידלעך זענען צעגאַנגען איבער די צוואָנציג מינוט וואָס עס איז געווען אויף די הויט.

אַ דריטע גרופּע האָט באַקומען די טראַדיציאָנאַלע פלו–וואַקסין מיט אַ געהעריגן נידל, און אַ פערטע גרופּע האָט באַקומען דעם פּעטש וואָס האָט אויסגעקוקט ווי דער וואַקסין–פּעטש אָבער איז אייגנטליך געווען אַ פּלאַסיבאָ.

די פאָרשער האָבן דורכגעפירט דעם טעסט איבער די וואָלונטירן 28 טעג נאָך זייער אימוניזאַציע און האָבן געטראָפן אַז די "פלו" אַנטיבאַדי שטאַפּל איז געווען 'באַדייטענד העכער' אין די דריי גרופּעס וועלכע האָבן באַקומען דעם וואַקסין ווי אין די גרופּע וואָס האָבן באַקומען די פּלאַסיבאָ.

נאָך מער, די צוויי גרופּעס וועלכע האָבן באַקומען דעם וואַקסין דורך אַ פּעטש האָבן געהאַט בערך די זעלבע אַנטיבאַדי שטאַפּל ווי די גרופּע וואָס האָט באַקומען די טראַדיציאָנאַלע איינשפּריץ. אין צוגאָב, האָבן די וואָלונטירן וואָס האָבן זעלבסט אַרויפגעלייגט דעם פּעטש אויף זיך געהאַט דעם זעלבן באַשיצונג ווי די וואָלונטירן וואָס דאָקטוירים אָדער נורסעס האָבן דאָס אַרויפגעלייגט.

אויך האָט די שטודיע געוויזן, אַז נאָך זעקס מאָנאַטן, זענען ווייניגסטנס 75 פּראָצענט פון די וואָלונטירן אין אַלע דריי וואַקסין גרופּעס נאָך אַלץ געווען באַשיצט.

די טראַדיציאָנאַלע נידל אַנטהאַלט ווייניגסטנס 15 מיקראָגראַם פון אַנטידזשענס (דער טייל פון די פלו–וויירוס וואָס ברענגט דעם אימיון סיסטעם רעאַקציע) צו יעדע פון די דריי שטריכן פון די פלו–וויירוס. די פּעטשעס האָבן געברענגט אַן עטוואָס קלענערע דאָזע פון אַנטידזשענס, אָפּגעזען צי דאָס איז אַרויפגעלייגט געוואָרן דורך אַ דאָקטער אָדער נורס צי דער וואָלונטיר זעלבסט.

קיין איינער פון די שטודיע וואָלונטירן האָבן נישט געהאַט קיין ערנסטע זייטיגע עפעקטן. די גרופּעס וועלכע האָבן באַקומען די פּעטשעס האָבן געהאַט מילדע הויט–רעאַקציעס וואָס מען האָט נישט געזען אין די גרופּע וואָס האָבן באַקומען די רעגולערע נידל וואַקסין, אָבער די וואָלונטירן אין די נידל גרופּע האָבן געהאַט מער אויסזיכטן צו האָבן ווייטאָגן.

אין אַלגעמיין, האָבן 70 פּראָצענט פון די וואָלונטירן וואָס האָבן באַקומען די וואַקסין–פּעטשעס געזאָגט אַז זיי וואָלט דאָס ענדערש גענוצט ווי צו באַקומען אַ טראַדיציאָנאַלע פלו–נידל אָדער די נאָז–איינשפּריץ וואַקסין. די פאָרשער האָבן דערקלערט די שטודיע אַלס אַ סוקסעס אויף אַלע פראָנטן.

זיי שרייבן, אַז די פלו–וואַקסינאַציע מיט די פּעטשעס ווערט גוט טאָלערירט, גוט אָנגענומען, און ברענגט אַ שטאַנדהאַפטיגע אימיונאָלאָגישע רעאַקציע, אָפּגעזען צי דאָס ווערט אַרויפגעלייגט דורך אַ פּראָפעסיאָנאַל אָדער דורך די מענטשן זעלבסט. זיי לייגן צו אַז דאָס וועט אָבער נאָך דאַרפן באַשטעטיגט ווערן אין גרעסערע שטודיעס איידער מען וועט דאָס קענען אַריינשטעלן אין ברייטן באַנוץ. האָפנטליך, וועט די קומענדיגע ווערסיעס פון די פּעטשעס פּראָדוצירן ווייניגער הויט–רעאַקציע און צושטעלן דעם זעלבן אָפּהיט עפעקט. זייער ענטוזיאַזם שפּיגלט זיך אָפּ אין אַ קאָמענטאַר איבער די שטודיע.

אַן עקספּערט אין באַפעלקערונג געזונטהייט שרייבט, אַז די פריע רעזולטאַטן צייגן אַן אויפטרעף פון אַ האָפענונגספולן נייעם אויסוואַל פאַר די וואַקסינאַציע אַנטקעגן די סעזאָנאַלע פלו. דער שטערקסטער פאַרדינסט וועט זיין פאַר מענטשן אין נידריג ביז מיטעלע איינקונפט לענדער, וואו עס איז שווער צו באַקומען די פלו–וואַקסין. רעדוצירן ווייטאָג איז אַ שיינע זאַך, אָבער אַנדערע בענעפיטן — עס קאָסט ווייניגער, עס איז גרינגער צו טראַנספּאָרטן, פאַרלאַנגט נישט קיין פרידזשידער, קען זעלבסט גענוצט ווערן — איז נאָך בעסער.

און זיי פירן אויס: מיקראָנידל פּעטשעס האָט די מעגליכקייט צו ווערן דער רעקאָמענדירטער מעטאָד פאַר וואַקסינאַציע פּראָגראַמען.

דאָקטוירים זאָגן אויך, אז די 'פּעטש' וואַקסין וועט זיין ביליגער, מער זיכער, גרינגער צו האלטן אין באַזיץ און וועט זיך האלטן לענגער.

אין דער צייט וואס געווענליכע וואַקסינען דארף מען האלטן אין אַ פרידזשידער, קען די 'פּעטש' געהאלטן ווערן אין אַ שאַפע, און עס האלט זיך פאר פיל א לענגערע צייט.

בילד: פעדעראַלע געזונטהייט באַאַמטע אָפּטימיסטיש אַז נייע פלו–וואַקסין 'פּעטש' וועט הייבן צאָל וואַקסינירטע

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

א שמייכל אבאמאקעיר אבדול פאטאח על-סיסי אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אזיע אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשטמענט אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערפאל אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אל-על אלאבאמא אלאסקע אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אליבאבא אלכסנדר אקאסטא אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקסאנדער דאונער אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפקויפן און פאראייניגונג אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנגלאדעש באנק אוו אמעריקע באנקראט באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל קלינטאן ביל קעסידי בילדער בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בערל לאזאר בערני סענדערס בראזיל בראנקס בראק לאנג ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען ראסס ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס געזונט געזעץ געזעץ ענפארסעמענט געמבלינג גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרינע פארטיי גרעג עבאט דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניקען רעפובליק דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקומענטן דוב הייקינד דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש סאראס דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשומאן וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשעב הענסערלינג דזשעט-בלו דזשעי סעקולא דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די פיליפינען די פעד די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעט דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דען קאוטס דעניעל נייגרא דענמארק דער בלאט דער יוד דעראל אייסא דראגס דראון דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס מעטטיס דשעימס קאומי דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין מאריא הדס גאלדפארב הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערי ווילסאן העשי טישלער וואו עיר וואולקאן וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקסוואגאן וואפן האנדל וואצעפפ וואקסין וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט ווידעא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זקני ציון פראטאקאלן זשוליאן אסאנדזש זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאמעס שענאן טאנזאניע טאני שאריס טאפאן-זי בריק טארגעט טוויטער טויט שטראף טויס.אר.אס טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים רייען טינא סמיט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעפיק באריכט טשאד טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשעטשניע טשעכיי יאהו יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יוטא יולעט פעקערד יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יעדאניס ראדריגאז יעקב ליצמאן יצחק אולמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישראל בער שטיין ישראל כץ כאמאס כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאנדאן לאס אנדזשעלעס לאקהיד מארטין לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייוו לינדזי גרעהעם ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט מאד-סליידס מאדנע מאונט סיני העלט סיסטעם מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק מעדאוס מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מוסלעמענער מורסא מיאמי מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל כהן מייקל פלין מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעטיו היימבאך מעטעאס מאראוויצקי מעין מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים משה דוד נידערמאן משה נחום קרויס משה רוטברג נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נוארק נוקלעארע וואפן ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך ניעל גורסאטש ניקאול מאליאטאקיס ניקאלעס מאדורע ניקאראגווא ניקי העילי נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעשאנעל גארד סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאמאליע סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סועז קאנאל סופרים קאורט סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיווען מיללער סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סי.איי.עי. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סילוועסטער טורנער סינגאפאור סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען עלעווען סעט ריטש סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו ספארטס ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקול באס סרי לאנקא עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי.בי.סי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עירבאס עירבאס 320 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמערסאן מענאנגאגווא ען.אר.עי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע עסטאניע עסטרייך עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריטרעיע עריק גאנזאלעס עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאמא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארד פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פוטש פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון לוח היום פון לוח הציבור פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער גאלינסקי פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינלאנד פלארידע פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסיכאלאגיע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטרא פאראשענקא פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא צפת קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטרוקציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאקא קאלא קארו קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס פוזשעמאנט קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים יאנג אן קינדליין קיסטאון אויל פייפליין קיעט שילער קירוב רחוקים קלאגע קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיפ ווארדע קעליען קאנוועי קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קריג קרימינאל קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער רעי קריסטין דזשיליבראנד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראבאט ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראן דזשאנסאן ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראש השנה רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד קארדרעי ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום מרדכי רובאשקין שלמה העלבראנץ שמואל בוטח שמחה פעלדער שמחות שעווראן שעלדאן סילווער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו תולדות אברהם יצחק תימן תפילה תשעה באב